202212asia_vietnam_wr

Các tù nhân và bị can chính trị ở Việt Nam, hàng trên bên trái: Do Nam Trung, Can Thi Theu and Trinh Ba Tu, Le Trong Hung, Trinh Ba Phuong; hàng dưới bên trái: Nguyen Thi Tam, Pham Doan Trang, Pham Chi Thanh, Le Van Dung, Bui Van Thuan.

© 2022 Private