"ما مردگان متحرک هستیم"

کشتارهزاره های شیعه درایالت بلوچستان، پاکستان