سازمان دیده بان حقوق بشر امروز از دولت ایران خواست فورا سمیه بینات، همسر زندانی شناخته شده سیاسی احمد باطبی راآزاد کند ودر خصوص نحوه ربودن وی از خیابان تحقیقات لازم را به عمل آورد.

روز بیست ویکم فوریه، دومرد که محتملا نیروهای امنیتی واطلاعاتی بوده اند، بینات را درشهر شمالی گرگان، جایی که وی مشغول به کار دندانپزشکی است، ربوده اند. برادر سمیه بینات، میعادبینات، جزییات نحوه بازداشت خواهر خودرا برای دیده بان حقوق بشرنقل کرده است. بینات قراربود ساعت هشت شب یکی از دوستانش را ملاقات کند. هنگامی که اوبه ماشین دوستش نزدیک شد، یک ماشین پژو با رنگ روشن جلوی اوظاهر شد. دومردازماشین خارج شدند وبه بینات تکه کاغذی نشان دادند واو را مجبورکردند که داخل ماشین شود و دور شدند.

سارالی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "مقامات مسئول با ربودن سمیه بینات وی را به شکل آدم ربایی دستگیر کرده اند. دولت ایران باید بینات را آزاد کند ونسبت به این دستگیری ظالمانه تحقیقات به عمل بیاورد."

براساس گفته های میعاد بینات، بلافاصله بعد از ربودن آشکار وی ، خانواده بینات برای یافتن وی ایستگاه های نیروی انتظامی ودفاترمقامات امنیتی را جستجو کردند. اما کسی درمورد اینکه وی کجاست ویا اینکه دستگیری او را تایید کند، اطلاعاتی نداشت. تایید دستگیری بینات در دستان نیروهای امنیتی بود که روز 22 فوریه، زمانی که او به خانوده اش طریق تلفن همراه خود ساعت چهار بعد ازظهربا انها تماس گرفت، معلوم شد. مردی که خودش را به عنوان کسی که اززندان زنان گرگان تماس می گرفت معرفی کرد گوشی تلفن را به بینات داد.

خانواده بینات، دوبار بعد ازاینکه او دستگیر شد، ازاو خبرگرفتند، البته قبل ازآنکه بدانند کجاست. اول بار، چند ساعت بعد ازدستگیری، او درتماسی با پسرعموی خود به وی خبرمی دهد که ممکن است کلید خانه اش را با تاکسی برایش بفرستد تا بتواند ازحیوانش مراقبت کند.

خانواده وی تلاش کردند به صورت مداوم با تلفن همراه وی بین ساعت 8 شب تا 1 صبح تماس بگیرند، زمانی که وی به نهایتا به تلفن خود پاسخ داد. دراین نوبت، دریک گفت وگوی بسیار کوتاه، بینات به آنها گفت که اودر راه یک سفرکاری به شهرمشهد است. براساس گفته های خانواده وی، بینات پیش ازآن درموردچنین سفری چیزی به آنها نگفته بود ووقتی خانواده اش او رادرخصوص این موضوع تحت فشارگذاشتند او پاسخ داد که نمی تواند دیگرصبحت کند اما گفت که دستگیر نشده است.

درنهایت دربیست ودوم فوریه، خانواده وی تلفنی دریافت کردند که آشکارا ازتلفن همراه بینات از زندان زنان گرگان گرفته شده بود. بینات به خانواده خود گفت که او در ارتباط با گروهی ازپزشکان دستگیر شده که مسئولان می گویند او با آنها کارمی کرده واو به چندین جرم جنایی ازجمله جعل اسناد پزشکی و انجام سقط جنین غیرقانونی متهم شده است. او ادعا کرد که بین پنج تا هفت روز دیگر آزاد خواهد شد.

میعاد بینات به دیده بان حقوق بشر گفت که خانواده او ازوجود چنین گروهی ازپزشکان آگاه نیست وهیچ یک از این اظهارات را باور ندارد به دلیل اینکه بینات دندانپزشک است.

دستگیری بینات، درزمانی منتشر می شود که همسر او، احمدی باطبی زندانی سیاسی، از مشکلات سلامتی درنتیجه فشارهای ذهنی وفیزیکی ناشی از زندان ازجمله ضرب وشتم وشکنجه رنج می برد. مامورین امنیتی باطبی را در سال 1999 برای شرکت دریک تظاهرات دانشجویی دستگیری کردند. متعاقب آن قوه قضاییه وی را به ده سال زندان محکوم کردند. روز هجدهم فوریه، مقامات باطبی را از زندان اوین تهران به بیمارستان شهدا درمیدان تجریش انتقال دادند. براساس گزارش های خبری، پزشک باطبی، حسام فیروزی اعلام کرد که وضعیت باطبی وخیم ونیازمند درمان خارج از زندان است.

روز بیستم فوریه، علی رضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه، به خبرنگاران گفت که وضعیت سلامتی باطبی خوب است. باطبی به زندان اوین بازگردانده شد ودرحال حاضر دربخش 350 زندان نگهداری می شود. او به خانواده اش گفته است که به خاطرربودن همسرش در اعتصاب غذابه سر می برد. ویتسون درهمین زمینه گفته است: " دولت ایران باید سریعا سمیه بینات را آزاد کند، اتهامات مشکوکش را رها کند و مراقبت های پزشکی مقتضی را برای همسرش احمد باطبی فراهم آورد."

پیش زمینه:

احمد باطبی، اولین بارهنگامی مورد توجه بین المللی قرارگرفت که عکس وی بر روی جلد هفته نامه اکونومیست در سال 1999 منتشر شد. باطبی دراین عکس برفرازجمعیت تظاهرکنندگان درحالی قرارداشت که پیراهنی خونین رااز یک دانشجوی دیگر دردست داشت که توسط نیروهای شبه نظامی لباس شخصی درجریان تظاهرات مورد ضرب وشتم قرارگرفته بود.

مقامات مسئول، باطبی رادرارتباط با شرکت دراین تظاهرات دستگیر کردند ودر ابتدا او را به دلیل به مخاطره انداختن امنیت ملی به مرگ محکوم کردند. این حکم سپس با تخفیف روبروشد ودرمرحله اول به 15 سال ودرمرحله دوم به 10 سال زندان تبدیل شد.

درجریان بازجویی ازباطبی، مقامات امنیتی بارها او را مورد ضرب وشتم وشکنجه قراردادند. او درنامه ای که در23 مارس 0200به صورت قاچاقی اززندان خارج کرد، به شرح تجربیات خود درزندان پرداخت. درنتیجه این شکنجه وشرایط ضعیف زندان، شنوایی باطبی ودید او کاهش پیدا کرد واو همچنین چندین دندان خود را ازدست داد.

اززمان زندانی شدن، مقامات زندان به باطبی اجازه داده اند که زندان راچندین باربه عنوان مرخصی، معمولا برای درمان پزشکی، ترک کند.

دراثنای یکی ازاین مرخصی ها درنوامبر2003، مقامات باطبی را به دنبال دیداربا آمبی لیگابو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درزمینه حقوق بشر وآزادی بیان، دستگیر کردند. او برای پیداکردن شواهدی درزمینه حقوق بشر درایران درماموریت به سر می برد.

بعد ازمرخصی دیگری در سال 2005 ، وی به زندان گزارش نداد اگر چه مقامات مسئول ازاینکه وی کجا به سرمی برد اگاه بودند. درجولای 2006، باطبی باردیگر دستگیر شد ودرحال سپری کردن دوران محکومیت خود درزندان به سر می برده است.

وضعیت فیزیکی وروانی باطبی درزندان، درنتیجه آخرین باربستری شدن وی دربیمارستان شهدای تجریش درهجدهم فوریه، پیوسته خراب تر شده است. او بعد ازآن به زندان اوین بازگردانده شده است. پزشک معالج او، حسام فیروزی تایید کرده کرده است که اظهارات فامیل ودوستان او را که ادعامی کنند او به تجهیزات و مراقبت ها فوری پزشکی نیازمند است را تایید کرده است.

برای مطالعه بیانیه های مطبوعاتی سازمان دیده بان حقوق بشر به زبان فارسی اینجا را کلیک کنید: https://www.hrw.org/doc/?t=persian_news