سازمان دیده بان حقوق بشر امروز از دستگاه قضایی ایران خواست که فورا اعدام همه افرادی را که در دادگاه هایی غیرعلنی که حداقل استانداردهای بین المللی را نداشته و به مرگ محکوم شده اند، متوقف کند. طی سال گذشته، حداقل دوازده تن از ایرانیان با اصلیت عرب به این ترتیب اعدام شده اند.

درروزچهاردهم فوریه سال 2007، مقامات ایرانی سه تن به نام های ماجدالبوقبیش سی ساله، ریسان سواری، وقاسم سلامات 41 ساله رادراستان خوزستان اعدام کردند. درسیزدهم فوریه، مقامات زندان به خانواده های این افراد که برای ملاقات زندانی ها رفته بودند اطلاع دادند که این سه تن، همگی با اصلیت عرب، روزبعد اعدام خواهند شد.

ازماه مارس سال 2006، دستگاه قضایی ایران درمحموع 12 نفر با ریشه قومیتی عرب را به اتهام بمب گزاری دراهواز در اکتبر2005 وژانویه 2006 اعدام کرده است. حداقل 13 نفر ایرانی –عرب دیگر نیزدرخوزستان به مرگ محکوم شده اند.

سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: " ایران افراد یاد شده را به جنایاتی متهم کرده است که مجازات آن اعدام است وباید مطمئن شود که آنها از یک دادگاه عادلانه ومراحل دادرسی قانونی وکامل ومقتضی برخوردار بوده اند. به جای چنین روندی، مسئولین قوه قضاییه، بابرگزاری دادگاه های غیرعلنی ومخفی،افراد یاد شده را ازاساسی ترین حقوق قانونی خودمحروم کرده اند. "

براساس گفته های عمادباقی، مدافع حقوق بشرایرانی که شدیدا برای متوقف کردن اعدام ها تلاش کرده است مسئولین نوزده مرد را که عضو گروهی به نام "کتائب" بودند درماه مارس 2006 دستگیری کردند وآنها را به دخالت دربمب گذاری متهم نمودند. مقامات ایرانی این افراد را درسلول های افرادی نگهداری کرده و ازاجازه برای دسترسی به وکیل تا یک روزقبل از دادگاه خودداری کردند. قوه قضاییه همچنین به وکلا اجازه دسترسی به پرونده افراد یاد شده را تا روز قبل از دادگاه نداد.

درهفدهم جولای 2006، دادگاه انقلاب اهواز ده نفر از این افراد را بعد از دادگاه یک روزه غیرعلنی که در 16 جولای برگزاری شد به مرگ محکوم کرد. قاضی شعبانی مردان یاد شده را به جرم "محارب" متهم و به اعدام ازطریق حلق آویزنمودن آنها تحت قوانین جزایی ایران محکوم کرد . دادگاه 9 نفر باقی مانده را به زندان محکوم کرد.

ایران تا کنون، علی رغم محکومیت بین المللی، هر 10 مردی را که در هفدهم جولای محکوم شدند را اعدام کرده است. ازجمله درخواست سه مقام رسمی حقوق بشر سازمان ملل به نام های فیلیپ الستون گزارشگرمخصوص اعدام های فرا قانونی و باشتاب و خودسرانه ، لئوناردو دسپوی گزارشگر مخصوص سازمان ملل دراموراستقلال وکلا وقضات، ومانفرد نواک، گزارشگر مخصوص سازمان ملل درزمینه امورمربوط به شکنجه.

دردهم ژانویه، این سه تن ازمقامات سازمان ملل به صورت رسمی ازدولت ایران خواستند که اعدام ها را متوقف کند. آنها اعلام داشتند که" دادگاه ملزومات روندبررسی پرونده ها را به سخره گرفته است". مقامات ایرانی این درخواست ودیگر درخواست های بین المللی را نادیده گرفتند وچهارتن از این افراد را در روز 24 ژانویه اعدام کردند وسه تن دیگر را در چهاردهم فوریه به دار اویختند. سه نفردیگر در19 دسامبر 2006 اعدام شده بودند.

قوه قضاییه سیزده نفرایرانی-عرب دیگر را نیز به جرم فعالیت های های مسلحانه علیه کشور پس از دادگاه یک روزه به مرگ محکوم کرده است: زامل باوی، عاوده افراوی، ناظم بریهی، علی رضا سلمان دلفی، علی حلفی، جعفر سواری، عبدالرضا سناواتی، محمد علی سواری، مسلم الحایی، عبدالرضا نواسری، یحیی نواسری، عبدالرضا هلیچی وعبدالامام زائری.

سازمان دیده بان حقوق بشر ازدولت ایران می خواهد که احکام مرگ افراد یاد شده را باطل ساخته وبرای آنها دادگاه جدیدی برپا کند که از استانداردهای بین المللی منصافه برخورداربود وعلنی باشند.

ایران سالانه بیش از از هرکشوردیگر – به جز چین – حکم اعدام را به اجرا درمی آورد. در یک رشد تکان دهنده، بر اساس گزارشات تعداد افرادی که درسال 2006 اعدام شده اند هفتاد درصد درمقایسه با سال 2005 افزایش یافته است. سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد است که تعداد واقعی افراد اعدام شده بیش ازاین آمار است، اما بقیه افراد به دلیل عدم پاسخگویی عمومی وفقدان شفافیت قوه قضاییه ناشناخته باقی می مانند. ایران همچنان بیش از هرکشوری درجهان، نوجوانان را اعدام می کند.

سارا لی ویتسون دراین زمینه گفت: " امروز ایران نمونه برجسته اعدام های مکرر درمقیاس بزرگ بدون ارائه حق برخورداری از دادگاه عادلانه به متهمین است."

سازمان دیده بان حقوق بشر مخالف مجازات اعدام به دلیل ماهیت بی رحمانه وبرگشت ناپذیرآن ، تحت هرگونه شرایطی است.

برای گوش دادن به گزارش صوتی در مورد نقض حقوق بشر در سال گذشته در ایران، اینجا را کلیک کنید:
به زبان فارسی: https://www.hrw.org/audio/2007/wr2k7/farsi/iran_fa.mp3
به زبان انگلیسی: https://www.hrw.org/audio/2007/wr2k7/english/mena/iran.mp3