Waar gaat deze Privacyverklaring over?
 

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Human Rights Watch, Inc. omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens, en is van toepassing wanneer wij persoonsgegevens van u verzamelen via onze website en onze mobiele apps. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Human Rights Watch uw gegevens verwerkt, en welke rechten u hebt wat betreft uw persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
 

"Human Rights Watch" of "HRW" staat voor Human Rights Watch, Inc. en haar verschillende entiteiten over de hele wereld, waaronder gelieerde liefdadigheidsinstellingen, vestigingen en andere geregistreerde entiteiten (samen ook "wij", "ons" of "onze" genoemd).

Wanneer en hoe verzamelen wij uw gegevens?
 

Human Rights Watch verzamelt persoonsgegevens over u wanneer u:

 • onze website bezoekt of een mobiele app van HRW gebruikt;
 • een donatie doet;
 • voor ons werkt als vrijwilliger;
 • zich aanmeldt voor een evenement van HRW;
 • meedoet aan een campagne door een online petitie te ondertekenen;
 • om informatie hebt gevraagd;
 • zich inschrijft voor een online publicatie; of
 • zich aanbiedt om bij ons te werken.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 

Wij kunnen de volgende soorten gegevens verzamelen:
 

 • Persoonsgegevens. Via onze websites kunnen persoonsgegevens worden verzameld. Dat zijn gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, uw contactgegevens, uw e-mailadres, en andere informatie in combinatie met dergelijke identificerende gegevens.
 • Gegevens van mobiele apparaten. Als u onze websites bezoekt op uw mobiele telefoon of mobiel apparaat, kunnen wij het unieke identificatienummer en het IP-adres van uw mobiele apparaat, en informatie over het besturingssysteem, de mobiele operator en uw locatie verzamelen. Wij kunnen u ook vragen toestemming te geven voor het gebruik van uw mobiele telefoonnummer (zodat wij u bijvoorbeeld pushmeldingen kunnen sturen).
 • Andere informatie. In sommige gevallen verzamelen wij automatisch andere basisgegevens over u waarmee u niet direct te identificeren bent, maar die wel in verband kunnen worden gebracht met u of met een bepaald apparaat. Wij gebruiken deze informatie om meer te weten te komen over hoe onze website wordt gebruikt, en om de website te verbeteren en te beheren. Het kan daarbij gaan om geautomatiseerde technologieën zoals het gebruik van logbestanden van webservers om IP-adressen te verzamelen, cookies en webbakens. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, leest u aan het eind van deze Privacyverklaring onder het kopje Cookies en andere traceertechnologieën.

Sociale media:

U kunt met ons in gesprek gaan op websites van sociale media via functies zoals met sociale media gekoppelde plug-ins of applicaties op websites van Human Rights Watch. U kunt er ook voor kiezen uw account bij ons te koppelen aan externe sites van sociale media. Wanneer u uw account koppelt of met ons in gesprek gaat op of via sites van sociale media, plug-ins, of applicaties van derden, kan het zijn dat u ons daarmee doorlopende toegang geeft tot bepaalde gegevens van uw socialemedia-account (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, foto, gender, verjaardag en uw berichten of 'vind-ik-leuks').

Als u via socialemediasites, plug-ins of andere applicaties berichten stuurt naar onze websites, dan kan het zijn dat deze informatie voor iedereen zichtbaar is op het internet. Of dat zo is, hangt af van uw privacyinstellingen. Via de privacyinstellingen die op sommige socialemediasites beschikbaar zijn, kunt u zelf bepalen welke gegevens u deelt. Meer informatie over hoe u uw privacyinstellingen kunt aanpassen en hoe socialemediasites van derden omgaan met uw persoonsgegevens, leest u in hun eigen gidsen over privacy en in hun privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons verstrekt:

 • om u een gepersonaliseerde dienstverlening te bieden;
 • om onze website te beheren en inzicht te krijgen in hoe die wordt gebruikt, voor statistische doeleinden (aantal websitebezoeken, gemiddelde duur van een bezoek aan de website enz.), en voor beveiligingsdoeleinden;
 • om vragen om informatie, registraties, donaties en andere interactie met u te beheren en te verwerken;
 • om u de informatie te sturen waarom u hebt gevraagd of waarmee u hebt ingestemd, zoals nieuwsbrieven, belangrijk nieuws, en andere informatie over relevante activiteiten van Human Rights Watch.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen de gegevens over u die wij via onze website en mobiele apps verzamelen niet verkopen, delen of op een andere manier bekendmaken, tenzij dit in deze Privacyverklaring wordt vermeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten, afdelingen en vestigingen van Human Rights Watch, onder meer voor de activiteiten die in deze Privacyverklaring worden vermeld.

Als u daarmee akkoord gaat en dit delen wettelijk is toegestaan, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde entiteiten en met externe organisaties waarvan wij denken dat u ze misschien interessant vindt. Onder het kopje Uw keuzes met betrekking tot uw gegevens leest u wat u moet doen als u wilt dat uw gegevens op deze manier worden gedeeld.

Wij kunnen gegevens verstrekken aan derden die zakelijke diensten aan ons leveren, waaronder het volgen en beheren van de websites, en waarmee wij samenwerken om u diensten en informatie te leveren. Wij kunnen de gegevens die wij verzamelen ook in bijzondere gevallen verstrekken, bijvoorbeeld indien wij er redelijkerwijs vanuit kunnen gaan dat dit nodig is om iemand te identificeren, met deze persoon contact op te nemen of juridische stappen te nemen tegen iemand die schade kan toebrengen of hinder kan veroorzaken met betrekking tot rechten en eigendommen van onszelf of van anderen. Wij kunnen gegevens ook verstrekken indien wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is, of wanneer de fysieke veiligheid van een persoon in het gedrang komt. Wanneer de wetgeving dit voorschrijft, zal het delen van gegevens worden geregeld door een overeenkomst met elke betreffende dienstverlener, waarbij deze dienstverleners ertoe verbonden zijn te voldoen aan alle eisen inzake gegevensbescherming

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken (i) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wetgeving, een juridische procedure, regelgeving, voorschrift of beroepsnorm, of om gevolg te geven aan een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander wettelijk verzoek, (ii) om gevolg te geven aan een officieel verzoek van een wetshandhavingsinstantie of een andere overheidsinstantie; (iii) indien wij van mening zijn dat het verstrekken noodzakelijk is om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen; (iv) in het kader van een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke illegale activiteiten; of (v) indien Human Rights Watch wordt ontbonden of anderszins wordt gereorganiseerd. Het kan ook nodig zijn gegevens te verstrekken in het kader van audits of om een klacht of veiligheidsdreiging te onderzoeken.

Meer informatie over de manier waarop wij cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken, leest u aan het eind van deze Privacyverklaring onder het kopje Cookies en andere traceertechnologieën.

Wettelijke vereisten en doorgifte van gegevens

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken (i) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wetgeving, een juridische procedure, regelgeving, voorschrift of beroepsnorm, of om gevolg te geven aan een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander wettelijk verzoek, (ii) om gevolg te geven aan een officieel verzoek van een wetshandhavingsinstantie of een andere overheidsinstantie; (iii) indien wij van mening zijn dat het verstrekken noodzakelijk is om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen; (iv) in het kader van een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke illegale activiteiten; of (v) indien Human Rights Watch wordt ontbonden of anderszins wordt gereorganiseerd. Het kan ook nodig zijn gegevens te verstrekken in het kader van audits of om een klacht of veiligheidsdreiging te onderzoeken.

Sturen wij uw persoonsgegevens door naar andere landen?
 

Onze organisatie is wereldwijd actief. Bepaalde persoonsgegevens kunnen met inachtneming van de toepasselijke wetgeving grensoverschrijdend worden doorgegeven aan entiteiten van Human Rights Watch, geautoriseerde dienstverleners of zakelijke partners in andere landen die namens ons handelen. Onze gelieerde entiteiten en derden kunnen in verschillende landen gevestigd zijn, waarvan misschien niet door de Europese Commissie is vastgesteld dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden.

Indien wij overgaan tot grensoverschrijdende doorgifte, maken wij gebruik van verschillende juridische mechanismen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd blijven en u dezelfde rechten geniet:

 • wij zorgen ervoor dat op de doorgifte van gegevens binnen Human Rights Watch de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen van toepassing zijn, die inhouden dat elke partij er contractueel toe gehouden is te garanderen dat persoonsgegevens een toereikend en consequent beschermingsniveau genieten, waar zij zich ook bevinden binnen Human Rights Watch;
 • bij doorgifte van uw persoonsgegevens buiten Human Rights Watch aan derden die ons helpen bij het verlenen van onze diensten, vragen wij van hen contractuele waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van gevestigde certificeringsmechanismen zoals het EU-VS-privacyschild voor de bescherming van persoonsgegevens die vanuit de EU worden doorgegeven naar de Verenigde Staten, of van de standaardcontractbepalingen; en
 • indien wij een verzoek tot het verstrekken van gegevens ontvangen van wetshandhavingsinstanties of toezichthouders, valideren wij deze verzoeken zorgvuldig voordat wij uw persoonsgegevens verstrekken.

Wij sturen persoonsgegevens onder meer door naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en India.

Als u wilt weten of uw gegevens worden verstrekt aan ontvangers in het buitenland, neem dan contact met ons op. U kunt ook bij ons terecht voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen om te garanderen dat uw persoonsgegevens passend worden beveiligd bij doorgifte zoals hierboven beschreven (waaronder een kopie van de betreffende contractuele verplichtingen, zonder de bepalingen die commercieel vertrouwelijke informatie bevatten).

Verzamelen wij gegevens van kinderen?

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar oud. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van mensen die nog geen 16 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 16, geef dan geen persoonsgegevens door via de website. Als u denkt dat wij per ongeluk persoonsgegevens hebben verkregen van een persoon onder de leeftijd van 16 jaar, neem dan onmiddellijk contact met ons op via privacy@hrw.org.

Uw keuzes met betrekking tot uw gegevens 

U kunt uw gegevens bijwerken, corrigeren of wijzigen door een bericht te sturen naar privacy@hrw.org of door de instructies te volgen die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen. U kunt er ook voor kiezen geen marketingberichten van ons te ontvangen door op de afmeldlink te klikken of andere instructies te volgen in onze marketing-e-mails, of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven.

Wat advertenties op basis van cookies betreft, wijzen wij u op de website van de Digital Advertising Alliance, waar consumenten zich kunnen afmelden voor het ontvangen van reclame op basis van interesses, afkomstig van bepaalde of alle netwerkreclamebedrijven die deelnemen aan het programma (www.AboutAds.info/choices/).Wij bieden u bepaalde keuzes wat betreft de manier waarop wij met u communiceren en welke persoonsgegevens wij over u verkrijgen en met anderen delen. Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt en wij van plan zijn deze gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, vragen wij u of u promotionele berichten van ons wenst te ontvangen via e-mail, sms, telefoon en post. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van door ons verstuurde op interesses gebaseerde reclame of marketing door contact met ons op te nemen.

Wij nemen alle redelijke maatregelen om met u te communiceren over uw gegevens. U kunt uw communicatievoorkeuren op de volgende manieren bijwerken:

 • Nieuwsbrieven. Wanneer u een elektronische communicatie zoals een elektronische nieuwsbrief aanvraagt, kunt u zich te allen tijde afmelden via de instructies die in het bericht zijn opgenomen.
 • Mobiele apparaten. Indien u er eerder voor hebt gekozen pushmeldingen van ons te ontvangen op uw mobiele apparaat, maar dat niet langer wilt, kunt u uw voorkeuren aanpassen in de instellingen van uw toestel of van de app. Als u niet langer wilt dat er gegevens worden verzameld via de mobiele app, kunt u de app de-installeren met gebruik van de betreffende functies op uw mobiele apparaat.
 • E-mail. U kunt contact met ons opnemen per e-mail privacy@hrw.org of per post op het adres 350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, New York 10118, Verenigde Staten. Vermeld daarbij uw huidige contactgegevens, welke gegevens u wilt raadplegen, en de wijzigingen die u wilt aanbrengen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van de aard van de persoonsgegevens en het doel waarvoor zij zijn verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij de wetgeving een langere bewaartermijn toestaat of voorschrijft. In specifieke omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren om uw interactie met ons nauwkeurig te documenteren in geval van klachten of geschillen, of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een juridische procedure wat betreft uw persoonsgegevens of interactie met ons.

Beschikken wij over beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen?

Human Rights Watch neemt maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang. We maken gebruik van een SSL certificaat en beveiligde gegevensuitwisseling (https traffic). Alle gegevens van en naar onze website zijn versleuteld en bieden een aanvullende beveiligingslaag. U kunt meer lezen over de genomen veiligheidsmaatregelen bij onze leverancier  Engaging Networks, zij leveren HRW de volgende diensten: online belangenbehartiging , evenement registratie, donatie pagina’s , en implementatie van e-mail berichten

Hoewel wij redelijke maatregelen nemen om de gegevens die u via de website aan ons doorstuurt te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, bekendmaking of wijziging, kunnen wij geen absolute beveiliging garanderen. Geen enkele overdracht van gegevens via internet, e-mail of mobiele applicaties is volledig veilig of storingsvrij. E-mailberichten of andere berichten die via de website worden verstuurd, zijn mogelijk niet beveiligd. U moet dan ook voorzichtig zijn bij het doorsturen van gegevens via e-mail of via de website, en vooral letten op welke gegevens u ons doorstuurt.

Zijn wij verantwoordelijk voor de websites waar wij naar linken?

Nee. HRW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bronnen van derden en onderschrijft deze inhoud niet, en onze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites die niet aan HRW zijn gelieerd. Dat geldt ook indien u deze websites bezoekt via een link op onze site. U moet het privacybeleid van websites van derden raadplegen voordat u hen gegevens doorstuurt.

Algemene verordening gegevensbescherming

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend als wij daar een rechtsgrond voor hebben, zoals:

 • Gerechtvaardigd belang. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze communicatie met u en het beheer van onze interacties met u.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen of uitvoering van een overeenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of indien wij dit moeten doen om te kunnen voldoen aan een relevante wettelijke verplichting (bijv. indien wij gegevens moeten verstrekken aan rechtbanken of toezichthouders).
 • Algemeen belang. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de vervulling van een taak van algemeen belang (zoals het opvolgen van mensenrechtenschendingen).
 • Toestemming. In beperkte gevallen baseren wij de verwerking op uw toestemming, zoals voor de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens of voor het versturen van elektronische communicaties.

Rechten van betrokkenen in de EU                 

Als u in de EU woont, beschikt u over de rechten die in deze afdeling staan vermeld. Om deze rechten uit te oefenen kunt u een bericht sturen naar privacy@hrw.org met een beschrijving van uw verzoek. 

 

 • Recht op inzage. U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens waarover Human Rights Watch beschikt.
 • Recht op rectificatie. U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te rectificeren, wanneer deze onjuist of achterhaald zijn.
 • Recht op vergetelheid (recht op gegevenswissing) Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden gewist indien zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij werden verzameld en indien er geen andere rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens bestaat.
 • Recht van bezwaar tegen verwerking. U hebt te allen tijde het recht op gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij anders toegestaan door toepasselijke wetgeving, of om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als u ons een dergelijke bezwaar meedeelt, kan het zijn dat wij dwingende gerechtvaardigde belangen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.
 • Recht op beperking van de verwerking. U beschikt over het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, maar uitsluitend indien:
 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, om ons toe te laten de juistheid te controleren; of
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de gegevens worden gewist; of
 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij werden verzameld, maar we ze nog steeds nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, en er nog moet worden beoordeeld of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die van u.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U beschikt over het recht op overdraagbaarheid van gegevens, wat inhoudt dat wij uw persoonsgegevens in een gangbare en machineleesbare vorm moeten doorsturen aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, maar alleen voor zover de verwerking van deze gegevens berust (i) op uw toestemming of (ii) op de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. U hebt het recht niet te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en waaraan voor u rechtsgevolgen of andere belangrijke gevolgen verbonden zijn, tenzij deze besluiten (i) nodig zijn voor een overeenkomst waarbij u partij bent; (ii) wettelijk toegestaan zijn; of (iii) berusten op uw uitdrukkelijke toestemming.


Zelfs wanneer dergelijke besluitvorming toegestaan is, kunt u het besluit altijd aanvechten en menselijke tussenkomst vragen aan Human Rights Watch.

Momenteel maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (en dus ook niet van geautomatiseerde besluitvorming door profilering) bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien wij ooit gebruik zouden maken van geautomatiseerde besluitvorming, hebt u het recht te vragen dat een besluit op basis van uw persoonsgegevens niet louter geautomatiseerd wordt genomen.

 

Uw privacyrechten in Californië

Artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van de staat Californië staat ingezetenen van Californië toe om bij een bedrijf waarmee de ingezetene van Californië een gevestigde zakenrelatie heeft, bepaalde informatie op te vragen over de soorten persoonsgegevens die het bedrijf heeft gedeeld met derden ten behoeve van direct marketing door die derden, en de namen en adressen van de derden met wie het bedrijf dergelijke informatie heeft gedeeld gedurende het kalenderjaar dat voorafgaat aan de aanvraag. U kunt een keer per jaar informatie opvragen via e-mail naar privacy@hrw.org of door een brief te sturen naar Human Rights Watch 11500 W. Olympic Blvd., Suite 608 Los Angeles, CA 90064 Verenigde Staten.

Cookies en andere traceertechnologieën

Voor een beter inzicht in wie de website bezoekt en hoe mensen de website gebruiken, maken wij gebruik van cookies en andere traceertechnologieën en van analytische tools van derden. Deze tools verzamelen gegevens die door de website of uw apparaat worden doorgestuurd, en andere gegevens die ons helpen de website beter te maken. Deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt om data te analyseren en te volgen, de populariteit van bepaalde content te bepalen, en uw online activiteit beter te begrijpen.

1. Analytische tools van derden

 • Google Analytics helpt ons beter te begrijpen wie de website gebruikt, en op welke manier. Google Analytics maakt gebruik van cookies voor het verzamelen en bewaren van gegevens zoals de bezochte websitepagina's, de plaats waar gebruikers klikken, de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht, IP-adressen, gebruikte besturingssystemen, gegevens op basis van locatie, toestel-id, zoekgeschiedenis, gender, leeftijd en telefoonnummer. Lees http://www.google.com/policies/privacy/partners/ voor meer informatie over hoe Google Analytics deze gegevens gebruikt. Op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout vindt u meer over de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Google kan uw activiteiten op andere websites en gedurende een langere tijd bijhouden.

2. Cookies, webbakens en andere technologieën

Samen met derden maken wij gebruik van cookies, 'LocalStorage objects', webbakens en andere technologieën. Deze technologieën worden gebruikt voor het volgen, analyseren, personaliseren en optimaliseren van de website. Wij gebruiken cookies en andere traceertechnologieën op de website om uw voorkeuren en interesses beter te begrijpen en te bewaren, zodat wij uw volgende bezoek kunnen personaliseren. Wij gebruiken samengestelde data over websitebezoeken en website-interactie, zodat wij in de toekomst een betere ervaring en betere tools kunnen bieden.

 • Cookies zijn kleine bestanden die via uw webbrowser naar uw computer worden verstuurd en daar worden opgeslagen (indien u dit toelaat) en waarmee het systeem van de website of de dienstverlener uw browser kan herkennen en bepaalde gegevens kan verzamelen en onthouden. U kunt ook uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Indien u geen cookies accepteert, kunt u echter misschien niet alle onderdelen of functies van de website gebruiken. Permanente cookies blijven aanwezig op de computer van de bezoeker, ook nadat de browser wordt afgesloten. Sessiecookies blijven alleen bestaan gedurende de online sessie, en verdwijnen van de computer van de bezoeker zodra de browser wordt afgesloten. Flashcookies (ook wel 'LocalStorage objects' genoemd) zijn databestanden die kunnen worden aangemaakt op uw computer door de websites die u bezoekt. Hiermee kunnen websites informatie opslaan voor later gebruik. Flashcookies worden op uw computer op een andere plaats bewaard dan gewone browsercookies. U kunt het opslaan van flashcookies uitschakelen. Meer informatie over het beheren en uitschakelen van flashcookies vindt u op http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.
 • Webbakens zijn kleine stukjes code die worden gebruikt voor het afleveren van een grafische afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht, met als doel gegevens over te dragen. U kunt voorkomen dat webbakens gegevens registreren door cookies te blokkeren.

3. Externe dienstverleners en zakelijke partners

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan dienstverleners waarop wij een beroep doen om (als verwerker) namens ons diensten uit te voeren (hetzij in het kader van diensten voor onze cliënten, of in het kader van informatie die Human Rights Watch gebruikt voor eigen doeleinden, zoals voor marketing). Deze dienstverleners mogen de gegevens uitsluitend gebruiken of verstrekken voor zover dat nodig is om hun diensten namens ons te verlenen, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gegevens en toestemming voor het ontvangen van sms-berichten worden niet gedeeld met derden, tenzij wettelijk vereist. Daarbij kan het gaan om door ons uitgevoerde verwerkingsactiviteiten zoals hierboven beschreven onder het kopje Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Informatie van andere websites en mobiele applicaties en 'Do Not Track'-beleid

Uw browser of apparaat kan een 'Do Not Track'-optie aanbieden waarmee u aan exploitanten van websites, webapplicaties, mobiele applicaties en diensten (met inbegrip van diensten voor gedragsgerichte advertenties) aangeeft dat u niet wilt dat zij bepaalde van uw online activiteiten gedurende een langere tijd en/of op verschillende websites of applicaties volgen. Onze website ondersteunt 'Do Not Track' momenteel niet, wat inhoudt dat wij of de analytische partners of andere derden waarmee wij samenwerken gegevens over uw online activiteit kunnen verzamelen, zowel tijdens uw bezoek aan de website als daarna.

Contact

Als u vragen hebt, meer informatie wilt over de manier waarop wij omgaan met privacy en gegevens, wilt bespreken hoe u uw toestemming kunt intrekken of wilt weigeren, of een klacht wilt indienen over inbreuken op de wetgeving of op deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen per e-mail via privacy@hrw.org, of per post op het adres 350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, New York 10118 Verenigde Staten, Attention: Operations

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. In dat geval publiceren wij de geldende versie op deze website en wijzigen wij de versiedatum die u onderaan de pagina vindt.

Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van onze praktijken inzake privacy.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 juli 2019. Deze vervangt de versie van 25 mei 2018.