ශ්‍රී ලංකාව: “ස්ත්‍රී පුරුෂභාවී ප්‍රතිමානයන්” අභියෝගයට ලක් කිරීම නින්දාවට හේතුවෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව: “ස්ත්‍රී පුරුෂභාවී ප්‍රතිමානයන්” අභියෝගයට ලක් කිරීම නින්දාවට හේතුවෙයි.

Topic