כאוס מכוון

הפרה מתמשכת של זכויות האדם בשדות היהלומים של מחוז מרנגה בזימבבואה

כאוס מכוון

הפרהמתמשכתשלזכויותהאדםבשדותהיהלומיםשלמחוזמרנגהבזימבבואה

תקציר
מתודולוגיה
זכויותהאדםבמחוזמרנגה
הפרותמתמשכות: עבודתכפייה
חברותפרטיותושליטהצבאית
שחיתותוהברחותתוךהפרהתקנותתהליךקימברלי
אבדן הכנסותמיהלומיםוקיפוחסוציואקונומי
יישובן מחדש בכפייה ובאופן מתוכנן של משפחות ממחוז מרנגה
רדיפה פוליטית של חוקרים מקומיים, והתפקיד המפוקפק שממלא המפקח מטעם תהליך קימברלי
היעדר פעולת תיקון משמעותית מצד ממשלת זימבבואה
המלצות
לגופים החברים במנגנון התיעוד של תהליך קימברלי
לממשלת חלוקת הסמכויות בזימבבואה
למדינות השכנות, כולל מוזמביק, דרום אפריקה, נמיביה ובוטסואנה
תודות

תקציר

בשנת2008החלצבאזימבבואהלבצעפעולותדיכויעקובותמדםבמזרחהמדינהלאחרשיהלומיםנתגלובשדותמחוזמרנגה (המוכרגםבשםצ'יאדזווה).שוטריםוחיילים, שהתפרסובאזורבהוראתהממשלהטבחוכמאתייםבניאדםבעתשהשתלטועלהאזור. אנשיכוחותהביטחוןהכוואנסותושבים, כפועליהםלכרותיהלומיםוביצעוהפרותנוספותשלזכויותהאדם. האחראיםמעולםלאנדרשולתתאתהדיןעלמעשיהם.

מאזנחשפוהפרותאלהבדו"ח "יהלומידמים: הפרותזכויותהאדםבשדותהיהלומיםבמרנגהשבזימבבואה" שראה אורבחודשיוני2009המשיךארגוןHuman Rights Watchלחקוראתהתנאיםבמחוז. מהמחקרעולהשאףכיחלהירידהבמעשיההרג, הכוחותהמזויניםשלזימבבואהעדייןשולטיםברובשדותהיהלומים, עלאףהתחייבותהשלהממשלהלהסיגאותםמהאזור. השחיתותפשתהבכול, ותופעתההברחהשליהלומים ממרנגהבידיהחייליםשבשדותעודנהנרחבת. ההנאהמרווחיהיהלומיםעודנהנחלתהשלקבוצהקטנהבלבדשלבעליתפקידיםבכיריםבממשלהושלחבר מרעיה – שהנם שותפיםלדבר עברה –ולאשלאזרחיזימבבואהבכללותם.

בנוסףלכך,החייליםממשיכים לבצעהפרותבמחוזמרנגה, ובכללזהשימושבעובדיכפייה, עינויים, מכותוהטרדה, וממשלתזימבבואהנמנעה עד כהמחקירתהמעשיםומהעמדתהאחראיםלהם לדין. אנשי כוחות הביטחון הטרידוחוקריםמקומייםמהחברההאזרחיתשניסולתעדהברחותוהפרות, ובכללזהחברים בקואליצייתהחברההאזרחיתשלמנגנוןהתיעודשלתהליךקימברלי. שוטריםוחייליםמנעוממחוקקיםלהיכנסלאזורכשאלה ניסולחקוראתההענקה הבלתי חוקית של זיכיונותלכרייתיהלומיםבמרנגה לגורמים פרטיים.

בינתיים, למעלהמ-4,000משפחותמכפריםבמחוזמרנגהצפויותלהעתיק בעל כורחן את מקום מגוריהן כדילפנותשטח לפעולות כריית היהלומים, באורחהעלול להפראתאמות המידה הבינלאומיות הנוגעות ליישובמחדשבכפייה. כמוכן,קייםחששבנוגעלתפקידושלאבּיצ'יקאני, המפקחהדרוםאפריקניהפועל במסגרת תהליךקימברלילפתח "תכניתעבודהמשותפת" שתביא את זימבבואה לציית לכלליתהליךקימברלי.

ארגוןHuman Rights Watchחוזרעלקריאתומשנת2009להשעות את זימבבואהממנגנוןהתיעודשלתהליךקימברלי, עקבהפרותמתמשכותאלהונוכח הימנעותהשלהארארהמיישוםהרפורמותהנחוצות. כמוכן,הארגון קוראלהקפיא את "תכניתהעבודההמשותפת" עדלקיומהשלחקירהעצמאיתבנוגעלצ'יקאני.

מנגנוןהתיעודשלתהליךקימברלי, שנוסדבשנת2003, הואגוף בינלאומיהמורכב מממשלות, מתעשייתהיהלומיםומארגונים של החברההאזרחיתהשואפיםלהפסיקאתהסחרבמהשמכונה "יהלומימריבה", שארגונימורדיםמשתמשים בהם למימוןמלחמות.

עםזאת, קיימתסכנהכי "מנגנוןהתיעודשלתהליךקימברלי" יאבדאתהרלוונטיותשלואםלאיתמודדעםהאתגרשמציבה בפניו תופעת "יהלומיהדמים". מדוברבאבני חן הנכרות בידיממשלותאובידי שלוחיהןבמדינותשבהןמבוצעותהפרותנגדאזרחיהמדינהעצמם, כפי שקורה בזימבבואה.

השליטהבהכנסותמיהלומיםהפכהלסוגיהדחופהומפלגתבזימבבואה, בעתשהמדינהנאבקתלהתאוששממשברכלכליחמור. חבריםבכיריםבמפלגהשהחזיקהבשלטוןבאורחבלעדיבממשלהקודם, "האיחודהלאומיהאפריקני של זימבבואה – החזית הפטריוטית", מואשמיםבהברחתיהלומיםממחוזמרנגהלמעןרווחאישיולמעןהעשרתמפלגתם. אםיימנעו השותפים לתהליךקימברלימהשעייתזימבבואהמחברותה או אם יבטלו את האיסורעלמתן תעודות "הכשר" ליהלומימרנגהלצורךיצוא,הרי שאז תיחרב אמינותו של המנגנון ויישמט בסיס הלגיטימיותשלו.

משתתפי תהליךקימברליעשו מאמץ לטפלבהפרותהמבוצעותבידיממשלותולבחון את המידהשבהזכויות האדם צריכות לזכות להגנה במסגרתו, אף כי מגילתהיסודשל התהליך מזכירה את זכויות האדם רקבמשתמע. השותפים לתהליךקימברלישיגרולזימבבואהמשלחתבדיקה, שחשפההפרותשבוצעובידיהכוחותהמזוינים,הברחותנרחבותואי-עמידהבדרישותהמינימום שלהחברוּתבתהליך. חרף כלזאת, ועלאףשמשלחתהבדיקההמליצהלהשעות את זימבבואה, הדברלאיצאאלהפועלבפגישתתהליךקימברליבסוואקופמונדשבנמיביהבחודשנובמבר2009. תחתזאת, הציעוהשותפים לתהליך"תכניתעבודהמשותפת" שהעניקהלזימבבואההזדמנותלעמודבדרישותהחברוּתבתהליךקימברלי, ובבואהעת גם לחדשאתייצואהיהלומיםממרנגה. התכניתחייבה את זימבבואהלהסיגאתצבאהמהאזורבשלביםללאמסגרת זמן ספציפית, הטילה על המשטרהלדאוגלביטחוןהאזור, וקבעהכיימונה פקחבהסכמה הדדיתאשר יבחןויאשרכלמשלוחשליהלומיםממרנגה. לבסוף נקבע כי עדלמילוי דרישותאלהלאניתןיהיהלייצאכלל באורח חוקי יהלומיםשמקורם במחוז זה.

המפקחמטעםתהליךקימברלי, אבּי צ'יקאני, ביקרבזימבבואהפעמייםבשנת2010במסגרתמשלחותלבדיקתהעובדותשאורגנובידיממשלתזימבבואה. צ'יקאני הכיןשנידוחות. בדו"חהראשון, שהתבססעלביקורהשלמשלחתבזימבבואהבחודשמארס, דווחכיהשלטון פירזחלקקטןממרנגהוהעביר אותולשליטתןשלשתיחברותדרוםאפריקניות, הפועלותבזימבבואהתחתהשמותמְבּאדה וקנדילי, אךנכון לאותו זמן פעילותןלא תאמה אתדרישות המינימום שלתהליךקימברלי.[1]הדו"חשלצ'יקאני התמקדבהיבטיםטכנייםשלפעילותשתיהחברותבתחוםהיהלומים, כגוןהסדרתהביטחוןסביבאתריהכרייה, ולאבהפרותהמתמשכותשלזכויותהאדםהנוגעותלכרייה. כמוכןהדו"חהעלים עיןמהליך הענקת הזיכיונות שבאמצעותםהבטיחולעצמןשתיחברותאלההנשלטותעל-פיהטענהבידיבכיריםבמפלגתהאיחודהלאומיובכוחותהמזויניםשלזימבבואה–  אתזכויותהכרייה.

הדו"חהשני, שראה אור בתחילתחודשיוני, התייחסלנסיגת הצבא, שקבוצת השותפים לתהליךקימברלי הורתה לבצעה. המפקח צ'יקאנינקטעמדהזההלזושלגורמיםרשמייםבזימבבואהוהציע לאפשרלנסיגהלהתקדםבאיטיותולהעניקלהתמיכהבינלאומיתכדילהימנעמכאוס בשדותהיהלומיםומהתרחבות תופעת הפקת היהלומים בידי אנשים פרטיים באמצעות סינון. כמוכן המליץהמפקחלהעניקליהלומימרנגהתעודותשליהלומיםשאינם קשורים בסכסוכים, שכןזימבבואהעמדהבדרישותהבסיסיותשהוצבו בתהליךקימברלי.[2]

ממצאיארגוןHuman Rights Watchשיפורטולהלןמעלים כיהניתוחהבסיסישלצ'יקאנילגביסביבתושלמחוזמרנגהפגוםוכךגםהמלצותיו. לפיכך,ארגוןHuman Rights Watchמאיץ בגורמים השותפים לתהליךקימברלילדחותהן את זה והן את אלה.

 

מתודולוגיה

 

ארגוןHuman Rights Watchערךבזימבבואהמחקרים,שהאחרוןבהםבוצעבחודשיםאפרילומאי2010. הארגוןחקראת הפרתזכויותהאדםבשדותהיהלומיםשלמרנגה, אתהמידה שבה זימבבואהמצייתת לדרישות המינימום שלתהליךקימברליואתהמידהשבהיישמהזימבבואההמלצותעיקריותמתוך "תכניתהעבודההמשותפת" שלתהליךקימברלי, שהתקבלהבחודשנובמבר2009.

החוקריםערכולמעלהמשלושיםראיונות"אחד על אחד" עםחבריםבקהילתמרנגה, עםמנהיגיםמקומיים, עםגורמיםממשלתייםועםנציגיחברותהפועלותבמחוז, כמו-גםעםנציגיםשלארגוניםלזכויותהאדםוארגוניםאחריםהפועליםבשדותהיהלומיםשלמרנגהאובנוגעאליהם. המחקרכללגםבחינהשלמסמכיםמשפטייםושלדיווחיםשוניםשלארגוניםמקומייםושלהתקשורתעלהמצבבאזור זה.

כלהמחקרנערךבהארארה, בירתזימבבואה, ובמוטארה, העירהרביעיתבגודלהבמדינה והמרכזהעירוניהקרובביותרלשדותהיהלומיםשלמרנגה. לארגוןHuman Rights Watchעצמולאהתאפשרלהגיעלשדותהיהלומיםשלמרנגהבשלהאבטחההמשטרתיתוהצבאיתהמוגברתבאזורובסביבתו.

 

זכויותהאדםבמחוזמרנגה

 

הפרותמתמשכות: עבודתכפייה

אףשמעשיההרגשאפיינואתהחודשהראשוןלנוכחותצבאזימבבואהבמחוזמרנגהבשנת2008 הצטמצמו, הראיותשארגוןHuman Rights Watchאסף מוכיחות כיהכוחותהמזויניםממשיכיםלשלוטברובשדותהיהלומים, להשתמשבעובדיכפייהוכןלענות, להכותולהטרידתושבים. אחדמראשיהיישוביםבמחוזאמרלארגוןHuman Rights Watch:

רקבשבועהראשוןשלאפרילקיבלתילפחותעשרהדיווחיםמאנשיםביישובשחייליםהכריחואותם לחפורולהוציאיהלומיםאושהותקפוכי סירבולהצטרףלאיגודיםלארשמייםשהחיילים מנהלים.[3]

אישהשעסקהבאיסוףידנישליהלומיםאמרהלארגוןHuman Rights Watchכיחייליםממשיכיםלכפותעלתושביכפריםבמרנגהלחפורולהוציאיהלומיםמבלישיקבלושכרכלשהו. לדבריה:

רקבחודשפברואר, שלושקבוצותנפרדותשלחייליםהכריחואותי, ועודכמהתושבים, לחפורולהוציאיהלומיםולמסוראותםלחיילים. חייליםעםרוביםשומרים עלינובזמןשאנחנו חופרים.[4]

אחדמראשיהיישוביםאףהבהיראתטבעןשלפעולותהכרייההמתבצעותבשדותהיהלומיםעצמם:

רקחלקקטןמשדותהיהלומיםהוקצהלמשקיעיםפרטיים [כלומרלחברות מְבּאדהוקנדילי]. חלקעצוםשלהשדות, אולייותרמ-95אחוזיםמשדותהיהלומים, נשארבשליטהצבאית. באזורהזהמשתוללותההברחותוהכרייההלא-חוקיתשליהלומים.[5]

ארגוןHuman Rights Watchקיבלגםדיווחיםמאומתיםעלכךשחייליםהטרידווהכותושביכפריםבטענהשנסעוללאמסמכיזיהוי, אושניסולכרותיהלומיםשלאבמסגרתהאיגודיםהלארשמייםשהצבאשולטבהם.

חברותפרטיותושליטהצבאית

מדיווחיםשנמסרובראיונותשארגוןHuman Rights Watchערך עםחבריפרלמנטהחבריםבוועדההפרלמנטאריתלמכרותואנרגיה, שהוקמהכדילחקורהענקת זיכיונותמיוחדיםבאזורהכרייהבמרנגה, עולהכיגםשרהמכרותשלזימבבואה, אובּרטמְפּופו התעלםמהליךהמכרזיםהפומבייםהקבועבחוקשל זימבבואה. מְפּופו מינהבאופןחד-צדדישתיחברותלאמוכרות הרשומות בדרום אפריקהלכרותיהלומיםבשדותמרנגה. החברההראשונה, "New Reclamation Group (Pty) Ltd" או בשמה המקוצר "RECLAM", פועלתגםתחתהשם"גרנדוולאחזקות". תחום עיסוקה העיקרי של החברה הוא מִחזור של פסולתמתכת, ואיןלהשוםניסיוןקודםבכרייתיהלומים. החברהשנייה, "Core Mining and Mineral Resources"עוסקתגםהיאבמִחזורופועלתתחתהשם"קנדילי השקעות". שתיהחברותנכנסולשותפותעם"תאגידזימבבואהלפיתוחהכרייה", שהנו חברה כמו-ממשלתית, וכךנוצרוחברת"מְבּאדהכרייתיהלומים"וחברת"כוֹריקנדילי", בהתאמה.[6]

הןלמְבּאדהוהןלקנדילי ישבעלימניותששירתובעברבכוחותהמזויניםשלזימבבואה. עםבעליהמניותשל"מְבּאדהאחזקות" נמניםתת-מרשלאוויר בדימוסרוברטמלאנגהובתופיישנס.[7]עלבעליהמניותבחברת "כוֹריקנדילי" נמניםבריגדיר בדימוסויקטוררונגאי, קולונל בדימוסצ'רלסמוגארי, מייג'ור ג'נרלבדימוסצ'רלסרוּווֹדוומייג'ורבדימוסלאבמורקורוטווי, שבבעלותוגם46% מהמניותבחברת"Core Mining and Mineral Resources".[8]

בעתשזימבבואהנאבקתלהתאוששממשברכלכליעמוקומתמשך, סוגייתהשליטהבהכנסותמיהלומיםטעונהבמיוחד. המחקרשלארגוןHuman Rights Watchחושףקרבמתמשךעלהשליטהבהכנסות, המוערכותבעשרותמיליונידולרארה"ב, הניטש ביןבעליתפקידיםרשמייםבכיריםבמפלגת "האיחודהלאומיהאפריקנישלזימבבואההחזיתהפטריוטית", ששלטהבעברבזימבבואה באורחבלעדי. כמוכן,שורריםמתחיםביןמפלגתהאיחודהלאומילבין "התנועהלשינוידמוקרטי" שחולקת עמה את הסמכויות בממשלה. טנאדיביטי, איש "התנועהלשינוידמוקרטי" הואשרהאוצרשלזימבבואה.

שחיתותוהברחותתוךהפרהשלתקנותתהליךקימברלי

ההברחההנרחבתשליהלומיםמשדותמרנגהנמשכתללאהפסק, ומרווחיהנהניםרקכמהאנשיםהקשוריםלצבא,החולשעלהגישהלמכרות, ולאאזרחיזימבבואהבכללותם. חברבפרלמנטשל זימבבואהובוועדההפרלמנטאריתלמכרותואנרגיהאמרלארגוןHuman Rights Watch:

קבוצותשונותואנשיםפרטייםמעורבים מאודבהברחתהיהלומיםממרגנה. חייליםמסוימיםמעורבים, בכיריםבממשלהמעורבים, ועובדיםבשתיהחברותהפרטיותשפועלותבמרנגהמעורבים. המשאביםהטבעייםשלנובמרנגהנבזזיםמדייוםבהיקףנרחב. ולמרותזאת, הממשלהמעלימהעיןומעמידהפניםשהכולבסדר, ורוצהשמנגנוןהתיעודשלתהליךקימברליוהעולםיאמינושהכולבסדרבמרנגה".[9]

אחדהחייליםאמרלארגוןHuman Rights Watch:

עסקים כרגיל. האיגוד שלנו פועל בשדות היהלומים חוץ מאשר בחלק קטן שהוקצה לשניים מהמשקיעים הפרטיים, "מְבּאדהאחזקות" ו"כוֹרי קנדילי".[10]

קניינייהלומיםרבים, המשמשיםכמתווכים, רוכשיםיהלומיםמחייליםומעובדיםבחברותהפרטיות, ואזמבריחיםאתאבניהחןהללו אלמחוץלזימבבואהדרךהגבולהיבשתיהסמוךעםמוזמביקאו דרךנמלהתעופההבינלאומי שלהארארה. אחדהמתווכיםאמרלארגוןHuman Rights Watch:

כקנייני יהלומים, אנחנו בהחלט עדיין בעסק.אנחנוקוניםבעיקרמחייליםבשדותאוממאבטחיםומעובדיםבחברותמְבּאדהוקנדילי. החייליםלאעוצריםאותנו, הםהשותפיםשלנו לעסקים. הםמכיםומטרידיםרקאנשיםמחוץלאיגודיםשלהם.[11]

בסוףחודשינואר2010האשימההמשטרהשנימנהליםבכיריםבחברתקנדילי בהחזקהבלתי חוקיתשל 57 יהלומיםבמחסוםדרכים סמוךלמרנגה.[12]

לדבריגורמיםממשלתייםרשמייםשרואיינובידיארגוןHuman Rights Watch, הפיקוחהממשלתיוהאבטחהבשדותהיהלומיםכהרופפיםעד שחבריצוותבחברה"מְבּאדהכרייתיהלומים"הצליחולהעבירבחשאייהלומים בשווי של כ-300 אלף קראטממרנגהלשדההתעופההבינלאומישלהארארה, במטרהלייצאאותםללאידיעתגופי הממשלההמופקדים עלאבטחתהיהלומיםושיווקם. גופים אלהכוללים אתמשרדהמכרות, את "תאגידזימבבואהלשיווקמינרלים", את המשטרהואת חברת "Zimbabwe Mining Development Corporation" שנזכרה לעיל.[13]

התקריתנחשפהרקכשרוברטמלאנגה, יו"רהוועדהמנהלשל"מְבּאדה אחזקות", פרסםמודעותבעיתוניםהמופציםברחביהמדינהוהכריזרשמיתבטלוויזיההממלכתיתכיבכוונתהחברהשלולקייםבשדההתעופה מכירהפומביתשליהלומיםממרנגה. בשלבזהפעלמשרדהמכרותלמניעתהמכירה, בטענהשהיאמפרהאתדרישותמנגנוןהתיעודשלתהליךקימברלי. גורמיםרשמייםבזימבבואהשרואינובידיארגוןHuman Rights Watchאמרוכיהממשלההפסיקהאתהמכירההפומביתרקמשוםשההודעותהפומביותעלקיומההביכואותה, וכילולאפרסםמלאנגהאתהודעתו הייתה המכירהמתקיימתמבלישאישישים לב לכך.[14]

אבדן הכנסותמיהלומיםוקיפוחסוציו-אקונומי

זימבבואהזקוקהבדחיפותלמשאביםכספייםשיאפשרולה להתאושש מבחינה כלכליתולטפל בהפרה המתמשכתשלהזכויותהחברתיותוהכלכליות. על-פי"המגבית המאוחדתשלהאו"םלמעןזימבבואה 2010",1.2מיליוןמתושביהמדינה (שאוכלוסייתהמוערכתבכ-12מיליוןבניאדם) נושאים את נגיףהאיידס. מיליוניםסובליםמהיעדרגישהלמיםבטוחיםולתברואה.[15]כשלישמןהילדיםמתחתלגילחמשסובליםמתת-תזונהכרונית, ו-7%מןהילדיםבקבוצתגילזוסובליםמתת-תזונהחמורה. על-פיהערכותתכניתהמזוןהעולמיתלשנת2009,כ-1.9מיליוןבניאדםבזימבבואה נזקקיםלסיועבמזון.[16]

היעדרשקיפותבהתנהלותהגופיםהרשמיים, אי-מתןדיןוחשבוןומחסור במידעמדויקמקשיםעלקביעתהיקףהברחתהיהלומים, ועלהערכת שיעור ההכנסותמיהלומיםהאובדותבשל ההברחות. אולם, הסחרהבלתי-חוקיהמשגשגוהמתמשךביהלומים,המתרכזבעיירההקטנהוִילָהדְּהמִָנִיקָהשבמוזמביק, השוכנתבמרחקשלפחותממאהקילומטריםממרנגה/צ'יאדזווהובמרחקשלשלושים ק"מ ממעברהגבולהראשישלידמוטארה, הוא אינדיקציה איתנה לכך שכמותהיהלומיםהמוברחיםעודנהגדולה.

לדבריגורםבכירבמשרדהמכרות:

קשהלהעריך במדויקאתכמות היהלומיםהמוברחים, אבלאניחושב שבערך 60%מהיהלומיםממחוזמרנגהמוברחיםושההכנסותמגיעותלכיסשלאנשיםפרטייםבאופןשמזיקלמדינה.[17]

הבכיר הוסיףוצייןכי:

הממשלה לא פיקחה באופן עצמאי על הפקת היהלומים בידי משקיעים פרטיים; הם מסתמכים על הנתונים שהחברות מצהירות עליהם.[18]

גורםרשמיאחראמר:

הכרייה של יהלומיםבמרנגה מאופיינת בבלבול, הפקרות וכאוס; אף אחד לא באמת יודע מה קורה, ובהקשר של הבלבול הזה, בתוך אבק הסערה, מתרחשות הברחות של יהלומים בקנה מידה עצום, ומרוויחים מהן רק כמה אנשים.[19]

יהלומימחוזמרנגההםפרהחולבתעבורקבוצהקטנהשלאנשים. לממשלהישיכולתלשווקאתיהלומימרנגהבאורחמקצועיתוךעמידהמלאהבאמות המידה שלמנגנוןהתיעודשלתהליךקימברלי, ממשכפישהיאעושהבכלהנוגעליהלומיםממחוזמורוֹווָה (שבדרום-מרכזזימבבואה) וממכרהחוותהנהר (שבדרוםהמדינה). הדבראינונעשהמשוםשהבלבולהאופףאתיהלומימרנגהמאפשרלכמהאנשיםפרטייםלהרוויחעלחשבוןהעם כולו.[20]

יישובן מחדש בכפייה ובאופן מתוכנן של משפחות ממחוז מרנגה

ממשלת זימבבואה הודיעה כי היא צריכה להעתיק את מקום מגוריהם של 4,207 משקי בית כדי לפנות מקום להרחבת פעולות כריית היהלומים במחוז מרנגה. לדבריה, היא איתרה "חווה" שבה ימוקמו משקי הבית הנפגעים.[21] ארגון Human Rights Watch ביקר באזור שיועד ליישוב מחדש, ולדברי תושבי המקום אין בו מתקנים בסיסיים הנחוצים למשפחות, ובכלל זה מתקני מים, חשמל ותשתית חברתית כדוגמת בתי ספר וכבישים.

ישנה סכנה של ממש שמעבר מוקדם מדיי של משקי הבית הללו לא יעמוד באמות המידה הבינלאומיות ליישוב מחדש בכפייה, ואפשר שעניין זה יפגע בזכויות יסוד של התושבים בתחום הקניין והדיור. לדברי אחד ממנהיגי התושבים במרנגה, הממשלה לא ביצעה כל מחקר שהוא על יישוב מחדש ולא התייעצה בתושבי המחוז. הממשלה אף לא הציגה טעמים משכנעים להעברתם של התושבים.[22]

רדיפה פוליטית של חוקרים מקומיים, והתפקיד המפוקפק שממלא המפקח מטעם תהליך קימברלי

ארגון Human Rights Watch פרסם בפרוטרוט ראיות לכך שגורמי ביטחון רשמיים בזימבבואה רודפים חוקרים העובדים בארגון מקומי המתעד את ההברחות ואת ההפרות של זכויות האדם בשדות היהלומים של מחוז מרנגה.

רק לאחרונה, ב-13 במאי 2010, ארבעה סוכנים מטעם ארגון הביון המרכזי, שהיו לבושים בבגדים אזרחיים, ביקרו בעיר מוטארה במשרדי "המרכז למחקר ופיתוח", שהנו אחד הארגונים המקומיים המעטים שחקר את המצב במרנגה/צ'יאדזווה. מוקדם יותר בשבוע ההוא פרסם העיתון הלונדוני "דה זימבבוויאן", המיועד בעיקר לאזרחי זימבבואה בגולה, כיצד נמשכות הברחות היהלומים ממחוז מרנגה, דיווח שהתבסס על דו"ח המרכז למחקר ופיתוח. קציני ארגון הביון המרכזי לא יכלו לשוחח עם עובדי המרכז משום שמשרדיו נסגרו באותו יום, אך הם תשאלו מאבטחים.[23]

בצהרי ה-21 מאי חזרו שני סוכני ביון נוספים למשרד המרכז למחקר ופיתוח ואמרו למאבטחים במשרד כי הם מעוניינים לתשאל עובדים של המרכז על סרט תיעודי שהוזמן והופק על-ידי איגוד השידור של דרום אפריקה (SABC3), שהפקתו זכתה לכאורה לסיועו של המרכז. בסרט התיעודי נסקרו הפרות של זכויות האדם, הברחת יהלומים ופעולות לא חוקיות נוספות במחוז מרנגה. הסוכנים אף דרשו לקבל לידיהם מסמכים הנוגעים לעבודת הארגון, ואחד העובדים הבטיח לשלוח אותם במועד מאוחר יותר.

בבוקר ה-25 במאי נפגש מנהל המרכז למחקר ופיתוח, פראי מגוּווּ, עם המפקח מטעם תהליך קימברלי, אבי צ'יקאני, במלון "הולידי אין" בעיר מוטארה. בהזדמנות זו תדרך מגוּווּ את צ'יקאני על המשך הפרת זכויות האדם, ההברחות ונוכחות הצבא במחוז מרנגה. יומיים לאחר מכן, אור לבוקר ה-27 במאי, ארבעה סוכנים של ארגון הביון המרכזי ותריסר משוטרי המחלקה לחקירות פליליות הגיעו למשרדי המרכז. אולם, מאבטחים הספיקו להזהיר את העובדים, ואלה עזבו את הבניין. אחד מעובדי המרכז הבכירים שחזר למשרד בסביבות השעה 10:30 בבוקר נעצר ונלקח לתחנת המשטרה בעיר מוטארה, ושם הוא נחקר ועוכב במשך תשע שעות ואז שוחרר מבלי שיוגש נגדו כתב אישום. חוקריו ציינו כי ברצונם לחקור את מגוּווּ.[24]

ב-29 במאי שאלו עיתונאים את צ'יקאני על הפשיטה על משרדי המרכז למחקר ופיתוח. צ'יקאני השיב כי גורם ביטחוני רשמי בזימבבואה, שתואר בלשונו כ"איזה איש מודיעין לא ממושמע", פתח את תיקו, צילם תכתובות דואר אלקטרוני פרטיות ממדינות החברות בתהליך קימברלי, ושלח אותן לכלי תקשורת הנתונים בבעלות המדינה, ואלה בתורם פרסמו מובאות מתוכן.[25] צ'יקאני טרם ציין איזו פעולה ינקוט לאור ההפרה או אם הגיש תלונה פומבית רשמית על התנהלות הגורם הרשמי בזימבבואה.

בשלב זה הכו שוטרים את קרובי משפחתו של מגוּווּ ועצרו אותם. מגוּווּ עצמו הסתתר אותה עת, וב-3 ביוני הסגיר את עצמו לידי המשטרה כדי להגן על בני משפחתו מפני פגיעה נוספת. נכון למועד כתיבת שורות אלה, מגוּווּ עדיין מוחזק במעצר וזכויות ההליך ההוגן נשללות ממנו שוב ושוב. עורכי דינו מסרו לארגון Human Rights Watch כי בכוונת המשטרה להגיש כתב אישום נגד מגוּווּ בגין פרסום דברי כזב על צ'יקאני.[26] עובדים אחרים של המרכז למחקר ופיתוח ובני משפחתו של מגוּווּ מסתתרים גם הם. ארגון Human Rights Watch סבור כי מעצרו של מגוּווּ הנו ניסיון של ממשלת זימבבואה למנוע מפעילי זכויות האדם ומפעילים מקומיים אחרים לדווח על המצב במרנגה ולספק מידע לתהליך קימברלי.

נכון ליום שישי, ה-11 ביוני, הן צ'יקאני והן סטפן שרדון, הגורם הבכיר ביותר מהאיחוד האירופי בתהליך קימברלי ויושב ראש קבוצת העבודה לפיקוח של תהליך קימברלי, לא התבטאו בפומבי למען מגוּווּ, אף כי הנו חבר בקואליציית החברה האזרחית של תהליך קימברלי עצמו, שהנה שותפה רשמית בתהליך קימברלי.

 

היעדר פעולת תיקון משמעותית מצד ממשלת זימבבואה

 

למרות הבטחותיה של ממשלת זימבבואה לפעול וחרף ממצאי מחקרים מקיפים שהגישו כמה ארגונים מקומיים ובינלאומיים לזכויות האדם, ובהם ארגון Human Rights Watch, הממשלה לא נתנה מענה להאשמות כי שוטרים וחיילים ביצעו הפרות קשות של זכויות האדם בשדות היהלומים של מרנגה מאז שנת 2006. הממשלה אף לא חייבה את האחראים להפרות לתת עליהן את הדין.[27]

ב-17 בספטמבר 2009 קרא ראש הממשלה מורגן צ'נגיראי מהתנועה לשינוי דמוקרטי לבצע חקירה שקופה בעניין ההאשמות בדבר הפרת זכויות האדם במרנגה. כאשר נשא דברים בכנס של משקיעים זרים אמר צ'נגיראי:

כממשלה, אנחנו חייבים לחקור באורח פתוח ושקוף כל הפרה של זכויות האדם שבוצעה כך שהקרבנות החפים מפשע יזכו שהצדק בעניינם ייעשה; ולהבטיח שההגנה על עמנו עומדת מעל לכול בזימבבואה החדשה הזאת.[28]

אולם, בראש משרד המכרות וכוחות הביטחון עומדים גורמים רשמיים הנאמנים למפלגת "האיחוד הלאומי" ולא לתנועה לשינוי דמוקרטי. עד כה לא בוצעה כל חקירה שקופה ממין זה. כמו כן, הממשלה לא השקיעה בשבעת החודשים האחרונים מאמצים מרוכזים וממשיים כדי להסיג אחת ולתמיד את הצבא משדות היהלומים במרנגה, וזאת בניגוד להתחייבותה במסגרת "תכנית העבודה המשותפת". חטיבות צבא עדיין מוצבות במחוז מרנגה על-פי סבב. במסגרת סבב זה הוצב לאחרונה באזור חיל התותחנים. ב-30 בינואר 2010 החליף חיל התותחנים את החטיבה הממוכנת שבסיסה בעיר הארארה.[29]

השנה הקים הפרלמנט של זימבבואה ועדה לענייני מכרות ואנרגיה שתחקור הענקה שלא לפי הנהלים של זיכיונות לכריית יהלומים במרנגה למשקיעים פרטיים שנכנסו לשותפות עם תאגיד זימבבואה לפיתוח הכרייה.[30] אולם, בכמה הזדמנויות מנעו הצבא והמשטרה את כניסתם של חברי הוועדה למרנגה. בכירים בממשלה, ובהם שר המכרות אובּרטמְפּופו, ומנהלי החברות מְבּאדה וקנדילי אף דחו כמה בקשות להופיע בפני הוועדה. כאשר בסופו של דבר הם הופיעו בפניה, הם עמדו על כך שההליך יתנהל בדלתיים סגורות, וגם אז סירבו להשיב לשאלות ספציפיות על פעולות הכרייה במרנגה.[31]

אחד מחברי הפרלמנט של זימבבואה הבקיא בתהליך החקירה ציין:

יש התנגדות מצד שר המכרות ושני המשקיעים להיות פתוחים ושקופים לגבי הפעולות שלהם, או לתת מידע כנה ושימושי לוועדה הפרלמנטארית שהוקמה לבדוק את כריית היהלומים במרנגה.[32]

ראש הממשלה צ'נגיראי המשיך להביע דאגה בנוגע לפעולות במחוז מרנגה, אך נראה כי אין ביכולתו להשפיע על מדיניות ממשלתו בנושא זה. מפלגתו של ראש הממשלה, התנועה לשינוי דמוקרטי, פרסמה ב-16 במאי 2010 הצהרה שבה הביעה את דאגתה על היעדר השקיפות וההליך ההוגן בטיפול ביהלומים במרנגה ובהענקת הזיכיונות וזכויות הכרייה באזור זה. התנועה לשינוי דמוקרטי אף קראה לדווח בשקיפות על כל הכנסה כספית מיהלומי מרנגה. צ'נגיראי הוסיף כי על הממשלה להחיש את הציות לאמות המידה המינימאליות של מנגנון התיעוד של תהליך קימברלי, וכי יש להתייחס לתושבי מרנגה ביושר, בהגינות ותוך שמירה על הליך הוגן, בייחוד בנוגע למתן פיצויים וליישוב מחדש.[33]

 

 

המלצות

 

לגופים החברים במנגנון התיעוד של תהליך קימברלי

 • לקרוא להפסקת הפרת זכויות האדם וההברחות במחוז מרנגה ולדרוש שקיפות ומתן דין וחשבון בענף היהלומים של זימבבואה.
 • להשעות את זימבבואה עד שימולאו תנאים אלה, להשהות את "תכנית העבודה המשותפת", ולהמשיך להימנע מהענקת תעודות מטעם תהליך קימברלי ליהלומים ממחוז מרנגה.
 • לקרוא לשחרורו של פראי מגוּווּ ולהשבת כל המחשבים, הקבצים והחומרים השייכים לארגונו. להודיע על חקירה עצמאית של הנסיבות שהובילו למעצרו של מגוּווּ, להטרדתו ולכליאתו הממושכת לאחר שנפגש עם המפקח מטעם תהליך קימברלי, אבי צ'יקאני.
 • לטפל בהפרות זכויות האדם שבוצעו במחוז מרנגה בעבר ובאלה המבוצעות שם כיום ולהכיר בסוגיות של זכויות האדם כמרכיב יסוד בתחום האחריות של מנגנון התיעוד של תהליך קימברלי.

לממשלת חלוקת הסמכויות בזימבבואה

 • לאפשר את ביצועה של חקירה עצמאית על הפרות זכויות האדם שבוצעו במחוז מרנגה בעבר ועל אלה המבוצעות שם כיום, לחייב את כל מי שיימצא אחראי להפרות לתת עליהן את הדין, וכן לפצות את הקרבנות ולעשות צדק בעניינם.
 • לשים קץ להטרדת המרכז למחקר ופיתוח ואנשי צוותו ולהבטיח כיבוד מלא של זכויות האדם וזכויות ההליך ההוגן של אנשי צוות המרכז, כמובטח בחוקת זימבבואה.
 • ליישם את התחייבות הממשלה, שניתנה במועד מוקדם יותר, להסיג את הכוחות המזוינים משדות היהלומים במחוז מרנגה ולהעביר את סמכויות הביטחון באזור זה לידי המשטרה.
 • לעמוד בדחיפות ובאופן מלא באמות המידה המינימאליות של מנגנון התיעוד של תהליך קימברלי, ובכלל זה להבטיח מנגנוני בקרה הולמים ושקופים בענף היהלומים בזימבבואה כדי לצמצם את היקף ההברחות ואת הפרת זכויות האדם.
 • לחקור את הצורך למקם מחדש יישובים השוכנים בשדות היהלומים ובקרבתם. אם יתברר כי יש צורך מוחלט להעבירם, לוודא כי ההעברה מבוצעת בהתאם לאמות המידה הבינלאומיות הנוגעות ליישוב מחדש, ובכלל זה קיום התייעצויות שקופות המתבססות על מלוא המידע, מעורבות מלאה של הקהילה, ומתן פיצוי הולם ובתי מגורים ששוויים לא ירד מזה של הבתים המקוריים.
 • להבטיח שקיפות ומתן דין וחשבון על הרווחים מיהלומי מרנגה באופן שיאפשר לתושבי זימבבואה להיות הנהנים העיקריים ממשאב טבע זה.
 • לאפשר לקיים חקירה עצמאית ונטולת משוא פנים בדבר הפגיעה לכאורה בפרטיותו של צ'יקאני, המפקח מטעם תהליך קימברלי, שהובילה לפתיחת תיקו ולהחרמתן של הודעות דואר אלקטרוני פרטיות. לנקוט צעדים הולמים נגד האחראים.

למדינות השכנות, כולל מוזמביק, דרום אפריקה, נמיביה ובוטסואנה

 • לנקוט צעדים הולמים כדי לעצור את חדירת היהלומים ממחוז מרנגה לענפי היהלומים המקומיים שלהן ואת זיהומו של הסחר הבינלאומי הכשר.
 • לדרום אפריקה בפרט: כדי להגן על שמו הטוב של ענף היהלומים בדרום אפריקה, להודיע על פתיחת מידית של חקירה עצמאית בנוגע לחברות דרום אפריקניות ולדרום אפריקנים שיש להם נגיעה ליהלומי דמים או אשר מעורבים בכריית יהלומים; ולנקוט צעדים הולמים כדי להניא חברות מהשקעה במרנגה עד שתיפסק שם הפרת זכויות האדם.

 

 

תודות

 

המחקר לדו"ח זה נערך בידי דווה מווהינגה, חוקר בחטיבת אפריקה. הדו"ח נכתב בידי דווה מווהינגה ורונה פליגל, המנהלת בפועל של חטיבת אפריקה. בחנו את הדו"ח ג'ון אליוט, מנהל הסִנגור בחטיבת אפריקה; טיסקה קסמבאלה, חוקרת בכירה בחטיבת אפריקה; קלייב בולדווין, יועץ משפטי בכיר; ואיאן לוין, מנהל התכניות.

מקינזי פרייס, עמיתה בחטיבת אפריקה, ערכה ועימדה את הדו"ח, וגרייס צ'וי ופיצרוי הפקינס הכינו אותו לפרסום. שירלי ערן ואופיר פוירשטיין תרגמו את הדו"ח לשפה העברית.

ארגון Human Rights Watch אסיר תודה לכל האנשים שסיפקו מידע לצורך הכנתו של הדו"ח, ובייחוד לתושבי מחוז מרנגה/צ'יאדזווה שחלקו אתנו באדיבותם ובטוב לבם את חוויותיהם.

[1]מנגנוןהתיעודשלתהליךקימברלי, "משלחתלבדיקתהעובדותבראשותאבּיצ'יקאני, המפקחמטעםתהליךקימברלילמחוזמרנגה", 21במארס2010, http://www.diamonds.net/zimbabwe/AC-Fact-findingReport220310.pdf (כניסהלאתרב-1ביוני2010).

[2]דו"חמשלחתהבדיקהמאתאבּיצ'יקאני, המפקחמטעם תהליךקימברלילמחוזמרנגה, זימבבואה, יוני 2010.

[3]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםמ"מ, ראשיישובבמרנגה, מוטארה, 10באפריל2010.

[4]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםפ"כ, אישהשעסקהבאיסוף ידנישליהלומים, מוטארה, 10באפריל2010.

[5]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםמ"מ, ראשיישובבמרנגה,מוטארה, 10באפריל2010.

[6]ראיונותשערךארגוןHuman Rights Watchעםפ"ק, גורםרשמיבתאגידזימבבואהלפיתוחהכרייה, עם כ"מ, גורםרשמיבחברתקנדילי, ועם מ"מ, גורםרשמיבמשרדהכרייהשלזימבבואה, הארארה, 7באפריל2010.

[7]המשלחתלבדיקתהעובדותבראשותאבּיצ'יקאני, המפקחמטעם תהליךקימברלילמחוזמרנגה, זימבבואה, 21במארס2010.

[8]שם.

[9]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםשלושהחבריםבוועדההפרלמנטאריתלמכרותואנרגיה, הארארה, 16באפריל2010.

[10]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםא"ק, חייל, הארארה, 7באפריל2010.

[11]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםק"ק, מתווך, מוטארה, 11באפריל2010.

[12]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםעורךדיןהמצויבפרטי המקרה, מוטארה, 11 באפריל2010.

[13]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםכ"ק, גורםרשמיבכיר, משרדהמכרותופיתוחהכרייה, ועםא"מ, שוטר, הארארה, 9 באפריל2010.

[14]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםגורמיםממשלתייםרשמייםהמצוייםבמתרחשבשדותהיהלומיםבמרנגה, הארארה, 17 באפריל 2010.

[15]האומות המאוחדות, "המגבית המאוחדתשלהאו"םלמעןזימבבואה 2010", 30 בנובמבר 2009, http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage.asp?Page=1826 (כניסה לאתר ב-14 ביוני 2010).

[16]שם.

[17]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםכ"ק, גורםרשמיבכיר, משרדהמכרותופיתוחהכרייה, הארארה, 9באפריל2010.

[18]שם.

[19]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםגורםרשמיבתאגידזימבבואהלשיווקמינרלים, הארארה, 4באפריל2010.

[20]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעם ק"כ, חברפרלמנט, הארארה, 6באפריל2010.

[21]הוועדה לבדיקת העובדות בראשות אבי צ'יקאנה, המפקח במרנגה מטעם תהליך קימברלי, זימבבואה, 21 במארס 2010.

[22]ראיון שערך ארגון Human Rights Watch עם ק"ק, מנהיג בקהילת מרנגה, מוטארה, 10 באפריל 2010.

[23]ראיון שערך ארגון Human Rights Watch עם שני מאבטחים, הארארה, 29 במאי 2010.

[24]ראיונות שערך ארגון Human Rights Watch עם עובדי המרכז למחקר ופיתוח, 29 במאי 2010.

[25]סנדרה ניארה, "המפקח בזימבבואה מטעם תהליך קימברלי מביע זעזוע מאירוע גניבת מסמכים", Voice of America, 1 ביוני 2010, http://www1.voanews.com/zimbabwe/news/Zimbabwe-KP-Monitor_Charges-Document-Theft-95349344.html (כניסה לאתר ב-10 ביוני 2010); וכן: ווסומוזי סיפילי, "הממשלה ריגלה אחר המפקח לענייני יהלומים", The Standard, 29 במאי 2010, http://www.thestandard.co.zw/local/24907-govt-spied-on-diamond-monitor.html (כניסה לאתר ב-10 ביוני 2010).

[26]הודעות דואר אלקטרוני מעורכי דינו של מגוּווּ, השמורות במשרדי ארגון Human Rights Watch.

[27]ראו: Human Rights Watch, "יהלומי דמים: הפרות זכויות האדם בשדות היהלומים במרנגה שבזימבבואה", ISBN: 1-56432-505-9, יוני 2009, http://www.hrw.org/he/reports/2009/06/26. דו"ח השותפוּת קנדה אפריקה על מרנגה והדו"ח הסופי של מנגנון התיעוד של תהליך קימברלי שהופק בידי משלחת הבחינה לזימבבואה.

[28]דברי ראש ממשלת זימבבואה מורגן צ'נגיראי בפני משקיעים זרים בכנס בנושא כרייה, הארארה, 17 בספטמבר 2010.

[29]ראיון שערך ארגון Human Rights Watch עם מפקד הבקי בסדרי פריסת הכוחות במרנגה, הארארה, 18 ב-אפריל 2010. ראו גם: Farai Maguwu, Chaos Reigns Supreme in Marange Diamond Fields, Southern Africa Resource Watch, Issue 9, February 2010.

[30]ראיון שערך ארגון Human Rights Watch עם שלושה חברים בוועדה הפרלמנטארית למכרות ואנרגיה, הארארה, 16 באפריל 2010.

[31]שם.

[32]ראיון שערך ארגון Human Rights Watch עם חבר הפרלמנט ק"כ, הארארה, 6 באפריל 2010.

[33]Resolutions of the MDC National Council Harvest House, May 16, 2010.

Region / Country