Skip to main content

(Ņujorkā, 2003. g. 5. augustā) - Organizācija Human Rights Watch öodien atklāj, ka ASV kampaņa pret Starptautisko krimināltiesu (SKT) sākusi jaunu, traucējoöu fāzi, novājinādama tuvāko sabiedroto, ieskaitot Latvijas karaspēkus.

ASV nesen pārtrauca militāro palīdzību 35 demokrātiskām valstīm, jo tās atteicās vienoties divpusējos imunitātes līgumos ar Vaöingtonu par tās pilsoņu neizdoöanu SKT, kas ir pirmā tiesa, kas spēs pasaules mērogā tiesāt indivīdus par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem. Līguma saturs, ko ASV pagaidām proponē ir pretējs 38(2). Romas statūtu pantam, kā arī pretējs starptautiskajām tiesībām, tādēļ, ka līgums izjauc Romas statūtu nolūkus un mērķi.

ìAmatpersonas un politiķi aktīvi darbojās visus nomierināt, teikdami, ka draudzības starp Baltijas valstīm un amērikaņu draugiem nav traucētas militārās palīdzības pārtraukanas dēļ, bet, taisnīgi runājot, Baltijas zemes vainotas negodīgi,î teica Izaks Flato (Isaac Flattau) no Human Rights Watch. Kaut gan grūti iespaidota, Human Rights Watch apsveica Latviju, par to, ka ta nolēmusi nepadoties ASV prasījumiem, un atbalstīs Romas statūtu legālos pienākums. Latvija turpina demonstrēt savu stipro atbalstu SKT, īpaöi tamdēl, ka starp pirmiem 18 tās ievēlētiem tiesneöiem ir Latvijas Satversmes tiesas bijuöā tiesnese Anita Uöacka. Latvija ir vienojusies ar Eiropas Savienību un deviņām citām ES kandidātu valstīm, kā arī ar augoöu valsts grupu, kuras ir atjaunojuöas savu ētisko stāju pret nenosodamību, atsakoties parakstīt imunitātes līgumus ar ASV. ES noslēdza savu kritisko pozīciju 15. junījā, pieņemot jaunu ìCommon Positionî, kuŗa pieprasīja ES valstīm palīdzēt citām zemēm atbrīvoties no ASV spiediena. ASV pasākumi tagad pārkāpj pieņemto ASV Kongresa lēmumu (ìAmerican Servicemembersí Protection Actî), kas vēstīja, ka militāro palīdzību atsauks, ja imunitātes līgumus neparakstīs. Augsti stāvoös Latvijas diplomāts dalījās informācijā ar Human Rights Watch, ka Buöa administrācija atvilka arī $2.7 miljonu, kas tika solīti, lai atbalstīt Latvijas karaspēku Irakā. Vienlaicīgi, ASV vēl arvien financiāli atbalstīs Lietuvas dalību misījā Irākā, kaut gan no Lietuvas attur pārējo palīdzību. Bez tam, Latvija, Lietuva un Igaunija tulīt vienosies NATO 2004. gada pavasarī, kad automātiski militārā palīdzība tiks atjaunota. Pārtraukums atspoguļo ASV neskaidro kampaņu pret SKT. ìBuöa administrācija neloģiski apdraud svarīgos draugus, ieskaitot Latviju,î teica Flato. ìäī ārpolitikas pieēja liekās īslaicīga un pretrunīga.î Valstis, kas skārtas öai kampaņā ieskaita tās, kas darbojās līdz vitālām ASV intresēm, piemēram NATO ekspansijai, pret terorismu un pret tirdzniecību ar narkotikām. Bet öis valstis ir noraidijuöas ASV pieprasījumus un apsolās turpināt atbalstīt SKT. ìAktīvā kampaņa ir jaaptur, lai atturēt lielākas traumas,î teica Flato. ìLatviju un 34 citas valstis nevajadzēt sodīt tādēļ, ka tās respektē tiesiskas valsts principu, principu ko arī it kā atbalst ASV.î 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.