चोटमािथ थिपँदो अपमान

युद्धकालीन ज्यादतीमा दण्डहीनता जारी छ