د ۲۰۱۶ کال د اکټوبر په میاشت کې له پاکستان څخه په زور رایستل شویو افغان کډوالو پنځه ماشومان خپلو میندو او پلرونو ته انتظار دي چې له کابل څخه بهر د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې په يوه مرستندویه مرکز کې ځانونه ثبت کړي. نږدې ۶۰۰۰۰۰ افغانان چې ۳۶۰۰۰۰ يې ثبت شوي کډوال دي، د ۲۰۱۶ کال په دویمه نیمايي کې جګړو او لوږې ته راستانه شول.