ایران: نیروی بی‌رحمانه در سرکوب علیه مخالفت

مأموران ایرانی از نیروی قهریه کشنده و بیش از حد در سرکوب خود علیه اعتراضات سراسری آغازشده در سپتامبر ۲۰۲۲ استفاده کرده‌اند.

اخبار

Our people