כאוס מכוון

הפרה מתמשכת של זכויות האדם בשדות היהלומים של מחוז מרנגה בזימבבואה

[1]מנגנוןהתיעודשלתהליךקימברלי, "משלחתלבדיקתהעובדותבראשותאבּיצ'יקאני, המפקחמטעםתהליךקימברלילמחוזמרנגה", 21במארס2010, http://www.diamonds.net/zimbabwe/AC-Fact-findingReport220310.pdf (כניסהלאתרב-1ביוני2010).

[2]דו"חמשלחתהבדיקהמאתאבּיצ'יקאני, המפקחמטעם תהליךקימברלילמחוזמרנגה, זימבבואה, יוני 2010.

[3]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםמ"מ, ראשיישובבמרנגה, מוטארה, 10באפריל2010.

[4]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםפ"כ, אישהשעסקהבאיסוף ידנישליהלומים, מוטארה, 10באפריל2010.

[5]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםמ"מ, ראשיישובבמרנגה,מוטארה, 10באפריל2010.

[6]ראיונותשערךארגוןHuman Rights Watchעםפ"ק, גורםרשמיבתאגידזימבבואהלפיתוחהכרייה, עם כ"מ, גורםרשמיבחברתקנדילי, ועם מ"מ, גורםרשמיבמשרדהכרייהשלזימבבואה, הארארה, 7באפריל2010.

[7]המשלחתלבדיקתהעובדותבראשותאבּיצ'יקאני, המפקחמטעם תהליךקימברלילמחוזמרנגה, זימבבואה, 21במארס2010.

[8]שם.

[9]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםשלושהחבריםבוועדההפרלמנטאריתלמכרותואנרגיה, הארארה, 16באפריל2010.

[10]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםא"ק, חייל, הארארה, 7באפריל2010.

[11]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםק"ק, מתווך, מוטארה, 11באפריל2010.

[12]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםעורךדיןהמצויבפרטי המקרה, מוטארה, 11 באפריל2010.

[13]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםכ"ק, גורםרשמיבכיר, משרדהמכרותופיתוחהכרייה, ועםא"מ, שוטר, הארארה, 9 באפריל2010.

[14]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםגורמיםממשלתייםרשמייםהמצוייםבמתרחשבשדותהיהלומיםבמרנגה, הארארה, 17 באפריל 2010.

[15]האומות המאוחדות, "המגבית המאוחדתשלהאו"םלמעןזימבבואה 2010", 30 בנובמבר 2009, http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage.asp?Page=1826 (כניסה לאתר ב-14 ביוני 2010).

[16]שם.

[17]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםכ"ק, גורםרשמיבכיר, משרדהמכרותופיתוחהכרייה, הארארה, 9באפריל2010.

[18]שם.

[19]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעםגורםרשמיבתאגידזימבבואהלשיווקמינרלים, הארארה, 4באפריל2010.

[20]ראיוןשערךארגוןHuman Rights Watchעם ק"כ, חברפרלמנט, הארארה, 6באפריל2010.

[21]הוועדה לבדיקת העובדות בראשות אבי צ'יקאנה, המפקח במרנגה מטעם תהליך קימברלי, זימבבואה, 21 במארס 2010.

[22]ראיון שערך ארגון Human Rights Watch עם ק"ק, מנהיג בקהילת מרנגה, מוטארה, 10 באפריל 2010.

[23]ראיון שערך ארגון Human Rights Watch עם שני מאבטחים, הארארה, 29 במאי 2010.

[24]ראיונות שערך ארגון Human Rights Watch עם עובדי המרכז למחקר ופיתוח, 29 במאי 2010.

[25]סנדרה ניארה, "המפקח בזימבבואה מטעם תהליך קימברלי מביע זעזוע מאירוע גניבת מסמכים", Voice of America, 1 ביוני 2010, http://www1.voanews.com/zimbabwe/news/Zimbabwe-KP-Monitor_Charges-Document-Theft-95349344.html (כניסה לאתר ב-10 ביוני 2010); וכן: ווסומוזי סיפילי, "הממשלה ריגלה אחר המפקח לענייני יהלומים", The Standard, 29 במאי 2010, http://www.thestandard.co.zw/local/24907-govt-spied-on-diamond-monitor.html (כניסה לאתר ב-10 ביוני 2010).

[26]הודעות דואר אלקטרוני מעורכי דינו של מגוּווּ, השמורות במשרדי ארגון Human Rights Watch.

[27]ראו: Human Rights Watch, "יהלומי דמים: הפרות זכויות האדם בשדות היהלומים במרנגה שבזימבבואה", ISBN: 1-56432-505-9, יוני 2009, http://www.hrw.org/he/reports/2009/06/26. דו"ח השותפוּת קנדה אפריקה על מרנגה והדו"ח הסופי של מנגנון התיעוד של תהליך קימברלי שהופק בידי משלחת הבחינה לזימבבואה.

[28]דברי ראש ממשלת זימבבואה מורגן צ'נגיראי בפני משקיעים זרים בכנס בנושא כרייה, הארארה, 17 בספטמבר 2010.

[29]ראיון שערך ארגון Human Rights Watch עם מפקד הבקי בסדרי פריסת הכוחות במרנגה, הארארה, 18 ב-אפריל 2010. ראו גם: Farai Maguwu, Chaos Reigns Supreme in Marange Diamond Fields, Southern Africa Resource Watch, Issue 9, February 2010.

[30]ראיון שערך ארגון Human Rights Watch עם שלושה חברים בוועדה הפרלמנטארית למכרות ואנרגיה, הארארה, 16 באפריל 2010.

[31]שם.

[32]ראיון שערך ארגון Human Rights Watch עם חבר הפרלמנט ק"כ, הארארה, 6 באפריל 2010.

[33]Resolutions of the MDC National Council Harvest House, May 16, 2010.