Ủy viên Thương mại châu Âu Cecilia Malmstroem tổ chức họp báo ở Brussels, Belgium, ngày mồng 1 tháng Sáu năm 2018.

Ủy viên Thương mại châu Âu Cecilia Malmstroem tổ chức họp báo ở Brussels, Belgium, ngày mồng 1 tháng Sáu năm 2018.

 

© 2018 Reuters