201706Asia_Thailand_Refugees

เรือของกองทัพไทยลากเรือของผู้เข้าเมืองออกนอกชายฝั่งของไทย ใกล้กับเกาะหลีเป๊ะในภาคใต้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 

© 2015 Reuters