Twelve Vietnamese rights activists and bloggers currently detained for exercising their basic rights. Top row from left to right: Tran Huynh Duy Thuc, Hoang Duc Binh, Dinh Van Hai, Nguyen Tuong Thuy. Center row:  Pham Doan Trang, Le Trong Hung, Pham Chi Thanh, Pham Chi Dung. Bottom row: Nguyen Lan Thang, Can Thi Theu, Dang Dinh Bach, Hoang Thi Minh Hong.

Mười hai nhà hoạt động và blogger Việt Nam hiện đang bị giam cầm chỉ vì họ đã thực hành các quyền cơ bản của mình. Hàng trên cùng từ trái sang phải: Trần Huỳnh Duy Thức, Hoàng Đức Bình, Đinh Văn Hải, Nguyễn Tường Thụy. Hàng giữa: Phạm Đoan Trang, Lê Trọng Hùng, Phạm Chí Thành, Phạm Chí Dũng. Hàng dưới cùng: Nguyễn Lân Thắng, Cấn Thị Thêu, Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng. 

© 2023 Tổ chức Theo dõi Nhân quyền