Bùi Tuấn Lâm tại phiên Kiểm định Phổ quát của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Geneva, tháng Hai năm 2014.

Bùi Tuấn Lâm tại phiên Kiểm định Phổ quát của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Geneva, tháng Hai năm 2014.

© 2014 Private