Skip to main content

ኢትዮጵያ፡ በቴሌኮም ላይ የሚደረግ ክትትል መብቶችን ያቀጭጫል

በሃገር ውስጥ እና ከሃገር ውጭ የሚገኙ ተቃዋሚዎችን ለመሰለል የውጭ ሃገር ቴክኖሎጂዎች ጥቅም ላይ ውለዋል፡፡( style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በርሊን፤ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መጋቢት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> 16 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቀን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> 2006 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዓ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>) style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሃገር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውስጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከሃር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚገኙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተቃዋሚዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋዜጠኞች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በስፋት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያካሂደውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለማጠናከር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃገራት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚገኝ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንደሚጠቀም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሂዩማን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ራይትስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዛሬ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይፋ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ባደረገው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሪፖርት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ገለጸ፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>“ ‘የምንሰራውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነገር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሁሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያውቃሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>’ style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>፡በቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢንተርኔት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚደረግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>

በኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>” style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተሰኘው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ባለ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> 100 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ገጹ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሪፖርት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሃገር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውስጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከሃገር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሚኖሩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የፖለቲካ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተቃዋሚዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ናቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተብለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሚታሰቡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያደርገውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለማስፈጸም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከተለያዩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃገራት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በማግኘት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥቅም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያዋላቸውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴክኖሎጂ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውጤቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በዝርዝር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አስቀምጧል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያካሂደው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይህ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃሳብን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመግለጽ፣ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመደራጀት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የማግኘት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነጻነቶችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚጥስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተሰኘው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሙሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ባለቤትነቱ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በመንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተያዘው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብቸኛ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አገልግሎት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አማካኝነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሞባይል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢንተርኔት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አገልግሎትን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሙሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሙሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መቆጣጠሩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የማድረግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስልጣኑን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ባልተገባ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መልኩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲጠቀም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምቹ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሆኖለታል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>በሂዩማን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ራይትስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቢዝነስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰብዓዊ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መብቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዳይሬክተር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አርቪድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋንሰን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> “ style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አገልግሎትን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በመቆጣጠር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተቃውሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ድምጾችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለማፈን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እየተጠቀመበት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>” style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብለዋል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አርቪድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋንሰን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዳሉት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> “ style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ህገወጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተግባር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለማቀላጠፍ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምርቶችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አገልግሎቶችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እያቀረቡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚገኙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃገራት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ድርጅቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመብት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥሰት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወንጀል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተባባሪ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመሆን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እድላቸውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እያሰፉት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>::” style='font-family:"Times New Roman","serif"'>ሪፖርቱ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኤ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከኖቬምበር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> 2012 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እስከ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጃንዋሪ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> 2014 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዓ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ባለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጊዜ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውስጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሌሎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> 10 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃገራት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚገኙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የጥቃቱ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰለባዎችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲሁም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቀድሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የደህንነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሠራተኞችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ባካተቱ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>100 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቃለ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>- style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መጠይቆች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተመሰረተ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አገልግሎት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስርዓቱን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሙሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሙሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስለሚቆጣጠረው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የደህነነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ባለስልጣናትም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሙሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሙሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሚባል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተጠቃሚዎችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተቀረጸ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መልዕክት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ልውውጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያለምንም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ገደብ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያገኛሉ፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አንድም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሕጋዊ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሥርዓት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሳይከተሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወይም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያለምንም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የበላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አካል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተቆጣጣሪነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በመደበኛነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በቀላሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ልውውጦችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይቀርጻሉ። style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>   style='font-family:"Times New Roman","serif"'>ከታገዱ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ድርጅቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ግንኙነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አላቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሚል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተወንጅለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በዘፈቀደ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚታሰሩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ህገወጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምርመራ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሚደረግበት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወቅት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከቤተሰብ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አባላት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከጓደኞቻቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያደረጓቸውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተለይም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደግሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሀገራት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቁጥር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያላቸውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተቀረጹ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውይቶችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያስደምጧቸዋል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሰላማዊ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተቃውሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰልፍ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወቅት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሞባይል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኔትወርኮች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚዘጉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሲሆን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተቃውሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰልፍ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተሳታፊዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚገኙባቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አካባቢዎችም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከሞባይል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስልኮቻቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሚገኙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መረጃዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አማካኝነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተለይተው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይታወቃሉ፡፡ style='font-family:"Times New Roman","serif"'>አንድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቀድሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተቃዋሚ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ፓርቲ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አባል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለሂዩማን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ራይትስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሲናገር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> “ style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አንደ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቀን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አሰሩኝ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሁሉንም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነገር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አሳዩኝ፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሁሉንም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ልውውጦቼን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዝርዝር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ካሳዩኝ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በኋላ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከወንድሜ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያደረኩትን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ንግግር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አሰሙኝ፤ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያሰሩኝ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስለፖለቲካ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስላወራን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብቻ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው፤ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለመጀመሪያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጊዜ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የያዝኩት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የራሴ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነበርና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከዚያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በኋላ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በነጻነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማውራት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የምችል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መስሎኝ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነበር፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>” style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብሏል style='font-family:"Times New Roman","serif"'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ፖለቲካዊ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጉዳዮች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማንኛውንም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አይነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነጻ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጠንከር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያለ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ትንተና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያቀርቡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ድረ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>- style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ገጾችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በማገድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የማግኘት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነጻነትን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ገድቧል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሂዩማን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ራይትስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በኢንተርኔት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደህነንት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መብቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምርምር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያደርገው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቶሮንቶ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዩኒቨርሲቲ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሲትዝን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላብ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የጥናት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማዕከል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውስጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>2013 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዓ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያደረጉት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሙከራ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተቃዋሚ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቡድኖችን፣ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመገናኛ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብዙኃንን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የብሎገሮችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ድረ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>- style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ገጾች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንደምታግድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አረጋግጧል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነፃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መገናኛ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብዙሃን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እምብዛም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሌሉበት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንደ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ባለ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሀገር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከድረ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ገጾች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚገኙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መረጃዎችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማግኘት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መቻል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እጅግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወሳኝ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጉዳይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው። style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-family:"Times New Roman","serif"'>የኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሞባይል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተጠቃሚዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያደርገው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብዙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጊዜ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኦሮሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብሔር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አባል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሆኑ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰዎችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዒላማ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያደርጋል። style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በቁጥጥር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የዋሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለኦሮሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሕዝብ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰፋ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያለ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የራስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ገዝ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አስተዳደር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለማጎናጸፍ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚንቀሳቀሰው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኦሮሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነጻነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ግንባርን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከመሳሰሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የታገዱ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ድርጅቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ግንኙነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስለማድረጋቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወይም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የእነዚህ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቡድኖች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አባላትን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተመለከተ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲሰጡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በማስገደድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የእምነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቃል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለመቀበል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተጠለፉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ልውውጦች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥቅም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይውላሉ፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሃገሪቱ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አወዛጋቢ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የጸረ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>- style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሽብር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ህግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መሰረት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በፍርድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቤት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ትእዛዝ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መሰረት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስለመፈጸማቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምንም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አይነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማሳያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሌለበት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሁኔታ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተጠለፉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢሜይል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ልውውጦች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለፍርድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቤት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በማስረጃነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይቀርባሉ፡፡ style='font-family:"Times New Roman","serif"'>ከኢትዮ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዳታቤዝ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሆኑ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቁጥሮች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተደወለላቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ግለሰቦች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በቁጥጥር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምርመራ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተደርጎባቸዋል። style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በዚህም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምክንያት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በርካታ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያዊያን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተለይም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በገጠራማው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሃገሪቱ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክፍል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚኖሩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወደውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስልክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለመደወል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወይም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃገራት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚደወሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስልኮችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለመመለስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይፈራሉ፤ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይህ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደግሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በርካታ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዜጎቿ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃገራት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስራ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለሚገኙባት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃገር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከፍተኛ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ችግር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው፡፡ style='font-family:"Times New Roman","serif"'>በኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያለውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አገልግሎት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለመቆጣጠር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚውለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አብዛኛው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚቀርበው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዜድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቲ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከተባለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቻይናው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ትልቅ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኩባንያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሲሆን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኩባንያው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኤ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> 2000 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዓ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጀምሮ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሃገሪቱ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውስጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚገኝ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተለይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደግሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኤ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>2006 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዓ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እስከ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> 2009 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዓ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብቸኛ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እቃዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አቅራቢ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሆኖ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቆየ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዜድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቲ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በአፍሪካ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብሎም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በዓለም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢንዱስትሪ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከፍተኛ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሚና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚጫወት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው፤ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በማደግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሚገኘው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኔትዎርክ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እድገትም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቁልፍ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሚና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በመጫወት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይገኛል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ህገወጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከሆነ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሞባይል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተያያዘ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚፈጸሙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሰብዓዊ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መብቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥሰቶችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለመከላከል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እርምጃዎችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በመውሰድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስለመሆን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አለመሆኑ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከሂዩማን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ራይትስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለቀረበለት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥያቄ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዜድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቲ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምላሽ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አልሰጠም፡፡ style='font-family:"Times New Roman","serif"'>በርካታ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የአውሮፓ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኩባንያዎችም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተለይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚኖሩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያውያንን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዒላማ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለማድረግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚጠቀምበትን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላቅ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያለ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስለላ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አቅርበዋል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በዩናይትድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኪንግደም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጀርመን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መቀመጫውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ካደረገው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋማ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢንተርናሽናል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኩባንያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ፊንፊሸር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተሰኘውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲሁም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በጣሊያን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መሰረቱን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ካደረገው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃኪንግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቲም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኩባንያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>   style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሪሞት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኮንትሮል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሲስተም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚባለውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አግኝታለች። style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እነዚህ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የደህንነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስለላ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተቋማት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተጠቃሚዎችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኮምፒውተሮችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዒላማ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በማድረግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በፈለጉት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጊዜ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኮምፒውተር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ፋይሎችንና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መረጃዎችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለማግኘት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲሁም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የዒላማውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንቅስቃሴዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለመከታተል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያስችሏቸዋል። style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እነዚህ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኮምፒውተሮችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በመክፈት፣ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የማለፊያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቃል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> ( style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ፓሰዎርድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>) style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በማስገባት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲሁም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኮምፒውተር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ካሜራዎችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> ( style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዌብ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ካም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>) style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማይክሮፎኖችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በመክፈት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኮምፒውተሩን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወደ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማዳመጫ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መሳሪያነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መቀየር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያስችላሉ፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በዩናይትድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኪንግደም፣ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሰሜን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አሜሪካ፣ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በኖርዌይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በስዊትዘርላንድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚገኙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያዊያን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በእነዚህ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኮምፒውተር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሶፍትዌሮች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አማካኝነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዒላማ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከተደረጉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መካከል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይገኙበታል፤ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሰሜን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አሜሪካ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዩናይትድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኪንግደም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከፈጸማቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሕገወጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጠለፋዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተያያዙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክሶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለፍርድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቤቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቀርበዋል። style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዒላማ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከተደረጉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያውያን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኮምፒውተሮች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተወሰዱ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስካይፕ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ንግግሮች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደጋፊ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሆነ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ድረ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ገጽ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲወጣ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተደርጓል። style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-family:"Times New Roman","serif"'>የሰብዓዊ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መብቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይዞታቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደካማ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሆነ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>   style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስታት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴክኖሎጂ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምርቶቹን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዳያገኙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወይም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዳይጠቀሙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያግድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ትርጉም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አሰራር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይኖረው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንደሆነ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሂውማን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ራይትስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለጋማ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥያቄ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቢያቀርብም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኩባንያው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምላሽ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አልሰጠም፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃኪንግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቲም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በአንጻሩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምርቶቹ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያለአግባብ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥቅም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዳይውሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተወሰነ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቅድመ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥንቃቄ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያደርግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቢሆንም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እነዚህ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቅድመ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥንቃቄዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተሸጡት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምርቶቹ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስለመተግበራቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሊያረጋግጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አልቻለም፡፡ style='font-family:"Times New Roman","serif"'>style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚገኙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተቃዋሚ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አባላትን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለማጥቃት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የምትጠቀማቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃገራት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቁጥጥር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሌለበት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የዓለምዓቀፍ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ንግድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከፍተኛ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አደጋ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እየፈጠረ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስለመሆኑ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያሳይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አደገኛ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምሳሌ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>” style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያሉት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋንሰን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  “ style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የእነዚህ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መሳሪያዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አምራቾች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መሳሪያዎቹ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያለአግባብ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥቅም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዳይውሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያስችሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አስቸኳይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እርምጃዎችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መውሰድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲሁም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚኖሩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያውያንን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዒላማ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለማድረግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስራ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስለዋለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምርመራ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማድረግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>   style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያካሂዱት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስራ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሰብዓዊ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መብቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያደርስውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተፅዕኖ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መፈተሽ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አለባቸው፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>” style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብለዋል። style='font-family:"Times New Roman","serif"'>እንዲህ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አይነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በጣም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አደገኛ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የስለላ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሶፍትዌሮች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በዓለም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዓቀፍ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምንም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዓይነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቁጥጥር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አይደረግባቸውም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲሁም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሃገራት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቁጥጥርም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በቂ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አይደለም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አልያም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>   style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሽያጫቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ገደብ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አይጣልም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በማለት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሂዩማን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ራይትስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይገልጻል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>2013 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዓ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>. style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በመብት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጉዳዮች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚሰሩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቡድኖች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጉዳዩን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አስመልክቶ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለኢኮኖሚ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ትብብር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ልማት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ድርጅት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> ( style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኦኢሲዲ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>) style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አቤቱታ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያቀረቡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሲሆን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አቤቱታው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲህ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አይነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በባህሬን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚገኙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመብት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተሟጋቾችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለመከታተል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥቅም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውሏል፤ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሲትዝን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላብ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መሳሪያዎቹና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>25 style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃገራት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥቅም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንደሚውሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያሳይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማስረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አግኝቷል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው፡፡ style='font-family:"Times New Roman","serif"'>በዓለም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዓቀፍ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥበቃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚደረግላቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የግላዊ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጉዳይ፣ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃሳብን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመግለጽ፣ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የማግኘት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመደራጀት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መብቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሕገ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውስጥም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተካተዋል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነግር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ግን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያካሂደውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ህገወጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለመከላከል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያስችል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የህግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አውጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የህግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተርጓሚ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አካላት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚከተሉት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አሰራር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የለም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወይም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ብዙም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዋጋ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አይሰጠውም። style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አደጋውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የበለጠ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የከፋ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያደርገው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ደግሞ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እስር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቤቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሚገኙ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የፖለቲካ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እስረኞች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በስፋት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚፈጸመው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማሰቃየት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያልተገባ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አያያዝ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው፡፡ style='font-family:"Times New Roman","serif"'>ኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የማድረጊያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂዎችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የምትጠቀምበት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መጠን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውሱን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚሆነው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በአቅም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ምክንያት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወይም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በቁልፍ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚኒስቴር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መስሪያቤቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሙሉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እምነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለማሳደር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ካለመቻል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጋር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተያያዘ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሊሆን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንደሚችል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሂዩማን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ራይትስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ገልጿል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሆኖም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይህ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አቅም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይበልጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እያደገ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በመጣ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቁጥር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሞባይል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢሜይል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚካሄደው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ህገ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የበለጠ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሊሰፋ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይችላል። style='font-family:"Times New Roman","serif"'>በርካታ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያዊያን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ፍጹም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሆነ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የማድረግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አቅም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዳለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስለሚያስቡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ራሳቸውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በከፍተኛ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሁኔታ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሳንሱር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚያደርጉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሲሆን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይህም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያዊያን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኔትዎርኮች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተለያዩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ርዕሶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዙሪያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሚያካሂዱት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውይይት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃሳባቸውን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በግልጽ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከመሰንዘር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲቆጠቡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በማድረግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተጨባጭ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማድረግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ከሚችለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቁጥጥሩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የከፋ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተጽእኖ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲኖረው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አድርጓል። style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሞባይል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አገልግሎት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሽፋን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢንተርኔት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አገልግሎት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እጅግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውስን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሆነበት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በተለይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በገጠሩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክፍል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ራስን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሳንሱር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ማድረግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተለመደ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሆኗል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዋናው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመንግስት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመቆጣጠሪያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንገድ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በጣም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰፊ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሆነው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመረጃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አቀባዮች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መረቡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እስከታች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የማህበረሰብ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስርዓት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ድረስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የተዘረጋው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መንገዱ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነው፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይህም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አብዛኞቹ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በገጠር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሚኖሩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ኢትዮጵያዊያን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሞባይል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስልኮችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሌሎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴሊኮምዩኒኬሽን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂዎችን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንደ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ተጨማሪ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>  style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመቆጣጠሪያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መሳሪያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አድርገው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲያዩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዳደረጋቸው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሂዩማን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ራይትስ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለመረዳት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ችሏል፡፡ style='font-family:"Times New Roman","serif"'>ጋንሰን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዳሉት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> “ style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢትዮጵያ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የቴሌኮም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አገልግሎት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እያደገ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሄደ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቁጥር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አስፈላጊው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የህግ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥበቃ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲተገበር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የደህንነት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሰራተኞች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሰዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ግላዊ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ግንኙነቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያልተገደበ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ክትትል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዳያደርጉ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ያለው style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አስፈላጊነትም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ይጨምራል፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>” “ style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሞባይል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የኢንተርኔት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ቴክኖሎጂዎች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ወደ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃገር style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ውስጥ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሲገቡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ዴሞክራሲን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለመደገፍና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የሃሳቦች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እና style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>አስተያየቶች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ስርጭትን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንዲሁም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ሃሳብን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የመግለጽ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ነጻነትን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የበለጠ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>በሚያመቻች style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መልኩ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>እንጂ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የህዝብን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መብት style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ለማፈን style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ጥቅም style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>ላይ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>መዋል style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'> style='font-size:12.0pt;font-family:Nyala'>የለባቸውም፡፡ style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>”

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country