น้ำเป็นพิษ ระบบยุติธรรม

ประเทศไทยไม่เร่งขจัดสารพิษที


[1] กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเสนอรายงานประจำปีเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พร้อมทั้งกำกับดูแลนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

[2]นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ และผู้ฟ้องคดีร่วมอีก 21 คน กับกรมควบคุมมลพิษ ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่อ.597/2551 คำตัดสิน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555ตามข้อมูลในไฟล์ ฮิวแมนไรท์ว็อทช์

[3]ดูจาก, Yossaran Suphan and Supoj Kaewkasi, “ผู้ประกอบการเหมืองแร่ตะกั่ว ได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้าน, เพื่อทำความสะอาดห้วยคลิตี้,” เดอะ เนชั่น, 21 ตุลาคม 2553, http://www.nationmultimedia.com/2010/12/21/national/Lead-mine-operator-ordered-to-compensate-villagers-30144835.html (ใช้ข้อมูลเมื่อ 22 ตุลาคม 2557)

[4]ดูจาก, ผอ.ทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษ, Wichian Jungrungreon, กล่าวใน Pongphon Sarnsamak และ Tanpisit Lerdbamrungchai, “ชาวบ้านคลิตี้ต้องการให้ห้วยถูกทำความสะอาดโดยเร็ว,” เดอะ เนชั่น, 30 มีนาคม 2556, http://www.nationmultimedia.com/national/Klity-villagers-want-creek-cleaned-quickly-30203018.html (ใช้ข้อมูลเมื่อ 22 ตุลาคม 2557).

[5]กรมควบคุมมลพิษ “แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาพิษสารตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ ปี 2556-2559” ไม่มีวันที่ (แปลโดยฮิวแมนไรท์ว็อทช์) ตามข้อมูลไฟล์ของฮิวแมนไรท์ว็อทช์

[6]กรมควบคุมมลพิษ “ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่ห้วยคลิตี้, ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  11-17 มีนาคม 2556” “ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่ห้วยคลิตี้3-8 มิถุนายน 2556”  “ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่ห้วยคลิตี้ 9-4 กันยายน 2556”  “ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่ห้วยคลิตี้  25-30  พฤศจิกายน 2556”  http://www.pcd.go.th/Download/Pollution-kity.cfm (ใช้ข้อมูลเมื่อ 22 ตุลาคม 2557).

[7]ในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับเอกสารฉบับนี้ นักวิจัยอาวุโสคนหนึ่งของฮิวแมนไรท์ว็อทช์ไปปฏิบัติงานที่ห้วยคลิตี้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2557  เพื่อสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านห้วยคลิตี้ล่าง 14 คน รวมทั้งพูดคุยกับบุคคลอีก 12 คน จากกลุ่มประชาสังคม สำนักงานกฎหมาย และมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้และประสบการณ์เรื่องห้วยคลิตี้ฮิวแมนไรท์ว็อทช์ สัมภาษณ์บุคคลทั้งหมดตัวต่อตัว โดยมีล่ามภาษาไทย ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนยินยอมให้เราอ้างถึงคำพูดและภาพ  ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อ และไม่กล่าวถึงรายละเอียดของผู้ที่เราสัมภาษณ์  ตามคำขอและเพื่อความปลอดภัย บางท่านยินยอมให้เราบอกชื่อและให้ข้อมูลทั้งหมดตามรายงานนี้

[8]กรมอนามัยและบริการมนุษย์สำนักงานสำหรับลงทะเบียนสารพิษและโรคแห่งสหรัฐ, “รายละเอียดทางพิษวิทยาของสารตะกั่ว,” สิงหาคม 2550, http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=96&tid=22 (ใช้ข้อมูลเมื่อ 23 ตุลาคม 2557), p. 21.

[9]กรมอนามัยและบริการมนุษย์สำนักงานสำหรับลงทะเบียนสารพิษและโรคแห่งสหรัฐ, “กรณีศึกษาในเวชศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (CSEM): ความเป็นพิษของสารตะกั่ว,” ปรับปรุง, http://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=7 (ใช้ข้อมูลเมื่อ 22 ตุลาคม 2557).

[10]องค์กรอนามัยโลก, “สารพิษแร่ตะกั่วในวัยเด็ก,” 2010, http://www.who.int/ceh/publications/childhoodpoisoning/en/ (ใช้ข้อมูลเมื่อ 22 ตุลาคม 2557), p. 53.

[11]องค์กรอนามัยโลก, “ใบแสดงความคิดเห็น: สารพิษแร่ตะกั่วและสุขภาพ,” 2557, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/en/# (ใช้ข้อมูลเมื่อ 23 ตุลาคม 2557).

[12]กรมอนามัยและบริการมนุษย์สำนักงานสำหรับลงทะเบียนสารพิษและโรคแห่งสหรัฐ, “รายละเอียดทางพิษวิทยาของสารตะกั่ว,” สิงหาคม 2550, http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp13.pdf (ใช้ข้อมูลเมื่อ 23 ตุลาคม 2557), p. 10.

[13]Helen Binns et al., “การตีความและผู้จัดการระดับตะกั่วในเลือดน้อยกว่า 10 ไมโครกรัม / เดซิลิตรในเด็กและลดการรับสารตะกั่วในวัยเด็ก:คำแนะนำของศูนย์ควบคุมโรคและคณะกรรมการที่ปรึกษาการ

ป้องกันพิษตะกั่วในวัยเด็ก,”Pediatrics, 120(2007): 1285-1298 ใช้ข้อมูลเมื่อ 22 ตุลามคม 2557, doi: 10.1542/peds.2005-1770.

[14]คณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับเด็กเรื่องการป้องกันพิษสารพิษตะกั่วของสหรัฐ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค, “ค่าระดับต่ำของสารตะกั่วที่ได้รับเป็นอันตรายต่อเด็ก: การเรียกร้องใหม่สำหรับการป้องกันเบื้องต้น,” 4 มกราคม 2555, p. x, http://www.cdc.gov/nceh/lead/acclpp/final_document_010412.pdf (ใช้ข้อมูลเมื่อ10 ตุลาคม 2557).

[15]ดูตัวอย่างจากผลการวัดระดับสารตะกั่วในโลหิตของชาวบ้านที่ห้วยคลิตี้ (ปี 2542 และ 2543) โดยกระทรวงสาธารณสุข จากภาสนันทน์ อัศวรักษ์ “การกำหนดมาตรการลดผลกระทบของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ : บทเรียนจากห้วยคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี” (Ph. D. diss., มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, 2555) หน้า 59 (จากไฟล์ของฮิวแมนไรท์ว็อทช์)

[16]ผลการทดสอบของกระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแก้ปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อนที่ห้วยคลิตี้ “บันทึกการประชุมครั้งแรก” 20 มีนาคม (แปลโดยฮิวแมนไรท์ว็อทช์) ดูจากไฟล์ฮิวแมนไรท์ว็อทช์

[17]จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพและอื่นๆ., “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่เหมืองตะกั่ว: กรณีศึกษาหมู่บ้านคลิตี้จังหวัดกาญจนบุรีประเทศไทย,” เอเชียตะวันออกเฉียงใต้วารสารเวชศาสตร์เขตร้อนและการสาธารณสุข, 38(2007):168-77, ใช้ข้อมูลเมื่อ 23 ตุลาคม 2557, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F6297483_Health_risk_assessment_of_villagers_who_live_near_a_lead_mining_area_a_case_study_of_Klity_village_Kanchanaburi_Province_Thailand%2Flinks%2F0046352340a6fa7413000000&ei=9F9qVI7fBrOasQSv64DIDA&usg=AFQjCNFUNv3MUhy5INjmt_Tf3Fz3Q33Tag&sig2=0GxcsjIRx7jl6TlVe_nqnA&bvm=bv.79908130,d.cWc.

[18]ศูนย์การป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐ, “ใบแสดงความคิดเห็นค่าระดับของสารตะกั่วในเลือดของเด็ก,” 2557, www.cdc.gov/nceh/lead/acclpp/lead_levels_in_children_fact_sheet.pdf (ใช้ข้อมูลเมื่อ 21 ตุลาคม 2557).

[19]บุคคลเหล่านี้บอกฮิวแมนไรท์ว็อทช์ว่า ตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัวรับการตรวจเลือดเพื่อหาสารตะกั่ว  แต่ไม่ได้รับแจ้งผล  ฮิวแมนไรท์ว็อทช์สัมภาษณ์ มะอองเส่ง “วันนิ” “พรุนนิ” กัมธร ตองโซ ยะเซอร์ และมินห์ ที่ห้วยคลิตี้กรกฏาคมและสิงหาคม 2557  บุคคลกลุ่มนี้บอกฮิวแมนไรท์ว็อทช์ว่า ไม่มีการรักษาหรือดูแลทางการแพทย์หลังจากรู้ผลการตรวจ  ฮิวแมนไรท์ว็อทช์ สัมภาษณ์สัมปอง “วันนิ” สมชาย ยะเซอร์ และมินห์  ที่ห้วยคลิตี้ กรกฎาคมและสิงหาคม 2557

[20]บุคคลเหล่านี้บอกฮิวแมนไรท์ว็อทช์ ไม่มีการตรวจเลือดชาวบ้านเพื่อดูสารตะกั่วในปี 2550-2551  ผู้ให้สัมภาษณ์คือ มะอองเส่งสัมปอง “ซับตา” “วัน นิ” สมชาย และกัมธร ที่ห้วยคลิตี้ กรกฎาคมและสิงหาคม 2557

[21]ฮิวแมนไรท์ว็อทช์ สัมภาษณ์ สมปองและจันจิรา ที่ห้วยคลิตี้ กรกฎาคมและสิงหาคม 2557

[22]แบบฟอร์มผลการทดสอบ ไม่มีวันที่ ฮิวแมนไรท์ว็อทช์ ได้ดูเมื่อกรกฎาคม 2557

[23]คณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับเด็กเรื่องการป้องกันพิษสารพิษตะกั่วของสหรัฐ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค, “ค่าระดับต่ำของสารตะกั่วที่ได้รับเป็นอันตรายต่อเด็ก: การเรียกร้องใหม่สำหรับการป้องกันเบื้องต้น,” 4 มกราคม 2555, pp. x-xi.

[24]คณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับเด็กเรื่องการป้องกันพิษสารพิษตะกั่วของสหรัฐ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค, “ค่าระดับต่ำของสารตะกั่วเป็นอันตรายต่อเด็ก: การเรียกร้องใหม่สำหรับการป้องกันเบื้องต้น,” 4 มกราคม 2555,

p. x.

[25]ตัวอย่างเช่น ในแบบฟอร์มแจ้งผลการทดสอบที่มอบให้บางคนมีคำแนะนำให้ “หยุดการบริโภคน้ำ และสัตว์น้ำจากห้วยคลิตี้”  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีแบบผลการทดสอบ ไม่มีวันที่ ฮิวแมนไรท์ว็อทช์ ได้ดู เมื่อ สิงหาคม 2557

[26]กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รายงานภาวะมลพิษของประเทศไทย” 2552 หน้า 7.

[27]ปวีณา พานิชยพิเชษและอื่นๆ.,

การประเมินความสามารถในการตรวจสอบของเขื่อนหินเพื่อป้องกันการขนส่งของตะกอนตะกั่วที่ปนเปื้อนในห้วยคลิตี้ ประเทศไทย,” วารสารจีนแห่งธรณีวิทยา 25(2006): 119-120, ใช้ข้อมูลเมื่อ 23 ตุลาคม 2557,doi: 10.1007/BF02839968.

[28]โสภณ ตะติโชติพันธุ์ ผอ.กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ, กล่าวใน Atiya Achakulwisut, “แม่น้ำตาย,” หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์, 30 มกราคม 2544, http://www.bangkokpost.com/outlookwecare/300101_Outlook01.html (ใช้ข้อมูลเมื่อ 23 ตุลาคม 2557).

[29]กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รายงานภาวะมลพิษของประเทศไทย” 2548 หน้า 110  การฟื้นฟูโดยธรรมชาติหมายถึง การเบาบางลงโดยธรรมชาติ หรือการตรวจติดตามการเบาบางลงโดยธรรมชาตินั้น เป็นวิธีทำความสะอาดสถานที่ปนเปื้อนมลพิษซึ่งยอมรับได้  และเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่ทำให้สารพิษในดินและน้ำใต้ดินลดความเข้มข้นลงด้วย  ตามความเห็นของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐ (การฟื้นฟูโดยธรรมชาติ) เป็นกระบวนการที่เลือกปฏิบัติ เมื่อมีการกำจัดแหล่งสารปนเปื้อน จนเหลือสารที่ปะปนอยู่ในดิน หรือน้ำใต้ดินเพียงเจือจาง โดยที่ระยะเวลาในการฟื้นฟูโดยธรรมชาตินั้น ต้องเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีทำความสะอาดที่ได้ผลวิธีอื่น” (US) สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐ, “คู่มือประชาชนเพื่อใช้ในการตรวจสอบการลดทอนธรรมชาติ,” 2555, http://www.clu-in.org/techfocus/default.focus/see/Natural_Attenuation/cat/Overview/ (accessed 13 พฤศจิกายน 2557).

[30]นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ และคนอื่นอีก 21 คน กับ กรมควบคุมมลพิษ ศาลปกครองสูงสุด คดีที่ Q597/2551  คำพิพากษา

[31]ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966 G.A. Res. 2200 A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993. U.N. T.S. 3, มีผลบังคับใช้วันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1976 เข้าร่วม โดยประเทศไทย วันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1999, มาตรา 12; อนุสัญญาสิทธิของเด็ก (CRC) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) มีผลบังคับใช้วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1990 ให้สัตยาบันโดยประเทศไทย 27 มีนาคม ค.ศ. 1992 มาตรา 24.

[32]คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานของ UN ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม ICESCR ให้ความเห็นใน ความเห็นทั่วไป ข้อ. 14: สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพ, UN Doc. E/C. 12/2000/4, รับรองเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ข้อที่ 59

 

[33]ICESCR, art. 11.

[34]องค์กรสหประชาชาติประชุมลงมติ, สิทธิมนุษยชนต่อน้ำและสุขอนามัย, UN Doc. A/RES/64/292, 29 กรกฏาคม 2553.

[35]A. Wangkiat, “การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการฟื้นฟูของห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี,” เอกสารไม่ได้ถูกตีพิมพ์, มิถุนายน 2549. ลอกมาจากไฟล์ฮิวแมนไรท์ว็อทช์; T. Phenrat, “การหยุดระงับชั่วคราวของสารตะกั่วที่เกิดจากการขุดลอกลำห้วยคลิตี้: ทฤษฎีของการประเมินพื้นฐานและข้อ จำกัด,” เอกสารไม่ได้ถูกตีพิมพ์, 17 มกราคม 2556. ลอกมาจากไฟล์ฮิวแมนไรท์ว็อทช์.

 

[36]เอกสารเรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ปี 2556 ไม่ได้เสนอแนะโดยตรงให้เปิดเหมืองแร่ตะกั่วครั้งใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรี  แต่เสนอแนะนโยบายทางเลือก (การสงวน การอนุรักษ์ และการพัฒนา) ต่อรัฐบาลไทย โดยรวมแล้วสนับสนุนให้มีการพัฒนา  โดยแสดงความคิดเห็นว่าการปล่อยให้มีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ในดิน จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมแบ็ตเตอรี่ ดูศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์เบื้องต้นสำหรับการจัดการทรัพยากรธรณีวิทยา (ตะกั่ว, สังกะสี)” เอกสารยังไม่มีการตีพิมพ์ พ.ศ. 2556 ดูจากไฟล์ฮิวแมนไรท์ว็อทช์ และดู Piyaporn

Region / Country

Topic