Vietnam

Blogger chính trị Nguyễn Hữu Vinh (bên trái) và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử họ tại Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016.

© 2016 Reuters