Skip to main content

عراق: حملات شبه نظامیان عامل ویرانی روستاها و آوارگی هزاران تن گردید

موارد جدی نقض حقوق بشر در طول جنگ علیه داعش مستندسازی شد

 

 (نیوی) - سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشییان، مبارزان داوطلب و نیروهای امنیتی عراقی پس از اییی آمری و عراق ستیزه جویان دولت اسلامی ( داعش) را از شهرهای آمرلی و نواحی اطراف آن در اوایل سپتامبر ۲۰۱۴  به عقب نشینی واداشتند، به تخریب عمدی اموال غیر نظامیان پرداختند. دولت عراق باید شبه نظامییی مانند ایالات متحده آمریایران ییین اطمینان ییات نظامی و دیگر حمایتهای مربوطه در جنگ علیه داعش راه را برای چنین موارد نقض حقوق بشری

گزارش ۳۱ صفحه ای تحت عنوان «ویرانی به دنبال رهایی: شبه نظامیان عراقی و عواقب جنگ در آمرلی» از طریق انجام تحقیقات میدانی و بازدییل تصاویر ماهواره ای، انجام مصاحبه با قربانییدئوها نشان مییان اموال غیرنظامیان سنییها و محلهایییین اعمال ناقض قوانین جنگند. سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین ربودن ۱۱ تن مرد در طول عملیی

جو ، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت:«عراق نمی‌تواند با حمله به غیرنظامیی ناقض قوانین جنگ است در جنگ بر علیه مَظالمِ داعش پیروز شود و در عییده و زیرپای نهد. موارد نقض حقوق بشر توسط شبه نظامیان درمیان برخی از آسیب پذیرترین مردم عراق آشفتگیها، بی نظمیها و فاجعههایی را ایید منازعات و خصومت‏های فرقه ای میشوند.»  

در دوم مارس، نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان شییین، یورش بردند تا نیروهایین ناحییی حداقل ۱۰۰۰ سرباز توسط داعش در ماه ژوئن سال گذشته بود.  

در پایان ماه اوت، به دنبال یی سه ماهه توسط داعش، عملیات زمینی توسط شبه نظامیان شیعهی حامی دولت و نیروهای زمینی یی عراق و ایالات متحده حمایت میشوند، داعش را از آمرلی در استان صلاح الدین به عقب راندند. یگوییریهایین ناحیه تا حد زیادی خالی و عاری از ستیزه جویان داعش مانده است. 

در پی عملیات پایان دادن محاصره، شبه نظامیان، مبارزان داوطلب، و نیروهای امنیتی عراقی روستاها و محلههای سنی اطراف آمرلی در استانهای صلاح الدییاری از این نواحی روستاهاییی موارد از آنها به عنوان پایییرسد شبه نظامیان حداقل برخی حملات را پیشاپیش برنامه ریزیین پرسش را بر میانگییهای سیاسی و نظامییان هستند مسئولیت این حملات را به عهده گرفته بودند.

سازمان دیده بان حقوق بشر در نقاط دیگر عراق و سوریه موارد جدی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی توسط القاعده و بعدا داعش را مستندسازییاد در زمره جنایات علیه بشریت قرار می‏گیرند.

بسیاریی از این ناحیه در طول محاصره آمرلی توسط داعش گریختند. افرادییده‌ی را آماج قرار می و در مواردی جز ایی.  

۲۴ شاهد، از جمله افسران پیشمرگه و شیوخ محلی، به سازمان دیده‌یان یورش و هجوم علیه داعش و پیش از اییان منازل داخل شهر را ویی اطراف آمرلیی، اقلام ارزشمند مانند یخچال، تلویزیی سیمییدند. 

ین به سازمان دیده‌یانییق وسائل نقلیه و نشانها یا علامتشان قابل شناسایی بودند، از جمله گردانهاییا الخراسانی، همه یا قسمتی از تعداد بسیاری از روستاهای واقع در بین شهرهای الخالص در استان دیالای جنوبی، و آمرلی واقع در حدود ۵۰یلومتری شمال را وی. 

افسران نیروهای پیشمرگهییات آمرلی به دولت پیوستند به سازمان دیی۴۷ روستا شبه نظامیان منازل، محلهایهای عمومی

تصاویر ماهواره اییدهبان حقوق بشر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت روایت شاهدان از این غارت‏ها و ویرانیها را تایید میییشتر این آسیب‏ها و صدمات ناشی از آتش سوزی و تخریب عمدی ساختمان‏ها بین اوائل سپتامبر و نیمه نوامبر ۲۰۱۴، یعنییان و نیروهای امنیتی به محاصره آمرلی پایان دادند و داعش از آن ناحیه گریخته بود. 

سازمان دیده‌یرنظامیان در این عملیات را مستندسازی یییان منتسب شده و نیز دیگر موارد نقض حقوق بشر در بسیاری از دیگر نواحی عراق را در چندین گزارش در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ مستندسازیهای جمعی از موارد نقض حقوق بشر توسط شبه نظامیان در طول دوارن مبارزه در اواخر سال۲۰۱۴ و نیز در ۲۰۱۵ به طور چشمگیری افزایش یافت. در ۱۷ فوریه سال جاری، روحانی شیعه مقتدی صدر موارد نقض حقوق بشر توسط شبه نظامییتهای دو گروه شبه نظامی تحت نظارت خود به نامهای یوم الموعود و سراییه داعش میجنگی

در نامه ۱۲ مارس، دفتر نخست وزیر، حیدر عبادی، به نامه سازمان دیده‌بان حقوق بشر مورخ ۲۵ فوریه در خصوص یافته‏های پژوهش مندرج در این گزارش پاسخ داد. دفتر نخست وزیری اذعان داشتی اییین پاسخ همچنیی از این موارد دستگیری‌هایی وجود داشته است، اما افرادِ ظاهرا قربانی برای ارائه ی شهادت در خصوص ادعاهای خویش در پیشگاه دادگاه حاضر نشدند. همچنین این پاسخ اظهار می‌ییروهای حشد الشعبی (بسیج مردمی) انتساب یین پاسخ بیان می‌یات تارنماهای اینترنتی»، «فیلم‌های دروغین» هستند. دفتر نخست وزیری در پاسخ خود، در خصوص شواهدِ ارائه شده توسط تصاویر ماهواره ایییبهای وارده‌ی ناشی از آتش سوزی پس از آن به وقوع پیی مورد بررسیییی.

سازمان دیده‌ید شبه نظامییر حیدر عبادی باید گامهای فوری و اضطراری جهت حفاظت از غیر نظامیان در مناطقییان در آنها مبارزه می نیازهای انسانی مردمییان آواره شدند را ارزیابییزهجویان شبه نظامی را مسئول جنایات جدی از قبیل آنهاییین گزارش مستندسازی شده اند، بداند.

در سرمقاله‏ ای۱۸ دسامبر در روزنامه «وال استریت ژورنال» منتشر شد، عبادی های مسلح را...ییچ گروه مسلح یا شبه نظامی خارج از نیروهای امنیتی عراقی یا موازییده‏بان حقوق بشر مستندسازیییی به تعهد خوی

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیی حقوق بشر سازمان ملل متحد باید به طور علنی جنایات شبه نظامیان و نیروهای امنیتی برعلیه غیر نظامیان و نیز جنایات یی مانند ایالات متحده آمریایران ی میید از ایی پایان دادن به جرائم بسیار جدی توسط شبه نظامیان گامهای موثری را بر میدارد. 

یهییدهای جدی در درگیریی حقوق بشر توسط نیروهای مبارز علیه داعش چنان یل مدت تهدید مییها در میان ارعاب و جنایات ضد بشری داعش و موارد نقض حقوق بشر توسط شبه نظامیان گرفتار آمده اند و مردم عادی در ایی.»

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.