• September 27, 2011 Report

    כיצד החוקים, הגורמים הרשמיים, המעסיקים ומגייסי העובדים בירדן אינם נותנים מענה למהגרי עבודה המועסקים במשקי בית וחשופים לפגיעות

  • November 12, 2008 Report

    הסכנות האורבות למהגרים, פליטים ומבקשי מקלט במצרים ובישראל

News