කොළඹ පදිංචි ස්තී‍්‍ර සංක‍්‍රාන්ති පුද්ගලයෙකු වන සශිනි, ජාතික මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට නිල වශයෙන් පෙත්සමක් ගොනු කරමින් රජයට බලකර සිටින්නේ, ඇය මෙතෙක් ජීවත් වුනු ලිංගය ලෙස ඇයගේ නිල ලියකියවිලි වල ස්ති‍්‍ර යන්න සඳහන් කරමින් නිකුත් කර ඇය ස්ති‍්‍රයක් බව පිලිගන

කොළඹ පදිංචි ස්තී‍්‍ර සංක‍්‍රාන්ති පුද්ගලයෙකු වන සශිනි, ජාතික මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට නිල වශයෙන් පෙත්සමක් ගොනු කරමින් රජයට බලකර සිටින්නේ, ඇය මෙතෙක් ජීවත් වුනු ලිංගය ලෙස ඇයගේ නිල ලියකියවිලි වල ස්ති‍්‍ර යන්න සඳහන් කරමින් නිකුත් කර ඇය ස්ති‍්‍රයක් බව පිලිගන්නා ලෙසය.

© 2016 සමන්තා