Skip to main content

Polska: oficjalna homofobia zagra¿a prawom cz³owieka

W momencie, gdy w sk³ad polskiego rz±du wchodz± politycy znani ze swej opozycji do praw gejów i lesbijek, jest niezmiernie wa¿ne by najwy¿sze w³adze pañstwowe potwierdzi³y równo¶æ wszystkich swoich obywateli, napisa³a organizacja Human Rights Watch w li¶cie skierowanym do prezydenta Lecha Kaczyñskiego.

18 stycznia, Parlament Europejski, kierowany wzrastaj±c± homofobi± w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej, uchwali³ przyt³aczaj±c± wiêkszo¶ci± g³osów rezolucjê wzywaj±c± wszystkich cz³onków UE do "stanowczego potêpienia homofobicznych i nienawistnych wypowiedzi lub podburzania do nienawi¶ci i przemocy".

"Jako prezydent Warszawy, Kaczyñski wystêpowa³ przeciwko prawu gejów i lesbijek do wolno¶ci i równego traktowania" powiedzia³ Scott Long, dyrektor programu lesbijek, gejów, a tak¿e osób biseksualnych i transseksualnych w Human Rights Watch. "Jako prezydent pañstwa polskiego, Kaczyñski bêdzie decydowa³ czy Polska pod±¿y drog± respektowania praw mniejszo¶ci seksualnych, czy siê od nich odwróci. Europa oczekuje na t± decyzjê".

Zarówno w 2004 jak i 2005 roku, piastuj±c funkcjê prezydenta Warszawy, Kaczyñski nie zezwoli³ na zorganizowanie Parady Równo¶ci oskar¿aj±c j± o "propagowanie orientacji gejowej". Odmówi³ tak¿e spotkania z jej organizatorami twierdz±c, ¿e "nie ma zamiaru spotykaæ siê ze zboczeñcami". Osoby, które w 2004 zignorowa³y zakaz uczestnicz±c w pokojowej manifestacji zosta³y zaatakowane z u¿yciem przemocy przez skinheadów zwi±zanych ze skrajnie prawicow± M³odzie¿± Wszechpolsk±. Kaczyñski potêpi³ policjê za blokowanie skinheadów a nie uczestników manifestacji.

Od momentu, kiedy Kaczyñski zosta³ wybrany prezydentem w listopadzie 2005 roku wzmog³a siê homofobiczna retoryka cz³onków za³o¿onej przez niego partii Prawo i Sprawiedliwo¶æ. Jej lider (jednocze¶nie brat prezydenta), Jaros³aw Kaczyñski, niedawno ostrzeg³, ¿e w Polsce "geje mog± przeprowadzaæ swoje demonstracje na ulicach, ale zakazana jest dyskusja na temat moralnej cenzury". Premier Kazimierz Marcinkiewicz, tak¿e wywodz±cy siê z Prawa i Sprawiedliwo¶ci, stwierdzi³, ¿e je¶li homoseksualista "próbuje ‘zaraziæ’ innych swoj± orientacj± wtedy musi interweniowaæ pañstwo w imiê poszanowania wolno¶ci". Sejm, 26 stycznia, wybra³ na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich prawnika Janusza Kochanowskiego. Jego zdaniem istnieje zwi±zek pomiêdzy pedofili± a homoseksualizmem.

"Równo¶æ i poszanowanie dla wszystkich s± kluczowe dla europejskiej tradycji demokratycznej", powiedzia³ Long. "Zakazy Parad Równo¶ci wraz z prawie otwartymi nawo³ywaniami do cenzury sygnalizuj±, ¿e prawa mniejszo¶ci znajduj± siê w ³asce wiêkszo¶ci. Stanowi to pogwa³cenie polskich zobowi±zañ zarówno na arenie europejskiej, jak i miêdzynarodowej".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country

Topic