ایران: زنان در محل کار با تبعیض روبه رو هستند


قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان مزاحم حق اشتغال زنان ایرانی می‌شوند. زنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، مثل محدودیت سفر به خارج از کشور، ممنوعیت اشتغال در حرفه‌هایی خاص، و نبود حفاظت‌های قانونی اولیه روبه‌رو هستند. 

این گزارش به طور مفصل به بررسی مقررات تبعیض‌آمیز و حفاظت‌های ناکافی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد که موانعی برای دسترسی برابر زنان به بازارکار پدید می‌آورند.  در چهار دهه‌ی گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور شده‌اند. اما بر اساس آخرین آمار رسمی قابل دسترسی، دردوره‌ی بین مارس ۲۰۱۶ و مارس ۲۰۱۷، در برابر 64.1 درصد مردان، تنها 14.9 درصد زنان ایران در زمره‌ی نیروی کار هستند. این نرخ از میانگین ۲۰درصد کل زنان خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر است. نرخ بیکاری برای زنان، در حال حاضر 20.7، دو برابر نرخ بیکاری مردان است. ANIMADOCS - www.animadocs.com : انيميشن از

Related Content

خاورمیانه و آفریقای شمالی
Animation still showing going up stairs to resemble the work ladder