Skip to main content

ایران: به دستگیری های گسترده برای"اتهامات اخلاقی" پایان دهید

بازداشت های فله ای و یورش به خانه ها، تجاوزبه حریم خصوصی افراد است

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ای، دستگیری هزاران نفرزن ومرد در طی هفته های گذشته و تحت پوشش "مقابله با شئون غیراخلاقی" را نشان دهنده تهدیدی برای حرمت حریم خصوصی درایران، توسط اقدامات عنان گسیخته پلیس دانست. این سازمان خواستارآزادی فوری همه کسانی که به عنوان بخشی از این مبارزه دستگیر شده اند، ازجمله بیش ازهشتاد نفری که در حمله به میهمانی ای درشهر اصفهان در روز بیستم اردیبهشت بازداشت شده اند، شده است.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: " در ایران، دیوار خانه های مردم شفاف، اما راهروهای عدالت ناشفاف وتیره است. این مبارزه وپیکاربه اصطلاح "اخلاقی" نشان می دهد که که درایران امروز تا چه اندازه احترام به جایگاه وشان انسانی وعرصه خصوصی شکننده وضعیف است."

ازآغاز ماه اردیبهشت تا کنون، پلیس ایران وشبه نظامیانی که بسیجی نامیده می شوند، سرکوبی سراسری را درکشور برعلیه مردمی که آنها رابه انحراف از معیارهای رسمی رفتاری و پوشش لباس متهم می کنند، اجرا کرده اند. دربیست و پنجم فروردین ، دیوان عالی کشور حکم محکومیت شش بسیجی که در شهر کرمان پنج نفر را درسال 2002 به دلیل اینکه آنها را ازنظر اخلاقی فاسد تشخیص داده بودند کشتند ، معلق کرد. موضوعی که نشان دهنده فضایی است که درآن نیروهای شبه نظامی ازچنین معافیتی، حتی پس از اقدام به قتل، برخوردار هستند.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده انتظامی کشور، روز پنجم اردیبهشت به خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت نیروهای انتظامی 150 هزار نفر را درجریان مبارزه با بدحجابی دستگیر وآنها را مجبور به نوشتن "تعهدنامه" کرده اند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند. براساس گفته های مقدم، هشتاد وشش نفر ازافراد یاد شده برای پیگرد قانونی به مراجع قضایی معرفی شده اند.

در بیست و سوم اردیبهشت، محمود بت شکن، رییس پلیس امنیت فرودگاه به خبرگزاری نیمه رسمی کار ایران گفت که ماموران او بیش از17000 نفر از مردمی که طی ماه گذشته درفرودگاه های کشور تردد کرده اند را به خاطر پوششان متوقف ومورد بازخواست قرارداده اند. او اضافه کرده است که ماموران او 850 زن را بازداشت و تنها بعد ازآنکه "تعهد نامه" امضاء کرده اند آنها را آزاد کرده اند. به گفته او 130 نفردیگر نیز توسط مقامات قضایی مورد پیگرد قرارگرفته اند.

یک شاهد عینی در خصوص یورش انجام شده دراصفهان به دیده بان حقوق بشر گفت که نزدیک به ساعت ده شب روز بیستم اردیبهشت ، نیروهای پلیس و بسیج به یک میهمانی تولد خصوصی در یکی ازآپارتمان های شهر حمله کردند. آنها 87 نفررا دستگیر کردند که درمیان آنها چهارزن وحداقل هشت نفر که متهم شده اند لباس جنس مخالف را پوشیده بودند، حضوردارند. نیروهای پلیس وبسیج افراد دستگیرشده را به خیابان آورده، تا کمرلخت کرده و آنها را به حدی که کمر وصورتهایشان خونی شده بود، مورد ضرب وشتم قراردادند. براساس این گزارش، چندین نفر با شکستگی استخوان روبروشده اند.

مقامات رسمی چهار زن ویک کودک دستگیرشده درمیهمانی را روز پس ازآن آزاد کردند. درحالی که برخی دستگیر شدگان آزاد شده اند وتعداد نامشخصی هنوز در توقیف هستند. یک قاضی به اعضای خانواده های این افراد گفته است افرادی که در بازداشت نگهداری شده اند به مصرف الکل و همجنس گرایی متهم خواهند شد.

ظاهرا، به اعضای خانواده های افراد یاد شده اجازه داده نشده است که دستگیر شدگان را ببینند. این افراد همچنین از دراختیارگرفتن وکیل نیزمنع شده اند.

استورک درهمین زمینه گفته است: " وقتی مقامات رسمی درها و استخوان ها را به نام اخلاق می شکنند، اجرای قانون، به سخره گرفته می شود."

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Topic