Nhà hoạt động và blogger nhân quyền Nguyễn Lân Thắng.

Nhà hoạt động và blogger nhân quyền Nguyễn Lân Thắng. © 2012 Nguyễn Lân Thắng

© 2012 Nguyễn Lân Thắng