محترم هیدربارپژوهشگر ارشد افغانستان ودیده بان حقوق بشر ,در حفظ و امان حضرت باری تعالی باشید.

متشکر و ممنون هستم که راه یابی بنده به لست نهایی نامزدی ریاست جمهوری را تبریک گفته اید،از جناب عالی شما یک دنیا سپاس.

ذیلاًمی پردازم به پرسش های تان:

 1. جوابگو بودن نیروهای امنیتی
 2. پولیس محلی افغانستان (ALP) در چندین مورد بدرفتاری علیه غیر نظامیان دست داشته اند، که این بد رفتاری‌ها به بررسی ضعیف سوابق، نظارت محدود از طرف حکومت و عدم موجودیت ‌یک نظام انضباطی کارا ربط دارند. شما چه اصلاحاتی را در نظام پولیس محلی خواهید آورد؟

 

حقیقت امر این است که پولیس محلی (ALP) مرتکب بد رفتاری ها در برابر غیر نظامیان ،اهالی مناطق و حتی علیه موسفیدان و مردم متنفذ و قابل احترام گردیده اند.

سبب عمده چنین بد رفتاری هاتوظیف افراد غیر مسئول و بدنام در صفوف پولیس محلی اند. بعضی از آنها سوابق خوبی در منطقه ندارند و از نعمت سواد هم محروم می باشند ،اعتقاد به خشونت دارند و به جای حسن سلوک خشونت،زورو چشم دری را ترجیح می دهند و بعضی شان می بالند که گویا از من مسئول پولیس محلی، مردم محل زیاد هراس دارند.

دیگر اینکه بعضی از افراد پولیس محلی با استفاده از جواز به منظور رقابت های محلی قبلی ویا دشمنی ها به خانه غیر نظامیان داخل می شوند .ایشان تلاشی خانه ها را بهانه گرفته و سبب نارضایتی مردان،زنان و اطفال می شوند  و کینه توزی های را که در سابق داشتند هنوز هم در دل های شان می پرورانند تا به این صورت انتقام بگیرند .

·         یک تعداد دزدان و اشخاص فاقد اخلاق نیز در صفوف پولیس محلی جای گرفته که به بهانه های مختلف حین ورود به خانه های مردم، اموال اهالی را به سرقت میبرند. که در برابر شان مردم غیر نظامی و بی دفاع توان و یا حق جلوگیری را هم ندارند .

·         اکثر افراد پولیس محلی فاقد تعلیم و تربیه نظامی و اخلاق نظامی هستند و روحیه اطاعت را ندارند، که هر یک از افراد (ALP)خود به حیثیت قوماندان به خود قایل هستند.

·         از اینکه نه کدام سجل دارند ،نه سوانح ،نه ترفیع و نه تقاعد بناً غیر مسئولانه در برابر غیر نظامیان عمل می کنند و از فرجام فردای آن هیچ باکی ندارند.

·         در مورد اصلاح (ALP)باید بنویسم که اولاًدر انتخاب چنین پولیس باید مسئولین شان خوب دقت نمایند و در مورد سوابق کسی که به صفوف پولیس محلی داخل می شوند ،معلومات کافی به دست آورند .از حسن اخلاق و روش مردمی آن شخص اطمینان حاصل گردد که آیا او در سابق مرتکب کدام جنایتی گردیده و یا خیر؟آیا خصوصیت ها و یا دشمنی های قبلی در منطقه دارد و یا خیر؟طور سری در مورد شان معلومات و راپور ها به دست آید که کسی که به صفوف پولیس محلی می پیوندد دارای چه خصوصیات (اعتیاد به مواد مخدر،بد اخلاقی،عدم پا بندی به اصول اسلام باالخصوص صوم و صلواة ،درگیری و خشونت)هستند.

·         باید قبل از توظیف يك شخص در پولیس محلی در مورد اش از قریه دار ،ملای مسجد وموسفیدان ضمانت گرفته شود که فقط و فقط خصوصیت دلاوری و بی باکی باید معیار خوبی برای جلب و جذب در صفوف پولیس محلی نباشد.

·         بهتر است افراد یک منطقه به جای توظیف شان در همان محل ،در محلی دیگری توظیف گردند تا عقده های قبلی شان در قریه و محل خود سبب بی انصافی و تجاوز نگردد.

·         برای اصلاح بهتر (ALP)رعایت مکافات و مجازات ضروری می باشد .باید مرتکبین جنایات،دزد هاو تجاوز مجازات زندانی و بعداًمرخص شوند تا درس عبرت برای دیگران باشد.

·         پولیس محلی اکثراًاکنون مبدل به ملیشه های قومی سابقه گردیده که از ملیشه های قبلی  مردم افغانستان خاطره های خیلی بدی دارند و نام های بدی را کسب کرده اند.

·         پولیس محلی قبل از توظیف رسمی و وظیفوی باید در پهلوی تعلیم و تربیه نظامی ،طرزالعمل ها را با اهالی و غیر نظامیان ،روش و اخلاق را بیاموزند و بعداًتوظیف گردند .سیرت و صورت شان باید مطابق اصول اخلاقی وفرهنگملی افغانستان باشد نه اینکه به گذاشتن مو های دراز تا به شانه های شان ببالند و نمونه رعب و دهشت در منطقه باشند.

·         معاش شان کفایت کند تا بی نیاز از رشوه و دزدی باشند.

 

 1. افغانستان دارای ‌یک نظام پرداخت غرامت به موقع، عادلانه و نامتناقض در مواردی که غیر نظامیان از سوی نیروهای امنیتی افغان خساره می ‌بینند، نیست. اگر شما رییس جمهور شوید، آیا چنین نظامی را روی کار خواهید آورد یا خیر؟

 

در صورتی که زمام امور به دست بنده باشد حین خساره مند شدن غیر نظامیان و اهالی اقدامات آتی را مرعی الاجرا قرار می دهم.

·         توسط یک هیئت نوع خساره ،مقدار خساره وسبب خساره مند شدن واضح گردد.

·         بعد از تثبیت نوعیت،مقدار و کیفیت خساره باید اولیای امور اولًا از جانب خساره مند شده پوزش خواسته و همان مقدار خساره راطور عادلانه بپردازد که در صورت کشته شدن ىر حين اجرای عملیات نظامی باید به طرف مقابل دلجویی و غرامت فوری و عادلانه صورت گیرد و در چنین حالت که طبعاًمتوفی زنده نمی گردد.باید به اطفال شان زمینه تعلیم و تربیه مجانی میسر گردد.از روش استفاده شود که از جانب متضرر تا حدی دلجویی صورت گیرد،باید مجروحین چنین واقعات بلادرنگبه شفاخانه ها منتقل گردند و طور مجانی مداوای شان میسر شود.در صورت که یکی از اعضای بدن مجروح حین اجرای چنین عملیات قطع گردد.باید در صورت امکان تدارک عضوی مصنوعی صورت گیرد.

 

 1. اگر شما رییس جمهور انتخاب شوید، چه اقداماتی را در راستای خاتمه دادن به بدرفتاری‌ها توسط شبه‌‌ نظامیان غیر قانونی (اربکی)، که اغلب با حکومت هستند و یا توسط حکومت حمایت می‌شوند، روی دست خواهید گرفت؟

 

قبلاًاصطلاح اربکی درمناطق پشتون نشین خصوصاًولایات جنوب شرق معمول و رایج بود. که کلان اربکی ها را امیر اربکی ها می نامیدند و این عهده طور میراثی به فامیل های بخصوص و مشخص تعلق داشت که نام اربکی و نام امیر اربکی ها یک صفت خوبی بود که در مسایل قومی ،مصیبت ها و یا بعضی معضلات اقوام به آنان مراجعه می گردید .ولی در این اواخر آن تقدس به نام اربکی و یا کلان اربکی نمانده حتی به جای نیک نامی به بدنامی یاد می شوند که سبب آن اولاًبودن شان در خدمت قوای خارجی است و دوم تغیر شکل قبلی و عمل کرد های غیر مسئولانه و بی باکانه آنان.

 • من خواهم کوشید که اگر به اربکی ها ضرورت باشد سیستم و عنعنه قبلی احیا گردد و در انتخاب مسئول اربکی ها و افراد اربکی ها  مانند پولیس محل توجه صورتگیرد.اربکی ها در بعضی ولایات خصوصاًدرولایت لوگر سبب اذیت و آزار مردم و حتی کشتن مردم بیدفاع گردیده اند .قبلاًاربکیان افراد بدون معاش بودند.
 • خواهیم کوشید تا ضرورت اربکی ها ،(ALP) و یا ملیشه ها منتفی گردد و فقط طور مرحله وار پولیس ملی واردوی ملی در سراسر کشور فعالیت نمایند تا جلو بی نظمی ها و مراجع مختلف تأمین امنیت پایان یابد. ما باید اردوی معیاری دارای و سایل معیاری و مدرن و پولیس معیاری مجهز و دارای سجل، سوانح ،ترفیع و تقاعد داشته باشیم.

 

 1. حقوق زنان
 2. به عنوان رییس جمهور آینده، آیا امکانات لازم را برای تاسیس خانه‌های امن برای زنانی که از خشونت های خانوادگی دست به فرار زده اند و همچنان واحد‌های تخصصی برای جرایم خشونت علیه زنان در تمام سارنوالی های ولایات، تخصیص خواهید داد؟

 

در صورتیکه تثبیت گردد که خشونت های خانوادگی سبب شده تا زنان از خانه خود فرار نمایند باید جای امن برای شان مهیا گردد تا مثل آواره ها در کوچه و بازار نگردند و یا گدا گری نکنند و یا اینکه تا معتاد به مواد مخدر و یا فحشا نگردند.

بهتر است دریافت گردد که عامل فرار چه بوده؟ اگر مشکلی بین شوهر و خانم است راه های حل معضلات را بر اساس شریعت محمدی (ص) نشان دهی کرده که آخرالامربه طلاق و یا خلع منجر می گردد.

طلاق حلال است ولی نظر به ضرورت بد ترین حلال ها گفته شده که بعد از طلاق طبق احکام شرعی جای مطلقه ،خانه برادرو یا پدر است درصورت که چنین ممکن نشود و زنان بی شوهر و یا زنی که خانه پدر و برادر برایش میسر نباشد و ازخشونت ها آواره گردیده و دست به فرار می زنند به خاطر حفظ آبرو ، عزت و به خاطر امرار حیات و زندگی برایش خانه های امن را تدارک می نمایم آن هم طوریکه زندگی شان در خانه های امن درمیان زنان باشد نه بین مردان و یا طور مختلط تا فرار از زندگی خانوادگی و عدم فراهمی  محیط شرعی سبب فجایع دیگری نگردد.اگر زنان جوان باشند در صورت طلاق به نکاح داده شوند و اگر زن که در صورت خشونت ها فرار کند و کسی هم نداشته باشد و جوان هم باشد، بهتر است از طریق مسئولین خانه های امن ، به شوهر داده شوند آن هم طور شرعی نه اجباری. به هر صورت جای امن برای امرار حیات زنان چه جوان و چه پیر از وظایف دولت بنده خواهد بود تا مظلوم قرار نگیرند.

غرض وارسی به قضیه های خشونت های خانوادگی از طریق محاکم و در چوکات څارنوالی ها ،ادارات جداگانه تشکیل می گرددتا به مشکلات شان وارسی شود .با در نظر داشت اینکه چنین سهولت ها برای سمع شکایات جایز و نا جایز سبب تشویق زنان نگردد تا بههر بهانه کوچک عارض شوند و تدبیرخانه و منزل ،احترام پدر،برادر ،شوهر ،خسر و خشوی یکسره نظر انداز گردد و کنترول خانوادگی متضرر شود باید چنین شکایات دروغین شنیده نشود و حتی شکایت کننده ی بی مورد تفهیم و حتی مجازات گردد. در این مورد باید به زنان حقوق والدین ،شوهر ،حقوق و وجایب فامیلی فهمانده شود. زندگی فامیلی و خانوادگی از خصوصیات بس والای جامعه اسلامی افغانی است که نباید متضرر شود و جامعه افغانی خدا نخواسته مبدل به جامعه های فردی قسم غربی گردد . زندگی فامیلی مزایایخیلی زیادی دارد. پداران و مادران سال خورده از آن لذت می برند نه اینکه مانند جوامع غربی پدران و مادران سال خورده، خود روانه خانه های امن گردند.

 1. در حال حاضر تعداد زنان در پولیس ملی خیلی‌ کم است. اگر شما رییس جمهور انتخاب شوید، چه اقداماتی را روی دست خواهید گرفت تا شمار پولیس زن بیشتر و ابقای آنها در نیروی پولیس تضمین شود؟

 

از اینکه نصف جامعه ما را  زنان تشکیل داده اند که طبعاً ضرورت است تا این نصف نفوس کشور نسبت جرایم ،طلاق ،نکاح،خشونت و غیره به محاکم و ادارات پولیس مراجعه کنند.طوریکه زن به آسانی می تواند از طریق یک داكتر زن تحت عمل جراحی ، تداوی و یا معاینه قرار گیرد .هم چنان زنان که به حوزه های پولیس مراجعه می کنند بهتر است از طرف پولیس زن تحت باز پرس قرار گیرند که هم به آسانی تحقیق صورت می گیرد و هم سوال غیر محرم بودن در میان نه می باشد بنا بر آن حضور پولیس زن ،ضرورت قضات زن در محاکم خیلی ضروری می باشد.که باید زن های پولیس و افسران زن پولیس در محلات پولیسی (حوزه ها و ناحیه ها) در جاهایجداگانه به سر برند,از خود خوابگاه های جداگانه و سایر سهولت های جداگانه داشته باشند تا از اختلاط و عدول از محرمیت شرعی جلوگیری شده باشد.

 1. به عنوان رییس جمهور آینده، در زمینه تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان که ازدواج اجباری و زیر سن را غیرقانونی میداند، چه قدم های را برخواهید داشت؟

 

در مورد ازدواج، پیرو احکام و دساتیر شریعت اسلامی می باشم. در این موارد فقه اسلامی (ائمه اربعه)اصول و مقررات بسیار واضح و عادلانه دارد .در مورد منع خشونت ها قبلاًصحبت کردم که خشونت علیه زنان که همانا انسان است جایز نیست .در مورد ازدواج های اجباری و یا زیرسن، شریعت اسلامی قوانین مشخص دارد که باید تطبیق گردد.

از نقطه نظر فقه اسلامی ازدواج اجباری ناروا می باشد .شروط نکاح ,تعیین مهر،ایجاب و قبول در محضر شاهدان است.باید خود زن و شوهر مستقیماًیا با الواسطه الفاظ ایجاب و قبول را تبادله کنند که آن هم به رضامندی کامل. و مهر هم حق زن است که طور معجل ویا مأجل برایش سپرده شود .ازدواج و یا نکاح اجباری شرعاٌ جواز ندارد.

ازدواج های زیر سن هم از رواج ها ورسومات جامعه ما است که حین رسیدن به سن بلوغ باید تجدید عهد و نکاح شرعی صورت گیرد از ازدواج های زیر سن باید پرهیز صورت گیردزیرا چنین ازدواج های زیر سن بعداًزندگی زن و شوهر و حتی زندگی هر دو فامیل را تیره می سازد که چنین مثال ها درجامعه ما زیاد هستند.

دختر و بچهباید  به سن بلوغ برسند بعداًطور شرعی و به رضای والدین ازدواج نمایند تا هم در آینده زندگی زن و شوهر خوشحال باشد و هم فامیل های پدر و دختر خویشاوندی و محبت و دوستی پایدار داشته باشند .ازدواج های شرعی محبت و خوشحالی را در جامعه به میان می آورند و ازدواج های اجباری و زیر سن خشونت و نفرت ها را به بار می آورند که باید اجتناب صورت گیرد .ما مکلف به پیاده کردن احکام شرعی خود هستیم نه اینکه از غربی ها بیاموزیم و نتیجه آن تباهی زندگی فامیلی ،نفرت ها و دوری ها گردد.بهترین زندگی ،زندگی فامیلی است ولی نه به شکل که چندین برادر ،نواسه و کواسه با هم ابداًیک جا باشند .باید در یک حدودی سکونت ها جداگانه گردد.که چنین ازدحام فامیلی خود سبب مشکلات می گردد ولی با وجود سکونت های جداگانه محبت ،دوستی ،احترام واحوال پرسی ادامه داشته باشد و در خوشی و غم با هم شریک شوند.

 

 1. بعد از اولین ارزیابی افغانستان توسط کمیته سازمان ملل متحد در مورد رفع تبعیض علیه زنان، این کمیته نگرانی های جدی اش را در مورد برخورد تبعیض آمیز علیه زنان در قوانین احوال شخصیه و فامیل ابراز نمود. این کمیته از افغانستان خواست تا:
  1. ماده‌های تبعیض آمیز قانون احوال شخصیه اهل تشییع و قانون مدنی را لغو کند
  2. سن قانونی ازدواج دختران را تا ۱۸سالگی بالا ببرد
  3. در قانون خانواده، زنان را در همه امور مربوط به ازدواج و فامیل – به شمول دارایی، وراثت، طلاق و حضانت اطفال - حقوق مساوی با مردان فراهم کند
  4. تعدد زوجات را لغو کند

بحیث رییس جمهور آینده، آیا شما با این تغییرات موافقید و آیا در مورد تطبیق آن‌ تلاش خواهید ورزید؟

 

ارزیابی کمیته سازمان ملل متحد در مورد رفع تبعیض علیه زنان و نگرانی ها در مورد احوال شخصیه و فامیلی که در چهار مادهابراز شده ذیلاًوضاحت می دهم:

 1. ندانستم کدام مادهتبعیض آمیز در قانون شخصیه اهل تشیع و یا کدام لغو قانون مدنی مقصود تان است؟ که وضاحت لازم است .من اطلاع در مورد وجود چنین تبعیض ها ندارم و نه معتقد به تبعیض های نژادی ،مذهبی ،لسانی و یا سمتی هستم.از نظر اسلام فرقی بین سیاه و سفید ،عجمی و عربی و جود ندارد .صرف اینکه تقوی شده می تواند بین شان فرقی باشد که کدام شان بهتر متقی است.
 2. ما تابع احکام اسلام هستیم زیرا اجتماع ما همه مسلمانان اند .در اسلام سن بلوغ و مراحق بودن شرط است که در این صورت هم نکاح صورت می گیرد و هم روزه رمضان فرض می گردد که باید دختر و بچه پابند آن باشد.برای ازدواج سن ۱۸ سالگی بهتر است تا حدی بتوانند دروس و تعلیمات ابتدایی را تمام کنند ولی در صورت بلوغ چه قبل از ۱۸ سالگی ازدواج شرعاًاشکالی ندارد که این هم اجباری نیست.به رضا،رغبت و میل دوطرف و توافق والدین ارتباط دارد که باید قبل از سن بلوغ از ازدواج جلوگیری شود که این چنین ازدواج های قبل از بلوغ مترادف به ازدواج اجباری است.
 3. حقوق زنان رادر قوانین خانوادگی درهمه بخش های زندگی شریعت اسلامی به خوبی و به وضاحت تشریح کرده:
  1. در مورد ازدواج به تفصیل قبلاًصحبت صورت گرفت که در آن حقوق زن ها هر چه بهتر محفوظ است.
  2. در مورد دارایی مهر حق زن است که هم در مال شوهرحق دارد و همدر مال برادر .سه نوع حقوق که مرد فاقد آن است (حق درمال پدر،مهر نکاح و حق در مال شوهر)بر علاوه آنکه خودش پیدا میکند و حقوق نفقه او هم به دوش شوهر است ،چه حقوق وافری که زن در اسلام دارد که در هیچ مسلک دیگری سراغ نداریم ولی متأسفانه در اجتماع ما عملی نمی گردد که باید حکومت بنده آن را عملی ساخته و به زنان حقوق شان داده شود.
  3. در مورد وراثت در ماده دوم تذکر گردید.
  4. گر چه طلاق که  ابغض الحلال است حق شوهر است ولی زن می تواند خواستار خلع گردد و یا در صورت ضرورت غرض فسخ طلاق به محاکم شرعی رجوع نماید تا محاکم حکم طلاق را طبق صورت دعوی صادر نماید.دراین مورد دست های زن کاملاًبسته نیست و مثال های زیادی در این مورد در تاریخ اسلام موجود است مگر اینکه زن مانند مرد حق ندارد به یک بارگی طلاق گیرد که باید مراحلی را طی کند که در این حکمت های خداوندی نهفته است.
  5. اسلام حضانت را حق زن دانسته و این حق را به او تفویض نموده است .استحقاق این حق را به ترتیب شرع مبین اسلام توزیع وتشریح نموده و در این مورد قوانین نافذه کشور کاملاًوضاحت دارد.یعنی اینکه در زمان حضانت اطفال با ما در زندگی به سر می برند و بعد از رسیدن به سن بلوغ ،طفل که جوان گردیده خود صاحب حقوق شرعی مستقل است.

در اخیر اینکه از نقطه نظر حقوق در اسلام یا اینکه زن و مرد برابر اند و یا اینکه زن ها حتی حقوق  بیشتری دارند ما باید به طرف احکام خداوندی توجه داشته باشیم نه به رواج و رسوم ها وعادات منحطی جامعه فعلی ما،باید از طرفیغضب حقوق زن جداًخود داری شود و باید قضات وعلمای دین وجایب شان را در این مورد کما حقه ادا نمایند که متأسفانه ادا نکرده اند که نزد خدا و بندگان مأخوذ اند.

من انشاالله حقوق حقه زنان را اعاده خواهم نمود تا زمان بتوانند یک انقلاب اسلامی را در جوامع افغانی مشاهده کنند و از حقوق شان مستفید گردند. زن ها ،مادران شریف ،خواهران عزیز،خانمان با حیا وزینت منزل شوهر ها اند که خانه ها و کلبه های بدون زنان ویران اند.

 1. تعدد زوجات مسئله مهم است که ضرورت به تشریح دارد .قرآن کریم می فرماید:داشتن یک خانم بهتر است آن هم که بتواند عدالت را مراعات کند ولی جواز چهار زن در اسلام جایز است و دلایل آن اینکه :
 2. در جوامع نفوس زنان نسبت به مردان بیشتر است. زیرا از یک طرف تولد دختران زیاد است و از طرف دیگر مرگو میر مادران در جنگها ،خشونت ها ،سفرها ،کارهای سخت و محنتی ،مبتلا شدن به امراض،کار ها در معادن ،فابریکه ها و سایر مصروفیت های زندگی پر از صعوبت ها و مصائب نسبت به زن ها زیاد است که در این صورت اگر یک مرد یک خانم داشته باشد در این صورت خانم ها بی شوهر می مانندو حتي نمی توانند شوهر پیدا کنند. باید به راه های نامشروع دست درازی کنند که در این صورت باعث  فحاشی مردان می گردد. امراض ایدزو غیره در صورت داشتن چنین ارتباطات  نا مشروع شیوع پیدا می کند.

اگر از یک پدری بپرسم آیا برای دختر خود و یا خواهر خود کدام راه انتخاب می کنید:

 • اینکه برود به طرف روابط نا مشروع و منبع اشباع شدن غریزه های جنسی مرد؟
 • یا اینکه دختر تو یا خواهر تو باکسی ازدواج کند که او قبلاًخانم دیگری هم دارد و زندگی قانونی ،شرعی ،با پرده وبا حیا داشته باشد؟

یقین است برادر و یا پدر راه دوم را انتخاب می کند .این یک جواز است که اسلام به زن ها داده نه اینکه هر کس و ناکس بایدچهار زن داشته باشد با آن هم که نه توانمندی دارد و نه عدالت کرده می تواند.

اگر این جواز تعدد زوجات (۴ زن) نمی بود تعداد زن هايآواره و آغشته با فواهش در جامعه زیاد می گردید که جواز تعدد زوجات در چنین حالات ضروری است و اگر ضرورت نباشد بهتر است مرد فقط یک زن داشته باشد.دیگر این که بیوه های جوان چه کار کنند ؟ بمانند تا پیر شوند و یا بعد از وفات شوهر و پوره شدن ایام عدت در همین فامیل و یا فامیل دیگر بار دوم عروسی نماید با مردیکه خانم ندارد و یا خانم اولی دارد. بهتر است قبل از پیری ،جوانی اش را با شوهر دوم بگذراند.

غرض حل چنین مشاکل و واقعات شریعت اسلامی راه را برای زنان باز نگهداشته تا زنان در هر صورت شوهری ،سرپناهی و شریک حیات داشته باشد که از ضروریات و آرزوهای زندگی بشر است.

بنأً قانون تعدد زوجات قانون عادلانه و در آن حقوق زن ها در نظر گرفته شده نه اینکه به معنی تجاوز از حقوق زن است.در این مورد حکمت های زیاد و مواردی دیگری نیز وجود دارد که در آن صورت بحث به درازا می کشد و در این مورد تعدد زوجات کتب متعدد به رشته تحریر در آمده . من مکلفیت می داشته باشم تا قوانین الهی را تا حدتوان مراعات نمایم و در مورد تعمیل قوانین غربی ،سیکولار،غیر اسلامی ،دور از اقدار افغانی و ملی و در مورد تداوم خرافات و رواج های محلی که سبب خرید و فروش زن میگردد و یا زن در بدی ها داده می شود و یا زن ها را اجباری به نکاح می دهند ،هیچ نوع مکلفیت ندارم و از آن ممانعت می نمایم . می کوشم تا حقوق ازدواجی ،فامیلی ،وراثت ،مهر،حقوق تعلیم و تربیه و حق کار را برای شان اعاده گردد و زن افغان از حقوق حقه شان مستفید گردند. در مورد تعدیل و یا وضاحتمواداتی(a,b,c,d)وضاحت صورت گرفت که باید ابهامی در مورد باقی نباشد. من در مورد تطبیق مواداتی که فوقاًنوشتم کاملاًکوشان می باشم تا محیط خیلی شفاف ،آزاد و با عزت برای خواهران مهیا گردد.

 1. در سالهای اخیر شاهد قتلهای زنان بلند پایه، بشمول زنانیکه در حکومت هستند - مثل بریدمن اسلام بی‌‌بی و بریدمن نگار - بوده ایم. منحیث رییس جمهور، شما چه گامهای را خواهید برداشت در راستای محافظت کارمندان اناثیه دولت از چنین حملات؟

 

 قتل های زنان پولیس بلند پایه مورد تأسف و اندوه ما است . ایشان سرمایه های طبقه اناث ما بودند که ما  دراجتماع خود از آن تعداد محدود داریم . اینکه ما میدانیم حساسیت ها در برابر چنین خواهران در جامعه وجود دارد و بعضاًتحمل چنین زنان با سواد و مبارز علیه فساد ندارند باید قبلاًراه های تحفظ شان فراهم می گردید.

من در مورد حفظ جان ،آبرو و عزت چنین خانمان تدابیر مشخصی فراهم خواهیم نمود تا از وقوع چنین حملات در امان باشند وهم وظایف محوله شان را در مورد امنیت ،تعلیم و تربیه ،صحت و غیره به خوبی انجام دهندو ازوقوع چنین حوادث علیه شان جلوگیری شود.

تدابیر را اتخاذ می نمایم که در فضای امن به و ظایف محوله شان بروند و بعداًمطمئناًبه منازل شان برگردند.

کشتن زن ها در عرف و عادات افغانی ما هم ننگو یک عمل بزدلانه است .در عرف و عادات افغانی ما هم حتی حین وقوع جنگدوگروه متخاصم از کشتنزن ها جلوگیری می کنند .حین وقوع جنگها هم زنان اجازه دارند از منازل شان بیرون روند و سنت حضرت رسول الله (ص)هم چنین است که حین وقوع جنگها از کشتن زنان ،پیران و اطفال اجتناب شود.

 

 1. عدالت انتقالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر
 2. در جریان ۳۵سال گذشته، نقض های فراوان جدی حقوق بشر در افغانستان رخ داده است، اما تا کنون هیچ کدام از ناقضین نه‌ تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند و نه‌ در رابطه با این نقض ها محکوم شده اند. به عنوان رییس جمهور آینده، آیا شما در راستای محاکمه کردن کسانی‌ که شواهد معتبر نشان دهنده دست داشتن ایشان به نقض جدی حقوق بشر است، گام های موثری را خواهید برداشت؟

 

غرض استحکام و مراعات حقوق انسان در پهلوی تفهیم مردم توسط علمای دین ،دانشمندان و سازمان های حقوق بشر ،مجازات و بازپرس از ناقضین حقوق بشر مهم است که در چوکات قانون باید چنین اشخاص ناقض حقوق بشر در صورت موجودیت شواهد معتبر باید محاکمه و مجازات شوند تا درس عبرت برای دیگران باشد من چنین اجراأت در برابر مرتکبین مرعی الاجرا قرار میدهم آن هم از طریق محاکم در چوکات قوانین موضوعه کشور.

 1. در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰)‏، کمسیون مستقل حقوق بشر گزارش ۸۰۰صفحه ی‌ را تکمیل کرد که در آن‌ نقض های جدی حقوق بشری طی سالهای ۱۹۸۷ (۱۳۵۶) و ۲۰۰۱ (۱۳۷۹) مستند سازی شده است، اما این گزارش تا کنون از سوی حکومت افغانستان منتشر نشده است. منحیث رییس جمهور، آیا شما این گزارش را منتشر خواهید کرد؟

 

.من تا حال گذارش ۸۰۰ صفحه ی را مطالعه نه کرده ام .بعد از مطالعه آن و مشوره با اطراف مسَول  قضایی اگر نشر آن مصالح ملی امنیتی کشور ما را ایجاب کند ، نشر می نمایم .در غیر آن تحت مطالعه دقیق قرار می گیرد و دیده می شود که بعضی از فقرات آن نشر گردد یا کاملاًنشر گردد و یا اینکه صرف نظر صورت گیرد . در این مورد مصالح علیای کشور حایز اهمیت می باشد.

 1.  به عنوان رییس جمهور، شما برای احیای پلان عمل ملی برای صلح، مصالحه و عدالت، که در سال ۲۰۰۵تصویب شد، چه گام‌های را خواهید برداشت؟

صلح ،مصالحه و عدالت از ترجیحات اولی بنده می باشد که بعد از مطالعه پلان سال ۲۰۰۵ اجراآت لازم می نمایم.

 1. شکنجه و برخورد بی‌ رحمانه، غیر انسانی‌ و تحقیر آمیز
 2. پس از آنکه یک کمیته از سوی رییس جمور کرزی شکنجه گسترده را در محابس و توقیف خانه ها گزارش داد، حکومت افغانستان فرمان داد هر کارمند دولت که در شکنجه دست داشته باشد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت، اما تقریبا تا کنون کسی محاکمه نشده است. منحیث رییس جمهور آینده، شما چه گام های را روی دست خواهید گرفت تا اعضای پولیس، اردو و کارمندان دیگر دولت که در شکنجه دست داشته باشند، به پنجه قانون سپرده شوند؟

 

در مورد شکنجه در محابس و مرتکبین شکنجه ها هر قانونی که تصویب می گردد  من در این مورد پی گیری می نمایم و هیچ حکمنامه و فرمان بنده صرف نوشته دیوار نه خواهد بود .یک ارگان مسٔول به میان می آید تا احکام و فرامین را به وقت آن عملی نموده و به من اطلاع بدهند .من تصمیم مدیریت کردن را دارم نه اینکه تعلل و سفارشات جلو اصول و قوانین را بگیرد.

 1. منحیث رییس جمهور آینده، آیا شما دسترسی کمسیون مستقل حقوق بشر، سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه و حقوق بشری را به محابس جهت ارزیابی و نظارت از آنها، یقینی خواهید ساخت؟

 

غرض اطمینان افغان ها و جامعه بین المللی به سازمان حقوق بشر و یا سایر سازمان های بشر دوستانه اجازه می دهم تا وقتاًفوقتاًاز محابس و نظارت خانه ها دیدن نمایند زیرا اگر مجرم هستند باز هم انسان هستند و باید احوال پرسی شوند.

 1.  منحیث رییس جمهور آینده شما چه گامهای را در راستای خاتمه دادن به "معاینات بکارت"، که از جمله برخورد بی رحمانه، غیر انسانی‌ و تحقیر آمیز بشمار می‌رود، خواهید برداشت؟ باوجود اینکه این معاینات از نگاه طبی نامعتبر اند، دخترانی که متهم به "جرایم اخلاقی‌" شده اند در فرایند تحقیقات عدلی تحت چنین معاینات قرار می گیرند.

در مورد معاینات بکارت قوانین محاکم الی تعدیل قانونی آن مراعات می گردد گر چه بکارت بعضاًتوسط حادثات اتفاقی ،افتیدن و یا امراض نیز از بین می روند.در شریعت اسلامی در چنین موارد موجود بودن شهود لازمی می باشد تا شاهدان عینی شاهدی بدهند و آن هم حلفاٌ  نه قصدی و یا شهادت های دروغین .

E.     حقوق اطفال

 1. در حال حاضر، تنها نیمی از دخترانی که در سن و سال مکتب رسیده اند به مکتب میروند، و بسیاری از بچه‌ها نیز از درس محروم اند. منحیث رییس جمهور آینده، شما چه گام های را در راستای بلند بردن کیفیت درس و دسترسی به آن بر می دارید‌؟

.وضع معارف از لحاظ کمیت اکنون هم قابل تقدیر است ولی نسبت مساعد نبودن شرایط (امنیت ، محلات درس، کتب درسی ،لابراتوار...)کافی نه می باشد که در این مورد خواهم کوشید تا بچه ها و دختران به مکاتب دسترسی پیدا کنند و در این مورد توجه جامعه بین المللی ،سکتور خصوصی و دونر ها را حاصل خواهم نمود.کیفیت تعلیم و تربیه در کشور ما خوب نسیت که در پهلوی کمیت آن بالا بردن کیفیت تعلیم و تربیه حایز اهمیت بیشتر است چه در مورد تربیه اساتید و یا معیاری بودن نصاب تعلیمی و غیره.

 1.  کار کردن اطفال، به ویژه در معادن و صنعت قالین ‌یک مشکل خیلی‌ جدی در افغانستان است. به عنوان رییس جمهور آینده، شما چه اقداماتی را در راستای کاهش میزان کار کردن اطفال بر خواهید داشت؟

اطفال باید به نرسری ها ،کودکستان ها و مکاتب راه یابند .حتی المقدور کوشش می نمایم تا اطفال مجبور نباشند در معادن و یا کارخانه ها کار کنند باید مشکلات والدین شان تا حدی مرفوع گردد  تا اطفال به مراجع مذکور راه یابند تا نسل صحتمند و عالم در جامعه ما نمو کنند و این از ترجیحات خیلی مهم بنده خواهد بود.

 1. اطفال مهاجر افغان
 2. تعدادی از کشورهای اروپایی از حکومت افغانستان تقاضا کرده اند که برای بازگشت اطفال مهاجر بدون سرپرست موافقت کند، حتا اگر فامیل‌های این اطفال پیدا نشوند. منحیث رییس جمهور آینده، پاسخ شما به این پیشنهاد چه خواهد بود؟

 

زمینه تربیه اطفال بی سرپرست باید در داخل کشور میسر گردد و موسسات خیریه خارجی هم باید در داخل کشور ما چنین پروگرام ها را زیر دست گیرند که به این حساب از مصارف انتقال شان به خارج از کشور جلوگیری می گردد و هم در داخل کشور آموزش می بینند و خصوصیت حب الوطنی و افغانیت شان محفوظ می باشد . تا حین رسیدن به جوانی به افغان ها مصدر خدمت شوند و هم تاریخ کشور ،مصالح ملی و اسلامی خود را حفظ نمایند و بیگانه نه شوند .بناًبهتر باشد که توجه به اطفال بی سرپرست به جای فرستادن شان به کشور های خارجی در داخل کشور صورت گیرد و من این صورت را ترجیح می دهم و به فرستادن اطفال کوچک بی سرپرست به خارج از کشور موافق نه می باشم .

                                                                   با احترام

انجنیر قطب الدین هلال (کاندید ریاست جمهوری افغانستان)