Skip to main content

سازمان حقوق بشر امروزبا انتشار بیانیه ای ازدولت ایران خواست فورا دوتن ازفعالان حقوق زنان را که روز اول آوریل دستگیرکرده آزاد کند وبه آزار واذیت وتحت تعقیب قراردادن فعالان اجتماعی زنان پایان دهد.

درروزاول آوریل سال جاری، ماموران امنیتی چند تن ازفعالان حقوق زنان را که به جمع آوری امضا برای کمپین "یک میلیون امضا" آماده می شدند - پروژه ای جمع آوری یک میلیون امضا با درخواست پایان دادن به تبعیض علیه زنان درقوانین ایران - را دستگیر کردند. این کمپین شامل درخواست برای برابری شهادت زنان ومردان دردادگاه ، برابری حق ارث برای زنان ومردان، ازبین بردن چند همسری وبرابری پرداخت دیه درصورت مرگ یک زن ومرداست. دستگیری زنان یاد شده درپارک لاله تهران انجام شد وسه تن ازاین پنج تن دوروز پس ازدستگیری آزاد شدند.

فادی القادی یکی از مسئولین بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "این دستگیری ها آخرین نشانه های این است که دولت ایران نمی تواند مردمی که تقاضای حقوق زنان را دارند، تحمل کند. ایران باید هدف گرفتن فعالان اجتماعی که فعالیت های مسالمت آمیز را دنبال می کنند، متوقف کند وبه قوانین حقوق بشر بین المللی وفادار بماند."

براساس گزارش شاهدان عینی درگفت وگو با سازمان دیده بان حقوق بشر، گروه کوچکی از فعالان حقوق زن به منظور جمع آوری امضا ازمردمی که ازپارک لاله عبورمی کردند خود را آماده می کردند که ماموران امنیتی لباس شخصی به آنها نزدیک شدند. ماموران به زنان یاد شده گفتند که فقط می خواهند که باآنها صحبت کنند، اما سپس اقدام به بازداشت این پنج تن کردند: محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز، سعیده امین، سارا امانیان وهمسرش همایون نامی.

براساس گفته های یکی ازهمکاران حسین زاده روزسوم آوریل، ماموران امنیتی پنج نفر یاد شده را به یکی ازشبعات دادگاه انقلاب منتقل کردند. مقامات دادگاه سپس از زندانیان خواستند تا ضمانت دهند که به فعالیت های خود در قالب کمپین خاتمه می دهند. اما حسین زاده وکشاورز از انجام این کارامتناع ورزیدند.

مقامات دادگاه به آنها گفتند فعالیت های آنها برخلاف اسلام ودولت است وآنها به این خاطر می توانند متهم وبه زندان اوین فرستاده شوند.

بعدازظهر همان روزماموران رسمی پنج زندانی را به قرارگاه پلیس درمیدان نیلوفرتهران آوردند. جایی که امین، امانیان ونامی آزاد شدند. آنها سپس حسین زاده وکشاورز رابه زندان اوین منتقل کردند.

شب چهارم آوریل، کشاورز با همسرش اززندان اوین تماس گرفت وبه او گفت که حسین زاده به بند عمومی زنان درزندان منتقل شده است. اوبه همسرش اطلاع داد که آنها شب گذشته اش را دربندمجازات زنان دراوین زندانی بودند.جایی که او وحسین زاده نگران سلامتی شان بوده اند.

وکلای کشاورز، برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی ونسرین ستوده، روز چهارم آوریل به دادگاه انقلاب رفتند تادرمورددستگیری موکل خود تحقیق وپرس وجوکنند. مقامات رسمی دو وکیل یاد شده را از ورود به دادگاه ممنوع کردند وازاینکه بتوانند اطلاعاتی درمورد پرونده ای که علیه موکلانشان تشکیل شده اطلاعات کسب کنند، خودداری کردند.

مقامات رسمی همچنین از ملاقات خانواده های کشاورز وحسین زاده با آنها جلوگیری به عمل آورده اند. درروز پنجم آوریل، بستگان ودوستان هردوزندانی به زندان اوین رفتند وتقاضای ملاقات با آنها را کردند. مقامات زندان به آنها گفتند به دلیل عدم حضور رییس زندان، آنهاقادرنخواهند بود که زندانیان را ملاقات کنند وبه همین جهت باید موضوع را ازطریق دادگاه انقلاب پیگیری کنند. درداگاه، مقامات هیچ توضحی وتوجیهی درباره پرونده زندانیان یاد شده به دلیل اینکه قاضی دادگه حضور نداشت فراهم نکرده وبه آنها توصیه کردند که روز یک شنبه هفتم آوریل به این منظور بازگردند.

ایران یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی (ICCPR) است وبه همین جهت موظف است تا ازآزادی بیان واجتماعات وبرابری درپیشگاه قانون وجلوگیری از زندان خودسرانه، مانند زندانی کردنی که به دلیل اعمال یکی ازاین حقوق است، حفاظت کند. دولت ایران همچنین باید روندهای قانونی ورفتارهای انسانی با افرادی که درزندان به سرمی برند را نیزتضمین کند.

طی سال گذشته، دولت ایران آزارواذیت زنان مدافع حقوق بشر را شدت بخشیده است، به خصوص زنانی را که در"کمپین یک میلیون امضاء" فعالیت می کنند. درروز چهارم مارس، چهار روز پیش از روزجهانی زن، مقامات رسمی به صورتی مستبدانه 34 تن از زنانی را که درکمپین بودند دستگیرکردند که دوتن از آنها بیش از دوهفته را درزندان انفرادی سپری کردند. کشاورز وحسین زاده ازجمله دستگیرشدگان بودند. (https://www.hrw.org/persian/docs/2007/03/07/iran15453.htm)

درحالی که همه زنان یاد شده سرانجام با پرداخت وثیقه آزاد شدند، آزارواذیت وپیگرد آنها همچنان ادامه دارد. درروزچهارم آوریل، مقامات رسمی، سه تن ازافراد زندانی شده را به نام های پرستو دوکوهکی، سارا لقایی وساقی لقایی به دادگاه احضارکردند تا روز یک یکشنبه برای پاسخ به اتهاماتشان درزمینه "اختلال درامنیت ملی ونظم عمومی ازطریق برگزاری تجمعات غیرقانونی" پاسخ دهند.

القادی دراین زمینه گفت: "دولت ایران باید کشاورزوحسین زاده را فورا آزاد کند وبه آزارواذیت وایجادمزاحمت برای کسانی که به صورت مسالمت آمیز درزمینه حقوق زنان کارمی کنند، پایان دهد."

برای مشاهده عکس ها وشرح حال مختصر برخی اززنان زندانی شده درتاریخ چهارم مارس لطفا به آدرس زیرمراجعه کنید:
https://www.hrw.org/photos/2007/iran03/index.html

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.