Skip to main content

בקוסובו נסגרים מחנות מזוהמים בעופרת ששימשו את בני הרומה

הגנה על בריאותם של בני אדם פגיעים שנעקרו מבתיהם

בסתיו האחרון החלו הנציבות האירופית והסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי לסגור בקוסובו מחנות מזוהמים בעופרת, שחיו בהם במשך עשור עקורים בני רומה בתנאי תברואה קשים ביותר. ארגון Human Rights Watch תיעד כיצד האו"ם וגורמים אחרים נמנעו במשך למעלה מעשר שנים לספק דיור נאות וטיפול רפואי לבני הרומה במחנות אלה. ארגון Human Rights Watch דחק בנציבות האירופית ובסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי להעביר את תושבי המחנות לסביבה בטוחה עם גישה לטיפול רפואי.

קיימנו תדריכים בפרישטינה, בבריסל, בניו יורק ובוושינגטון, והצגנו בהם את ממצאינו ואת המלצותינו בפני הרשויות של קוסובו, בפני תורמים בינלאומיים ובפני ממשלות, והאצנו בגורמים אלה לפעול בדחיפות כדי לפתור את הבעיה. קיימנו פעילות תקשורתית נרחבת, שכללה הפקה והפצה של מצגת תמונות, וזו זכתה לסיקור תקשורתי בולט בעיתונים ה"גרדיאן" וה"אובזרבר", בשידורי ה"דוֹיְטְשֶׁה וֵלֶה" ובסוכנויות הידיעות.

תדרכנו ארגונים כגון "מכון החברה הפתוחה" ו"המרכז האירופי לזכויות בני הרומה", ואלה קיימו פעולות הסברה נוספות בנושא. ולבסוף, תדרכנו את צוות דוָוח האו"ם המיוחד למצבם של עקורים פנימיים, לקראת ביקורו בקוסבו, בנוגע למצב במחנות בני הרומה במיטרוביצה. בדו"ח שפרסם הדוָוח לאחר מכן נסקרה בהבלטה מצוקתם של בני הרומה והובעה תמיכה בהמלצותינו העיקריות: סגירתם לאלתר של המחנות ומתן טיפול רפואי דחוף.

הנציבות האירופית והסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי פועלות כעת לסגירת מחנות בני הרומה במיטרוביצה ולבניית דיור חלופי בשכונת רוֹמָה מָהָלָה, השכונה בקוסובו ממנה גורשו משפחות בני הרומה במהלך המלחמה. הפרויקט משקף גם הוא את המלצותינו העיקריות: פיקוח סדיר על שירותי הבריאות שיינתנו לכלל האוכלוסייה לאחר יישובה מחדש, תוך הקדשת תשומת לב מיוחדת לבריאותם של ילדים, שחשיפתם לעופרת עלולה לגרום להם לבעיות התפתחות; סיוע רפואי, כולל סעד במזון; תכניות לייצור הכנסה; וגישה הוגנת לשירותים ציבוריים.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country