အစိုးရက တားဆီးနိုင်ခဲ့ရဲ့သားနဲ့

မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဂိုဏ်းဂဏဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် နောက်ဆက်တွဲ မတော်မတရားအနိုင်ကျင့်မှုများ