فوت زنی در بازداشت «گشت ارشاد» ایران

«رفت...رفت». این را مادر مهسا امنیتی به یک خبرنگار گفت. دختر ۲۲ ساله او، اهل سنندج در غرب ایران، در ۱۴ سپتامبر به دست «گشت ارشاد» تهران دستگیر شد. او در همان روز در حالت کما به بیمارستان منتقل شد، و در ۱۶ سپتامبر فوت کرد.

اخبار

Our people