سلب حق تحصيل

Legacy Link

هنگامی که سال تحصيلی جديد در ايران در اواخر سپتامبر سال 2006 شروع شد ، تعدادی از دانشجويان متوجه شدند که از ثبت نام آنها برای تحصيل در مقطع تحصيلات تکميلی ممانعت به عمل آمده است. دولت ايران در نقض صريح تعهدات بين المللی حقوق بشری، از دستيابی اين دانشجويان به حق تحصيل به دلايل عقايد و ديدگاه های سياسی آنها جلوگيری کرده است. همچنين به دانشجويان ديگر اطلاع داده شده است، زمانی مجاز به ثبت نام هستند که تعهد نامه امضا کنند و بدينترتيب تحصيل در دانشگاه و حفظ آن به مسائل سياسی گره می خورد.