Ýnsan Haklarý Ýzleme Komitesi’nin Yükseköðrenimde Akademik Özgürlük ve Baþörtülü Öðrencilerin Yükseköðrenime Kabul Edilmesi Konu

Ýnsan Haklarý Ýzleme Komitesi Bilgilendirme Çalýþmasý 29 Haziran 2004

Legacy Link

Türkiye’de devlet üniversiteleri yirmi yýlý aþkýn süredir kendini gösteren askeri etkinin, merkezileþtirilmiþ ideolojiye ve uygulamalara dayalý denetimlerin etkisinden hâlâ tam olarak kurtulabilmiþ deðil. 1980 askeri darbesinin hemen ardýndan, askeri yönetimin yüzlerce öðretim üyesini, binlerce öðrenciyi siyasi faaliyetleri yüzünden üniversitelerden uzaklaþtýrmasýyla ve Türkiye’de yükseköðrenim sistemine katý siyasi reçeteler dayatan yeni bir öðrenim yasasýný yürürlüðe koymasýyla ülkedeki akademik özgürlük en düþük düzeyeindi. Bu konuda gerçekleþtirilen ve kimileri Mayýs 2004’e tarihlenen reformlar, üniversite yaþamýnda önemli açýlardan iyileþme saðlasa da kýsýtlamalarýn çoðu hâlâ yerli yerinde duruyor.

Region / Country