دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد محبوسین گوانتانامو Ù?اش نموده اند Ú©Ù‡ ایالات متحده تا سال گذشته دارای زندانی مخÙ?ÛŒ در اÙ?غانستان بوده Ú©Ù‡ در آن محبوسین مورد شکنجه Ùˆ سوء رÙ?تار قرار Ù…ÛŒ گرÙ?تند.