ஜனாதிபதி கோட்டாபாய் ராஜ்பக்சா

ஜனாதிபதி கோட்டாபாய் ராஜ்பக்சா

© 2019 AP Photo/Eranga Jayawardena