سازمان حقوق بشر امروز با انتشاربیانیه ای از دولت ایران قویا خواست که ازانجمن معلمان همدان و دیگر انجمن ها رفع توقیف کند ومعلمانی که به دلیل فعالیت هایشان درانجمن دستگیر شده اند رانیز آزاد کند.

انجمن معلمان همدان یکی از 34 انجمن حرفه ای محلی است که زیرپوشش حمایتی انجمن "شورای ملی معلمان" فعالیت می کند. طی دو ماه گذشته، انجمن های معلمان برای سازماندهی تجمعات مسالمت آمیز به منظور وادارکردن دولت به افزایش دستمزدها وبهبودشرایط کاری درسطح کشور فعال بوده اند. درنتیجه این فعالیت ها، مقامات ایرانی انجمن معلمان همدان را توقیف، تجمعات یادشده را سرکوب ومعلمان درچندین شهر را دستگیر کرده اند.

سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریثای سازمان دیده بان حقوق بشردراین زمینه گفت: " قدغن کردن فعالیت های انجمن معلمان همدان وبازداشت اعضای آن نشان دهنده نادیده انگاری آشکاروننگین دولت از قوانین خود وتعهدات دولت نسبت به قوانین حقوق بشر بین المللی است."

تقریبا نزدیک به ساعت هشت شب هفتم آوریل 2007، ماموران امنیتی شهر همدان 33 تن ازمعلمان را بعد ازبرگزاری جلسه هفتگی انجمن معلمان همدان دستگیرکردند. کمی پس ازآن درهمان شب، ماموران امنیتی به خانه دوازده نفر دیگر ازاعضای انجمن معلمان رفتند وآنها را درمحل سکونتشان دستگیر کردند. اعضای دستگیر شده شامل همه اعضای شورای مرکزی "انجمن معلمان همدان" است.

روزسه شنبه، سخنگوی قوه قضاییه، علی رضا جمشیدی، به مطبوعات ایران گفت که دولت ایران فعالیت های انجمن معلمان همدان را ممنوع کرده بود ومعلمان درنتیجه ادامه فعالیت هایشان دراین انجمن دستگیر شدند. او تایید کرد که سی نفر ازمعلمان آزاد شده اند و 21 نفر ازآنهایی که آزاد شده اندزیر 24 ساعت بازداشت بوده اند. براساس اظهارات انجمن معلمان همدان، حداقل 9 تن ازمعلمان همچنان دربازداشت به سرمی برند.

ماده 26 قانون اساسی ایران حقوق شهروندی مبنی برتشکیل انجمن های حرفه ای وتخصصی را تضمین می کند. ماده 27 قانون اساسی ایران اظهار می دارد که تجمعات مسالمت آمیز می تواند به صورت آزاد برگزارشود.

به علاوه، ایران عضوی از کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (ICCPR) است وبه همین جهت ازنظر حقوقی بایستی ازآزادی انجمن ها، آزادی بیان وآزادی تجمعات محافظت وازدستگیری های خودسرانه، مانند دستگیری هایی که به دلیل اعمال وانجام یکی ازحقوق یاد شده بوده، خودداری کند.

درماه گذشته، معلمان، دربیشتر شهرهای ایران در تجمعات مسالمت آمیزی به منظوردرخواست برابری درپرداخت حقوق ومزایا با دیگر کارکنان دولت شرکت داشته اند. درسوم ماه مارس، معلمان تجمع مسالمت آمیزی را درجلوی مجلس ایران دراعتراض به نادیده انگاری وضعیتشان توسط دولت آغازکردند. این تجمعات درطی دوهفته پس ازآن ادامه یافت. معلمان دردیگرشهرها همچون کرمانشان، زنجان، واردبیل نیز همزمان تجمعاتی را برای نشان دادن همبستگی خودبا معلمان مرکزبرگزارکردند.

درروزچهاردهم مارس، پلیس شورش وماموران امنیتی درمیان تجمع حضورپیدا کردند وصدها تن از هزاران معلمی که دراین تظاهرات حضور داشتند را درجلوی مجلس ایران دستگیر کردند. مقامات امنیتی پس ازآن همه زندانیان را آزاد کردند. اگرچه، دولت به آزارواذیت معلمانی که درانجمن های حرفه ای شان فعال هستند ادامه می دهد.

درنهم آوریل، ماموران امنیتی با دردست داشتن مجوز به جستجوی خانه های چندین تن ازمعلمان انجمن معلمان تهران پرداختند وچندین تن ازآنها را به دادگاه احضار کردند.

براساس گزارش های مطبوعات ایرانی، کمیته انظباطی وزارت آموزش وپروش اعضای انجمن های محلی معلمان را برای پاسخ دادن به سوالاتی درمورد شرکت درتظاهرات یاد شده، احضار کرده است.

دراعتراض به آزار واذیت فعالان انجمن های معلمان درسراسرایران، انجمن شورای ملی معلمان ازمعلمان برای انجام تجمع دردوم می ماه ، مصادف با روز معلم، دعوت به عمل آورده است. هدف این تجمع درخواست معلمان برای استعفای وزیر آموزش وپرورش ودرخواست برای عذرخواهی رسمی دولت به دلیل رفتاری که با معلمان داشته می باشد.

ویتسون درهمین زمینه گفت: " دولت باید ورا معلمانی که درهمدان دستگیرشدند را آزاد کند و بی قانونی وپیکارخودسرانه خودعلیه انجمن های معلمان، اعضای آنها وفعالیت های مسالمت آمیز آنها متوقف کند."