ျမန္မာႏုိင္ငံ - ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တို႔တြင္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ထားမႈကို ျပန္လည္ဖြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း

We, the 29 undersigned organizations, call on the Government of Myanmar to immediately lift restrictions on mobile internet communications in eight townships in Rakhine State and one township in Chin State. We are particularly concerned by the Government of Myanmar’s recent reinstatement of restrictions on mobile internet access in five townships on February 3, 2020, after lifting restrictions in those townships earlier.

News