له پاکستان څخه په زوره ایستل شویو افغان کډوالو  له‌خوا کرایه شوي ټرکونه چې د دوی کالي او د کور نور وسایل په کې بار دي، د کابل ښار په يوه څنډه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د مرستندویه مرکز بهر کتارونه جوړ کړي دي. ۲۰۱۶ کال، اکټوبر میاشت.