دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارش جامعی درباره سرکوب کاربران اینترنت در خاورمیانه Ùˆ شمال Ø¢Ù?ریقا اعلام کرد در حالیکه "اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی" امروز در تونس آغاز به کار Ù…ÛŒ کند، این کشور همچنان اÙ?رادی Ú©Ù‡ نظرات خود را از طریق اینترنت ابراز Ù…ÛŒ کنند دستگیر Ù…ÛŒ نماید Ùˆ وبسایت های منتقد از دولت را توقیÙ? Ù…ÛŒ کند.