"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

این گزارش 51 صفحه ای که ""شما هر کسی را به هر دلیلی می توانید بازداشت کنید،" ایران سرکوب فعالان مستقل را وسیعتر می کند" نام دارد، بطور مستند به بررسی افزایش دامنه و تعداد افراد و فعالیت هایی می پردازد که طی دو سال گذشته تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.