201711Asia_Vietnam_PoliticalPrisonersVN

Các nhà hoạt động nhân quyền và blogger ở Thành phố Hồ Chí Minh tuyệt thực để kêu gọi trả tự do cho tù nhân chính trị vào tháng Bảy năm 2015. 

© 2015 Dân Làm Báo