202005Asia_Philippines_main

Guhit ito ni Jennifer M. gamit ang lapis at krayola bilang parte ng therapy sa ligalig sa isip na dinanas niya. Nasaksihan ni Jennifer ang pagpatay ng pulis sa ama niya sa loob ng tahanan nila sa Quezon City noong Disyembre 2016.

© 2016 Kiri Dalena para sa Human Rights Watch