ወግዓዊ መግለጺ፦ ሜላታት ዴንማርክ ኣብ ምዕጋት ስደተኛታት

ጥረ ገንዘብን ዋጋ ዜውጽእ ንብረት ካብ ስደተኛታት መንዚዕካ ንመኤንገዲኦም ዝኸዉን ወጻኢታት ኣብ ምሽፋን ንምውዓሉ ዴንማርክ ኣብ ቀረባ እዋን ዜሕለፈቶ ውሳኔኣ ብኡ ንብኡ ዝግብኦ ዓለማዊ ቁጥዔ ኣልዒሉ ኢዩ። እንተኾነ ግዳ ካልእ ብሰላሕታ ዜውጻኣቶ ንቑጽሪ ናብ ዴንማርክ ዜምርሑ ስደተኛታት ንምድራት ዝዓለመ ዓጋቲ ውዲታ፣ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ኣድህቦ ከይሰሓበ ክኸይድ ጸኒሑ።