Omar Shakir, diretor da HRW em Israel e na Palestina, em Ramallah, maio de 2018.

Omar Shakir, diretor da HRW em Israel e na Palestina, em Ramallah, maio de 2018.

 
© 2018 AFP