"ما مردگان متحرک هستیم"

کشتارهزاره های شیعه درایالت بلوچستان، پاکستان

گزارش ۶۲ صفحه ای این سازمان که تحت عنوان " ما مردگان متحرک هستیم: قتل عام های هزاره های شیعه در ایالت بلوچستان، پاکستان" به نشر رسیده است، حملات گروهای شبه نظامی سنی مذهب بر علیه هزاره های شیعه مذهب در ایالت بلوچستان را، مستند سازی میکند. از سال 2008 بدینسو، صدها تن از هزاره ها بر اثر خشونت های فزاینده کشته شده اند. که حملات انتحاری و انفجاری ماهای جنوری و فبروری 2013 میلادی که در مرکز شهر کویته بلوچستان اتفاق افتاده و حد اقل 180 تن را به کام مرگ فرستاد نمونه های از این خشونت ها میباشد.
Region / Country