ශ්‍රී ලංකාව: “ස්ත්‍රී පුරුෂභාවී ප්‍රතිමානයන්” අභියෝගයට ලක් කිරීම නින්දාවට හේතුවෙයි.

ශ්‍රි‍ ලංකාව තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පිළිබද පවතින සමාජීය අපේක්ෂාවන්ට අනුගත නොවන සංක්‍රාන්ති පුද්ගලයන් සහ අන් අය විෂම සැලකීම් හා අපයෝජනයට ලක් වන බව හියුමන් රයිට්ස් වොච් (Human Rights Watch ) ආයතනය විසින් අද නිකුත් කළ වාර්තාවක සදහන් වේ.

News