Người Việt xuống đường biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng Sáu năm 2018 chống một dự luật cho các công ty thuê đất dài hạn.

Người Việt xuống đường biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng Sáu năm 2018 chống một dự luật cho các công ty thuê đất dài hạn.

© 2018 Kao Nguyen/AFP/Getty Images