Nguyễn Viết Dũng tẩy chay cuộc bầu cử quốc gia ở Việt Nam hồi tháng Năm năm 2016.

Nguyễn Viết Dũng tẩy chay cuộc bầu cử quốc gia ở Việt Nam hồi tháng Năm năm 2016.

© 2016 Nguyễn Viết Dũng