سازمان دیده بان حقوق بشر امروز گزارشی در مورد پروسه انتخابات ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شورای نگهبان وقوانین تبعیض آمیز انتخابات محدودیت های Ù?راوانی در لیست کاندیداهائی Ú©Ù‡ رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه Ù…ÛŒ توانند به آنها رای دهند را بوجود Ù…ÛŒ آورد.