Vietnamese Communist Party General Secretary Nguyen Phu Trong, left, speaks before a luncheon with then United States Vice President Joe Biden at the US State Department, Washington, DC, July 7, 2015.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, bên trái, phát biểu trước bữa trưa với ông Joe Biden, khi đó là Phó Tổng thống Hoa Kỳ, tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn, ngày mồng 7 tháng 7 năm 2015.

© 2015 Brendan Smialowski/AFP via Getty Images