Nguyễn Ngọc Ánh tại một cuộc biểu tình chống Formosa năm 2016.

Nguyễn Ngọc Ánh tại một cuộc biểu tình chống Formosa năm 2016.

© 2016 Private