• Report

    כיצד החוקים, הגורמים הרשמיים, המעסיקים ומגייסי העובדים בירדן אינם נותנים מענה למהגרי עבודה המועסקים במשקי בית וחשופים לפגיעות

  • Report

    הסכנות האורבות למהגרים, פליטים ומבקשי מקלט במצרים ובישראל

News