Skip to main content

لبنان-اسراییل: راکت های حزب الله درجنگ سال 2006 غیرنظامیان را هدف گرفتند

حملات به شمال اسراییل قوانین جنگی را نقض کرد

درگزارشی که امروز منتشر شد، سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که درطی جنگ سال 2006، حزب الله هزاران راکت را به صورت بی هدف و در برخی مواقع به صورت عمدی به طرف غیرنظامیان درشمار اسراییل شلیک کرد که منجر به کشته شدن 139 غیرنظامی اسراییلی شد. دیده بان حقوق بشر گفت که توجیه حزب الله برای حملاتش به شهرهای اسراییلی این بود که چنین حملاتی پاسخ به آتش بی هدف اسراییل به شهرهای جنوبی لبنان بود تا اسراییل را وارد جنگ زمینی کند در حالی که این توجیه هیچ پایه حقوقی براساس قوانین مربوط به جنگ ندارد.

گزارش 128 صفحه ای یاد شده با عنوان "غیرنظامیان تحت حمله: حملات موشکی حزب الله به اسراییل درجنگ سال 2006"، دربرگیرنده بیش از بیست گزارش و تحقیق میدانی موردی و گسترده در شمال اسراییل است ، جایی که حملات موشکی انجام ومنجر به مرگ و مجروح شدن غیرنظامیان در روستا ها و شهرهای کوچک وبزرگ یهودی، عرب، ومخلوط ازهردو شده است. این گزارش همچنین به شواهدی از جمله بیش از یک صد بیانیه و اظهار نظر استناد می کند که بر مبنای آن تصمیم حزب الله برای چنین حملات موشکلی ترسیم می شود.

سارا لی ویستون، مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت:" توضیحات حزب الله برای اینکه چرا حملات موشکی را به غیرنظامیان اسراییلی کرده مطلقا درتوجیه چنین حملات وحشتناکی ناموفق وشکست خورده است."

دربیانیه هایی که حزب الله منتشر کرده است، رهبران این گروه بارها تهدید کرده اند که دراقدامی تلافی جویانه به حملات اسراییل به شهرهای لبنان، به شهرها و شهرک های اسراییل حمله می کنند. چنین منطقی تحت قوانین انساندوستانه بین المللی کار خطایی به شمار می رود. قوانینی که حملات عمدی برغیرنظامیان را غیرقابل توجیه می داند. حزب الله همچنین ادعا کرده که مسئولیت برخی حمله های مشخص به شهرهای اسراییلی و شهرک ها را به عهده می گیرد در حالی که همواره بر حمایت خود از عدم حمله به غیرنظامیان اصرار داشته است. اظهارات افرادی در سلسله مراتب نظامی اگر نشان از قصد آنها برای حملات آتشین بی هدف علیه غیرنظامیان داشته باشد مصداقی برای انجام جنایات جنگی است.

حزب الله، که برخی ازآنها کلاهک های فولادی ضد نفر با خود داشته اند، بارها مناطق پررفت وآمد را درشمال اسراییل مورد هدف قرارداده اند. سازمان دیده بان حقوق بشر شماری از موشک هایی که به مناطقی شلیک شده بود که درزمان حمله هیچ هدف نظامی درمجاورت آنها وجود نداشته رامشاهده کرده است. موضوعی که نشان می دهد غیرنظامیان عمدا مورد هدف قرارگرفته اند. برای مثال صدها موشکی که به شهرهای کارمیل، ناهاریا وکیریات شنوما برخورد کرده است، شهرهایی را شامل می شود که هیچ هدف نظامی درآن وجود ندارد. در موارد دیگری هم که یک هدف نظامی درمجاروت مکان های مورد حمله قرارداشته و حتی با فرض اینکه حزب الله قصد مورد اصابت قرار دادن هدف نظامی را داشته، موشک هایی مورد استفاده قرار گرفته که در تشخیص این دو از هم ناتوان بوده که همین نکته این حملات را بی هدف می کنند.

موشک های حزب الله حداقل 39 اسراییلی غیرنظامی را درطی این منازعه کشته اند و تقریبا 101 نفر را دچار جراحت های جدی کرده اند. آنها به سه بیمارستان، یک مدرسه ابتدایی در کیریات یم ویک دفترپست درحیفا حمله کرده اند. حملات موشکی حزب الله زندگی روزانه و فعالیت های اقتصادی را دربیشتر بخش های شمال اسراییل مختل کرده و باعث مهاجرت اجباری صدها هزار اسراییل به سمت جنوب این کشور و پناه گرفتن در ارودگاه ها و"مکان های امن" شده است.

حزب الله علاوه بر آنکه اظهارداشته که نیروهای نظامی اسراییل را هدف ومورد حمله قرارداده است ، اعمال سانسور اسراییلی ها برای مخفی نگهداشتن وسعت چنین حملاتی را نیز مورد سرزنش قرارداده است .اگرچه، حملات حزب الله به هدف های نظامی، به هرمیزان که بوده توجیه کننده چنین حملات عامدانه ای یا بدون هدف در هدف قرار دادن غیر نظامیان نیست.

نیروهای حزب الله موشک های با برد بلند و بی هدف را که ازآنها با نام "کاتیوشا" یاد می شود شلیک کرده که به شدت غیردقیق هستند ونمی توانند اهداف نظامی وغیرنظامی را ازیکدیگر تشخیص بدهند. شلیک به سمت شهرهای کوچک وبزرگ، چنانکه چنین حملاتی نشان می دهد وهدف قراردادن مکرر غیرنظامیان واهداف غیرنظامی به شکل عامدانه و یا غیر آن درحداقل خود، بی اعتنایی بی پروا به غیرنظامیان است.

بیشتر راکت های که به صورت گسترده مناطق ساحلی را درشهرهای پر جمیعتی مانند حیفا و یا نوارحومه ای آن به سمت شمال وشرق جایی که هاکرایوت نامیده می شود، هدف قرار داده موشک های 220 میلی متری بود ند که شامل هزاران گلوله شش میلی متری هستند که وقتی در انفجار آزاد می شوند به طرز خسارت باری اسلحه ای ضد-نفربه شمار می روند. این ذرات که ازصدمه زدن به ساختارهای نظامی محکم و یا مواد دیگر ناتوان هستند، به گوشت واندام افراد با قطرزیادی نفوذ می کنند و منجر به کشتن آنها می شود. حزب الله همچنین موشک های با مهمات خوشه ای شلیک و مورد استفاده قرار گرفته است که با زیر-خوشه هایی که برای پراکنده شدن با فشار گلوله های سه میلی متری دریک فضای گسترده ، طراحی شده اند. پلیس اسراییل 118 حمله موشکی با چنین مهماتی را تایید کرده است.

درگزارش های دیگر، دیده بان حقوق بشر دیگرجنبه های این منازعه را موردتوجه قرارداده است، ازجمله نقض های اسراییل در انجام عملیات خصمانه نظامی. یکی ازمطالعات عمده دیده بان حقوق بشر با عنوان " چرا انها مردند: مرگ غیرنظامیان در طی جنگ سال 2006 اسراییل-حزب الله" است که ماه سپتامبر منتشر خواهد شد. دیده بان حقوق بشر همواره درنظر گرفتن تعهدات طرفین درگیر درجنگ را تحت قوانین بین المللی مورد ارزیابی قرارمی دهد، به جای آنکه رفتارهای طرف های متخاصم را با یکدیگر مقایسه کند. تحت چنین قوانینی، نقض قوانین بوسیله یک طرف منازعه، بهانه ایی برای نقض حقوق یاد شده توسط طرف دیگر نیست.

درگزارش "غیرنظامیان تحت حمله"، دیده بان حقوق بشر از حزب الله می خواهد به عنوان یک اصل و درعمل، هرگونه حملات به اهداف غیرمشخص غیرنظامی وهمچنین حملاتی که بین غیرنظامیان ونظامیان تمیزی قائل نمی شود را متوقف کند و آشکارا از این ایده که حمله به غیرنظامیان اسراییلی به تلافی حملات اسراییلی به غیرنظامیان لبنانی مجاز است، تبری جوید. گزارش همچنین از دولت لبنان می خواهد تا از تحویل موشک ها به حزب الله مادامی که آنها استفاده می کنند یا از آن به صورت دلبخواهی برای اهداف غیرمشخص غیرنظامی بهره می گیرد، جلوگیری کند.

این گزارش همچنین ازدولت های سوریه وایران می خواهد که اجازه انتقال چنین موادی ازجمله موشک هایی که توسط حزب الله ودرنقض قوانین بین المللی انسانی به کاررفته را ندهند.

دیده بان حقوق بشر همچنین گفته است که دربرخی موارد اسراییل برخی از تجهیزات نظامی قابل حمل وثابت خود را در نزدیکی مناطق شمال مستقرکرده است که سوالاتی را درخصوص اینکه چنین کاری با هنجارهای لازم برای جلوگیری از استقرار اهداف نظامی نزدیک مکان های پرجمعیت و حفاظت ازهمه شهروندانی که نزدیک چنین مراکزی زندگی می کنند همخوانی دارد، ایجاد کرده است.

اگرچه چنین عملی، مسئولیت حزب الله را درتمام زمان ها برای تمایزقائل شدن بین اهداف مشخص نظامی ومراکز غیرنظامی ازبین نمی برد، دیده بان حقوق بشر از دولت اسراییل می خواهد که همه گام های ممکن را برای قراردادن مراکز نظامی خارج از مراکز پرجمعیت برای اطمینان خاطر از حمایت کامل ازغیرنظامیان به کارگیرد. مکان هایی که ممکن است احتمال خطرفزآینده حمله دشمنان اسراییل دراثرنزدیکی به مراکز نظامی باشند.

درنهایت، با توجه به این نکته که هر دو دولت اسراییل ولبنان درانجام تحقیقات درمورد نقض قوانین بین المللی انسانی که درجریان جنگ سال 2006 اتفاق افتاده بود، ناکام بوده اند، دیده بان حقوق بشر به دبیرکل سازمان ملل متحد توصیه می کند تا کمیته تحقیق بین المللی برای رسیدگی به گزارش های نقض قوانین بین المللی انساندوستانه ازجمله جنایات جنگی محتمل درلبنان واسراییل را ایجاد کند و توصیه هایی را برای پاسخگو نگهداشتن کسانی که به نقض این قوانین می پردازند، تنظیم کند.

ویتسون دراین مورد گفت: " حزب الله و همچون اسراییل، باید به قوانین جنگی احترام بگذارد. به آنها اجازه داده نشود تا پشت تخلفاتشان مخفی شوند و کسانی که در هر دو طرف هستند باید برای اعمالشان پاسخگو نگهداشته شوند، ،در غیر این صورت ما همچنان نگران غیرنظامیانی خواهیم بود که همچنان باید هزینه های سنگینی برای این وضعیت بپردازند. "

برای مطالعه کردن گزارش 128 صفحه ای، اینجا را کلیک کنید:
https://www.hrw.org/reports/2007/iopt0807/

تمام گزارشهای سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد جنگ 2006 بین اسراییل و لبنان اینجا موجود است:
https://www.hrw.org/campaigns/israel_lebanon/

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.