ما آگاه هستيم از اينکه اخيرا شما با توجه خاص ته اين که تعدادزيادی ازغيرنظاميان لبنانی که قربانی اين جنگ
شده اند نگرانی عميق خود را نسبت به منازعه جاری بين اسراييل وحزب الله بيان کرده ايد.